Excuses slavernijverleden: waar blijven ze in Den Haag?

Inwoners van de stad met voorouders die tot slaaf gemaakt zijn, hebben Fatima Faïd gewezen op het ongelooflijke feit dat alle overige G4 gemeenten aanstalten maken naar formele excuses voor het slavernijverleden. Amsterdam en Rotterdam hebben na onderzoek van hun rol in de slavenhandel besloten om als stad wél alvast aanstalten te maken voor het aanbieden van excuses. Premier Rutte heeft op 14 februari jl. aangegeven dat het demissionaire kabinet geen excuses gaat aanbieden maar dat hij de keuzes van gemeenten die dit wel overwegen respecteert. Fatima Faïd vraagt het college middels schriftelijke vragen of Den Haag ook leiderschap gaat tonen en excuses gaat aanbieden aan de nazaten van de tot slaafgemaakten?

Het betreurt ons en de eerder genoemde nazaten dat uitgerekend Den Haag achterblijft. De overige steden hebben allen onderzoeken ingesteld om de eigen rol in de slavenhandel te onderzoeken, Den Haag blijft weer achter.

De Haagse Stadspartij roept het college op nu echt werk te maken van inclusiviteit en sociale rechtvaardigheid door middel van een verbindende boodschap die getuigt van empathie voor de nakomelingen van de tot slaaf gemaakte, in deze boodschap mag het ongemak niet overheersen. Excuses is het vooropstellen van rechtvaardigheid in de ontwikkeling van een diverse stad op een beladen thema in onze gemeenschappelijke geschiedenis.

Strijdbare groet,

Fatima Faïd
Haagse Stadspartij

 

Schriftelijke vragen: Gemeentelijke excuses slavernijverleden
Indiener: Fatima Faid Haagse Stadspartij

Datum: 16 Februari 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Inwoners van de stad met voorouders die tot slaaf gemaakt zijn, hebben de Haagse Stadspartij gewezen op het ongelooflijke feit dat alle overige G4 gemeenten aanstalten maken naar formele excuses voor het slavernijverleden. Het treurt ons en de eerder genoemde nazaten dat uitgerekend Den Haag achterblijft. De overige steden hebben allen onderzoeken ingesteld om de eigen rol in de slavenhandel te onderzoeken.

Den Haag heeft als bestuurlijke stad een belangrijke rol gespeeld in het slavernijverleden,  mede doordat het ministerie van koloniën hier gevestigd was. Niet vergeten mag worden dat Den Haag ook zeker heeft genoten én nog geniet van de door slavernij behaalde rijkdommen. Prominenten Haagse  gebouwen zoals het Mauritshuis zijn voornamelijk gefinancierd door de winsten van de slavernij.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte dat het koloniale verleden en in bijzonder het slavernijverleden een prominente plek heeft in de Nederlandse én Haagse geschiedenis en dat dit verstrekkende gevolgen heeft voor Afro-gemeenschappen in de stad afkomstig uit de voormalige koloniën?

Ja, het college is hiervan op de hoogte.

2. Is het college ervan op de hoogte dat de VN 2015 t/m 2024 heeft uitgeroepen tot ‘International Decade for People of African Descent’?

Ja, het college is hiervan op de hoogte.

3. Is het college ervan op de hoogte dat Nederland een van de deelnemende lidstaten is en daarom actief werkt aan effectieve maatregelen voor de uitvoering van het activiteitenprogramma in de geest van erkenning, rechtvaardigheid en ontwikkeling?

Ja, het college is hiervan op de hoogte.

4. Is het college ervan op de hoogte dat ook de gemeente Den Haag als gevolg hiervan actief dient te werken aan o.a. erkenning,  rechtvaardigheid voor de People of African Descent in onze stad?

Ja, het college is hiervan op de hoogte.

5. Is het college ervan op de hoogte dat erkennen zich ook uit in het nemen van effectieve maatregelen ter ondersteuning van de  rechtvaardigheid voor deze gemeenschappen. Zo ja, hoe uit zich dit dan in de effectieve maatregelen die het college onderneemt? Zo nee, waarom is het college terughoudend?

Ja, door de gemeente Den Haag is het voeren van specifiek doelgroepenbeleid afgeschaft. Binnen het reguliere beleid worden indien nodig specifieke maatregelen genomen om problemen aan te pakken, waardoor Hagenaars optimaal kunnen participeren binnen de samenleving. Wij verwijzen in dit kader naar het project dat zich richt op de aanpak van meervoudige gezinsproblemen onder de Antilliaanse bevolkingsgroep. In dat project worden hulpzoekenden in contact gebracht met de hulpverlening in Den Haag. Verder bevordert het college de culturele participatie van de afro-gemeenschappen. De afschaffing en de herdenking van de Trans-Atlantische slavernij en de herdenking van Tula vormen daarbij belangrijke thema’s. Initiatieven uit de stad voor deze herdenkingen worden door de gemeente gesubsidieerd.

6. Is het college ervan op de hoogte dat dit in het bijzonder van toepassing is op de verschillende afro-gemeenschappen in onze stad met een slavernijverleden, ook te verstaan als de nazaten van tot slaaf gemaakte? Zo nee, waarom is het college passief?

Ja. Het college organiseert zelf geen activiteiten op dit gebied, omdat wij van mening zijn dat de initiatieven genomen dienen te worden door de verschillende gemeenschappen zelf.

7. Aan welke projecten/activiteiten die gekoppeld zijn aan VN ‘International Decade for People of African Descent’ doet Den Haag mee en aan welke niet. Welke van de activiteiten verhouden zich tot de gemeenschappen van de nazaten van tot slaaf gemaakten? Kunt u motiveren
waarom deze activiteiten aansluiten op deze specifieke doelgroep.

Wij ondersteunen de activiteiten rond ‘The Black Achievement Month’, die jaarlijks wordt georganiseerd. Deze activiteiten zijn het resultaat van een samenwerking tussen de Afrikaanse, de Afro-Surinaamse gemeenschap en het NinSee. Onze ondersteuning aan deze activiteiten wordt mede ingegeven door het feit dat het initiatief voortkomt uit de afro-gemeenschappen zelf en past naadloos binnen doelstellingen van de decade, zoals gesteld door de in de resolutie van de VN.

8. Amsterdam en Rotterdam hebben onderzoek gedaan naar hun rol ten tijde van de slavernij. Gaat het college, gezien de feiten die we nu al kennen, ook in Den Haag een volwaardig onderzoek doen? Indien nee kunt u motiveren waarom niet?

Ja, er worden thans voorbereidende gesprekken gevoerd om te komen tot een verantwoord wetenschappelijk onderzoek naar de betrokkenheid van de stad Den Haag in de Trans-Atlantische slavernij.

9. Is het college bereid om nog dit college-termijn een volwaardig onderzoek te presenteren aan de stad waarin helder is beschreven welke rol(len) Den Haag en invloedrijke Haagse burgers hebben gespeeld in de slavenhandel en de slavernij en hoeveel rijkdom dit de stad heeft
opgeleverd. En dit nog voor het kerstreces dit op te leveren aan de stad. Zo nee, waarom niet? Zo nee, wat kan het college dan wel opleveren aan de stad? Zo ja, kunt u de stad een passende presentatie van het onderzoek bieden?

Nazaten van de tot slaaf gemaakten roepen al tijden op dat de Nederlandse regering haar excuses aan moet bieden voor het slavernijverleden. Amsterdam en Rotterdam hebben na onderzoek van hun rol in de slavenhandel besloten om als stad wél alvast aanstalten te maken voor het aanbieden van excuses. Premier Rutte heeft op 14 februari jl. aangegeven dat het demissionaire kabinet geen excuses gaat aanbieden maar dat hij de keuzes van gemeenten die dit wel overwegen respecteert. Zie Initiatiefvoorstel Ja, het is onze bedoeling om de resultaten van het onderzoek te delen met de stad. Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk of dat nog deze collegeperiode lukt. In elk geval zal dat in 2022 zijn. Het moment en de wijze waarop de presentatie zal plaatsvinden zijn afhankelijk van de afronding van het onderzoek. Op basis van de conclusies van het onderzoek zal het college afwegen wat een passende reactie is. Overigens hebben de gemeenten Amsterdam en Rotterdam ook aangegeven (vanwege diverse redenen) te wachten met het officiële besluit tot het maken van excuses.

10. Is het college bereid om als gemeente Den Haag ook leiderschap tonen en excuses aanbieden aan de nazaten van de tot slaaf gemaakte? Zo nee waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 8.

11. Is het college bereid zich aan te sluiten bij de lobby richting het rijk omtrent excuses voor het slavernijverleden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u ons hierover informeren?

Zie het antwoord op vraag 8.

12. Als het college bereid is om zich aan te sluiten bij de lobby, kan dit dan vorens het onderzoek naar de rol van Den Haag in het slavernijverleden is afgerond? Zo nee, waarom niet? Laten wij als stad het voorbeeld volgen zoals Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Het aanbieden van excuses namens de gemeente Den Haag en zijn toenmalige inwoners bekrachtigt de effectieve maatregelen overeenkomend met de doelstelling van de ‘International Decade for People of African Descent’. Uw stad roept u op echt werk te maken van inclusiviteit en sociale rechtvaardigheid door middel van een verbindende boodschap die getuigt van empathie voor de nakomelingen van de tot slaaf gemaakten. In deze boodschap mag het ongemak niet overheersen. Excuses is het vooropstellen van rechtvaardigheid en de ontwikkeling van ons als diverse stad op een beladen thema in onze gemeenschappelijke geschiedenis.

Zie het antwoord op vraag 8.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
Ilma Merx      Jan van Zanen