Gemeente laat wijk in de kou staan bij warmte- koude opslag

De Haagse Stadspartij stelt schriftelijke vragen naar aanleiding van de warmte- koude opslag (WKO) die gepland is voor de nieuwbouw van het International Criminal Court (ICC) in het Benoordenhout.
De leidingen voor deze warmte- koude opslag komen recht onder woonhuizen en 3 basisscholen te liggen en lopen pal langs het Aloysius College. Buurtbewoners geven aan zich zorgen te maken over eventuele risico’s die de installatie en het gebruik met zich meebrengen, maar een risicoanalyse ontbreekt. De wijkorganisatie heeft om een informatiebijeenkomst gevraagd, maar deze is nog steeds niet georganiseerd.

 

“Het is onacceptabel dat de gemeente de buurt niet serieus neemt,” zegt Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij. “Als er mogelijke risico’s zijn dan moet de buurt betrokken worden bij de plannen.”

 

“Ook moet het college aangeven waarom er geen vergunning is aangevraagd voor het slaan van de benodigde putten,” vervolgt van Vulpen.

 

Een warmte- koude opslag is een manier om gebouwen te verwarmen door middel van warm grondwater. Omdat een WKO volgens landelijke regels niet in een waterwingebied mag plaatsvinden, staat deze in dit geval gepland onder de bebouwing van het Benoordenhout.

 

 

De schriftelijke vragen:

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Den Haag 2 juni 2014

 

Betreft: WKO voor ICC in Benoordenhout

 

 

Geachte voorzitter,
De warmte- koudeopslag (WKO) voor het International Criminal Court (ICC) mag volgens landelijke regels niet in een waterwingebied plaatsvinden en vindt om die reden onder een woongebied in het Benoordenhout plaats. Er wordt voor het ICC twee keer per uur 180m3 water tussen vier bronnen uitgewisseld. Deze watertransporten lopen onder woonhuizen en drie basisscholen door en pal langs het Aloysius College. Een informatiebijeenkomst, waar de wijkorganisatie omgevraagd heeft, heeft nog steeds niet plaats gevonden en bij de vergunning zit geen analyse van de risico’s en overlast voor de omwonenden. Vanwege de kans op bodeminstabiliteit en veranderingen in grondwaterpeil, kans op leidingbreuk en de angst voor geluidsoverlast is er veel onrust in Benoordenhout ontstaan.
Naar aanleiding hiervan leg ik het college, onder verwijzing naar artikel 38 van het reglement van orde, de volgende vragen voor:
1. Kan het college aangeven waarom de informatieavond nog steeds niet heeft plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet?

 

2. Waarom is er geen analyse gemaakt van de risico’s van de watertransporten voor de WKO van het ICC?

 

3. Kan het college aangeven waarom er geen aanlegvergunning voor het slaan van de putten is aangevraagd? Zo nee, waarom niet?
Met vriendelijke groet,

Gerwin van Vulpen, Haagse Stadspartij