Gemeente doet zaken met beruchte huisjesmelker

De Haagse Stadspartij en de SP maken zich grote zorgen om de samenwerking tussen de gemeente Den Haag en de beruchte huisjesmelker Marcel van Hooijdonk. Sinds de coronacrisis gebruikt de gemeente een pand van hem aan de Binckhorstlaan als noodopvang voor allerlei verschillende kwetsbare doelgroepen zoals dak- en thuisloze mensen, Oekraïnse vluchtelingen en meeste recentelijk voor opvang van asielzoekers. Lesley Arp (SP): “We willen weten hoe dit contact tot stand gekomen is. Waarom werkt de gemeente samen met deze huisjesmelker die al twee keer door de jongeren van de SP tot landelijk tot Huisjesmelker van het jaar is uitgeroepen?”.

Tegelijkertijd is de behandeling van huurders in een ander pand van Van Hooijdonk in Den Haag zeer problematisch. Studenten in de Pionier trekken al jaren aan de bel over de smerige situatie, de stank, het ongedierte en de ronduit belabberde service en onderhoudssituatie. Tim de Boer (Haagse Stadspartij): “Hoe kan de gemeente bij het ene pand optreden terwijl zij via een ander pand de kas van deze huisjesmelker spekt? En waarom werken we überhaupt samen? Zelfs banken willen geen hypotheek verstrekken aan deze huisjesmelker vanwege mogelijke reputatieschade “.

Beide partijen stellen dat de aanpak van foute verhuurders in Den Haag zo totaal ongeloofwaardig dreigt te worden en eisen dat de gemeente zo snel mogelijk alle zakelijke banden met Marcel van Hooijdonk verbreekt. De partijen hebben schriftelijke vragen ingediend en zullen ook in het debat woensdagavond over de vluchtelingenopvang in Den Haag om opheldering vragen.

Zie: https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/11921262/1/RIS313357+Aanvullende+vragen+De+Pionier

Voor de eerdere vragen van de SP en Haagse Stadspartij over de misstanden in studentenflat De Pionier, zie:

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/11884804/1/RIS313288+belabberde+woonomstandigheden+in+de+Pionier

 

Schriftelijke vragen: Aanvullende vragen De Pionier
Indiener: Fatima Faïd (Haagse Stadspartij), Lesley Arp (SP)

Datum: 06-10- 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 27 september 2022 hebben de SP en Haagse Stadspartij de schriftelijke vragen ‘Belabberde woonomstandigheden in de Pionier’ (RIS313288) ingediend. Deze vragen gaan over studentenflat de Pionier, waarvan de kamers verhuurd worden door de Stichting Volkshuisvesting Utrecht van Marcel van Hooijdonk. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Fatima Faïd, Haagse Stadspartij en Lesley Arp, SP de volgende aanvullende vragen:

De raadsleden mevrouw Faïd en mevrouw Arp hebben op 6 oktober 2022 een brief met daarin zestien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

 1. Kan het college bevestigen dat zij in het Teleport hotel (Binckhorstlaan 131-133) kamers heeft gehuurd voor de opvang van Oekraïners en recentelijk 75 asielzoekers? Zo ja, sinds wanneer is dat? En om hoeveel kamers gaat het? 

Ja. Vanaf 21 maart 2022 is het Teleport hotel gecontracteerd als partij voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen en vanaf 29 juni 2022 tot en met 31 december 2022 als noodopvang voor asielzoekers (ter ontlasting van Ter Apel). Er kunnen maximaal 80 personen worden opgevangen in maximaal 37 kamers.

 1. Kan het college aangeven hoeveel geld hiermee gemoeid is? Desnoods geheim? 

Deze informatie is niet beschikbaar, dit zijn contractafspraken met het COA. De kosten worden doorbelast aan het COA.

 1. Tot wanneer is het college van plan de kamers af te nemen en welk bedrag is er dan totaal aan besteed? 

Het huidige contract met het Teleport hotel loopt tot en met 31 december 2022. Het contract wordt verlengd tot 1 april 2023. Zie vraag 2 met betrekking tot de kosten.

 1. Kan het college aangeven aan welke juridische entiteit zij de in rekening gebrachte kosten betaalt? Zo nee, waarom niet? 

Het contract is gesloten met Teleport B.V.

 1. Is het college ervan op de hoogte dat het Teleport hotel gevestigd is in een gebouw dat eigendom is van de dezelfde eigenaar als De Zo nee, waarom niet? 

Ja.

 1. Is het college ervan op de hoogte dat, volgens de Kamer van Koophandel, de vrouw van deze eigenaar de enige aandeelhouder en bestuurder is van het Teleport Hotel? 
 1. Hoe kan het dat het college een zakelijke relatie aangaat met een bedrijf waarvan één van de eigenaren meerdere malen strafrechtelijk vervolgd is, straatverboden aan zijn broek heeft hangen en huurders stelselmatig intimideert en uitbuit? 
 1. Kan het college aangeven hoe het kan dat ondanks eerdere vragen over de woonomstandigheden en de behandeling van huurders op de Binckhorstlaan 131-133 (zie RIS301369, RIS301370 en RIS301925) zij toch, ogenschijnlijk zonder enig onderzoek, in zee gaat met deze beruchte en veroordeelde huisjesmelker? Wist het college niet meer van deze eerdere vragen? 
 1. Kan het college aangeven waarom zij geen grondig onderzoek doet naar de bedrijven waarmee zij in zee gaat? 

M.b.t. vraag 6, 7, 8 en 9: Het college heeft ten tijde van de eerste weken van de opvang van Oekraïense ontheemden een algemene uitvraag gedaan bij de Haagse hotels. In het maatschappelijk verkeer gedraagt de gemeente zich als contractpartij, met de daarbij horende zorgvuldigheid. Het is voor de gemeente Den Haag niet gebruikelijk om bij het huren van hotelkamers onderzoek in te stellen naar de eigendomssituatie van een hotel en/of de achtergrond van de eigenaren van een hotel – zeker niet in een crisissituatie.

 1. Is het college het met ons eens dat het vreemd is als het college aan de ene kant praat met de verhuurder en eigenaar van De Pionier en dreigt met handhaving over de verschrikkelijke omstandigheden daar, terwijl de gemeente zelf ondertussen in een ander gebouw 75 kamers huurt van dezelfde eigenaar? 
 1. Is het college het met ons eens dat zij geen zaken moet doen met deze beruchte huisjesmelker en de bedrijven die op naam van hem of zijn vrouw geregistreerd staan, omdat dit de aanpak van slecht verhuurderschap door het college ondermijnt? Zo nee, waarom niet? 

M.b.t. vraag 10 en 11: Nee, gezien de acute vraag naar crisisnoodopvang en het gebrek aan alternatieve locaties deelt het college dit beeld niet. Zoals door de burgemeester is toegezegd tijdens de raadsvergadering van 20 oktober 2022, is er uitvraag gedaan bij andere gemeenten naar hun ervaringen met deze ondernemer. De uitkomsten hiervan worden voor zover relevant betrokken bij het vervolgproces. Voor nu ziet het college geen reden om de crisisnoodopvang elders in te richten. De alternatieven voor de crisisnoodopvang van asielzoekers zijn er nauwelijks of voldoen niet aan de criteria zoals neergelegd door de voorzieningenrechter. Onze aanpak rond slecht verhuurderschap kunnen wij ons inziens onverminderd doorzetten en dat doen wij ook met resultaat.

 1. Heeft het college nog gepoogd om, alvorens zij afspraken heeft gemaakt om 75 asielzoekers in het Teleport hotel te huisvesten, andere locaties voor deze asielzoekers te zoeken die in eigendom of beheer zijn van partijen met een goede reputatie? Zo ja, kan het college toelichten waarom deze pogingen tot niets hebben geleid? Zo nee, waarom niet? 

De gemeente is continu op zoek naar nieuwe opvangvoorzieningen voor Oekraïners en (crisis)noodopvang voor asielzoekers. De vraag naar opvangplekken voor de verschillende doelgroepen blijft onverminderd hoog, terwijl het aanbod beperkt is. Elk aanbod wordt beoordeeld op haalbaarheid.

Haalbaarheid is o.a. afhankelijk van de termijn van beschikbaarheid van een pand, de aanpassingen die gedaan moeten worden om een pand bewoonbaar en veilig te maken en de onderhandelingen met de pandeigenaar over de gebruiksvoorwaarden. Dit wordt allemaal per locatie zorgvuldig onderzocht en betekent soms helaas dat locaties afvallen. Er ontstaat dus steeds meer krapte tussen de vraag naar opvangplekken en de beschikbare voorzieningen.

 1. In 2o20 zijn de daklozen uit de hotels in Scheveningen Een deel is toen in het Teleport hotel terechtgekomen. Kan het college aangeven hoe deze verhuizing tot stand is gekomen? 

Deze verhuizing kwam tot stand nadat de beschikbaarheid van betaalbare plekken in andere hotels ten einde kwam. Daarop is voor cliënten gezocht naar vervangende plekken in Scheveningen of elders die voldeden aan de situatie van de cliënt en de toen geldende RIVM-richtlijnen (zie RIS305425 en de raadsmededelingen over de voortgang van de aanpak van de coronacrisis).

 1. Kan het college aangeven of het Teleport hotel zichzelf heeft aangeboden als opvanglocatie of dat er door de gemeente contact is gelegd? 

Er is uitvraag gedaan bij de ‘Vereniging van 3-4-5 Sterren Hotels Den Haag en omgeving’. Slechts drie hotels zijn beschikbaar voor de opvang van asielzoekers, waaronder het Teleport hotel. Deze hotels worden alle drie ingezet. Voor wat betreft maatschappelijke opvang was er vanwege RIVM-richtlijnen acute noodzaak om capaciteit te vinden voor lockdown-opvang en voor compensatie van de capaciteitsvermindering door de 1,5 meter maatregel. Daarop is breed rondgebeld bij een scala aan hotels waaronder het Teleport hotel.

 1. Kan het college de raad een beknopt overzicht doen toekomen van al het zakelijke contact tussen de gemeente en de eigenaar van het Teleport Hotel sinds 2020, evenals via welke gemeentelijke afdelingen dit contact heeft plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet? 

Op 21 maart 2022 is het contract getekend voor de huur van de kamers t.b.v. de opvang van Oekraïense vluchtelingen en vanaf 29 juni voor asielzoekers in het kader van de crisisnoodopvang. De Centrale Vastgoedorganisatie van de gemeente sluit deze contracten. De betrokken diensten hebben vervolgens de inhoudelijke afstemming gedaan. Hierbij zijn de diensten DSO, BSD, OCW en SZW nauw betrokken, evenals de tijdelijke projectorganisatie opvang Oekraïne.

 1. Kan het college zo spoedig mogelijk andere woonruimte zoeken voor de 75 asielzoekers en vervolgens elk zakelijk contact met deze bedrijven verbreken? Zo nee waarom niet? 

Het college ziet voor nu geen reden om het zakelijk contact met het Teleport hotel te verbreken. Mensen die hier verblijven geven aan blij te zijn met de voorzieningen. Veelal kwamen zij uit sporthallocaties of vanuit Ter Apel. Er zijn geen klachten ontvangen van de opgevangen asielzoekers, hotelgasten of omwonenden. Socius verzorgt het sociaal beheer op de locatie en is eerste aanspreekpunt voor de asielzoekers. De eigenaar werkt goed mee met het door de gemeente ingehuurde locatiebeheer. Additioneel worden ruimtes om niet ter beschikking gesteld aan bijvoorbeeld het medisch spreekuur en/of groepsbijeenkomsten.

—-

Update: In het debat over de vragen heeft de burgemeester aangegeven voor de verdere verlenging van de opvang een BIBOB onderzoek te doen naar Teleport Hotel en Marcel van Hooijdonk. Aangezien deze partijen de formulieren niet terugstuurt is het contract op 1-1-2023 verlopen en niet verlengd.

 

artikel telegraaf over dit onderwerp