Gemeente blundert weer met vergunning rijksmonument

Weer is er een vergunning van rechtswege afgegeven voor het aanpassen en verbouwen van een monument. Dit keer gaat het om een Rijksmonument, namelijk de Raamstraat 53 t/m 59. De eigenaar 070-vastgoed is daar al jaren bezig om er logies van te maken. Dat lijkt nu met deze vergunning gelukt te zijn.

Het is niet de eerste keer dat 070-vastgoed een vergunning van rechtswege heeft ontvangen, blijkt uit nader onderzoek van fractievertegenwoordiger Tim de Boer: “Ik heb de verschillende verleende vergunningen van rechtswege onderzocht teruggaand tot 2018. In al die jaren zijn er meerdere malen vergunningen van rechtswege verstrekt voor de verbouwing van (Rijks)-monumenten”. De Haagse Stadspartij heeft al meerdere malen vragen hierover gesteld. Fatima Faïd: “Het is te gek voor woorden dat ondanks alle eerdere vragen en geruststellende woorden van het college dit nog steeds gebeurd. Hoe zuinig ben je dan op onze stad? “.

Fractievertegenwoordiger Tim de Boer maakte een kaart met alle van rechtswege verleende vergunningen ( voor zover deze gepubliceerd zijn).

Schriftelijke vragen:  Gemeente blundert met vergunningen voor verbouwing Rijksmonumenten

Indiener: Fatima Faïd

Op 25 juli 2022 gaf de gemeente een vergunning van rechtswege af voor de verbouwing van de panden Raamstraat 53 t/m 59 tot logies en woningen. ( kenmerk:202200313)

 • Is het college bekend met de bovengenoemde vergunning die op 11 januari 2022 is aangevraagd en betrekking heeft op het renoveren en restaureren van de panden?
 • Wanneer zijn de bovenstaande panden aangemerkt als Rijksmonument?
 • Kan het college toelichten hoe er wordt gehandeld als er een aanvraag bij de gemeente binnenkomt voor de verbouwing van een Rijksmonument?
 • Kan het college aangeven of in dit geval de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is ingeschakeld voor een advies over de werkzaamheden? Zo nee, waarom niet?
 • Kan het college aangeven of de Welstandscommissie een uitspraak heeft gedaan over dit vergunde bouwplan? Zo ja hoe luidde dat advies? Zo nee, waarom niet?
 • Kan het college aangeven of de aanvraag vergezeld ging met een gedegen cultuurhistorische analyse over de panden?
 • Uit de afbeeldingen op de website van de ontwikkelaar blijkt in het pand nog minimaal één bijzonder plafond aanwezig te zijn. Kan het college dat bevestigen? Is dit plafond van monumentale waarde?
 • Is het college het met mij eens dat we in Den Haag zorgvuldig met ons erfgoed moeten omgaan?
 • Klopt het dat de aanvrager inmiddels met renovatie is begonnen? Kan het college aangeven of er controle is geweest op de uitvoering? ( zie foto)
 • Klopt het dat er in 2019 een vergunning van rechtswege is afgegeven voor het Rijksmonument Laan van Meerdervoort 168A?
 • Klopt het dat er in 2019 een vergunning van rechtswege is afgegeven voor het verbouwen van de Rijksmonumenten aan de Laan van Meerdervoort 225-227?
 • Klopt het dat er in 2019 een vergunning van rechtswege is afgegeven voor het rijksmonument Zwaardstraat 16?
 • Kan het college aangegeven waarom er wederom voor een pand met een monumentale status een vergunning van rechtswege wordt afgegeven?

In antwoord op eerdere vragen over vergunningen afgegeven van rechtswege stelt het college dat er bij grote of gevoelige projecten sprake is van het “vier ogen principe”: “De ingewikkeldere en grotere bouwplannen worden al jaren behandeld door ervaren medewerkers. Bij alle plannen geldt een collegiale check (4-ogen-principe). Vragen en complicaties worden besproken en opgelost met een senior-medewerker. Meer bijzondere gevallen en gevoelige dossiers worden besproken met en afgedaan in overleg met het management. “ ( RIS311247).

 • Hoe kan het dan toch steeds misgaan?
 • Kan het college aangeven waarom het ook steeds mis gaat met panden die al geruime tijd onder de aandacht zijn zoals Raamstraat 53 t/m 59 maar ook Waldeck Pyrmondtkade 872 ? Welke extra controle is er ingebouwd om dit te (gaan) voorkomen?
 • Kan het college bevestigen dat de aanvrager het plan voor de raamstraat 53 t/m 59 al jaren langs de gemeente probeert te loodsen?
 • Kan het college aangeven wat de geschiedenis is van dit plan?  Hoeveel eerdere vergunningen zijn er voor deze panden aangevraagd en afgegeven? Waarom zijn deze plannen nooit gerealiseerd?
 • Het bouwplan dat eerder is ingediend en afgewezen ( in 2020) ging om het realiseren van logies en woningen. Is dat in het meeste recente plan van januari 2022 ook het geval? Zo ja, is het feitelijk hetzelfde plan?
 • Hoeveel parkeerplaatsen ( en fietsparkeerplekken) moeten er voor het vergunde plan worden gerealiseerd?
 • Kan het college aangeven wat voor een type woningen er wordt gerealiseerd? Voldoen deze wel aan het bouwbesluit en de geldende wet- en regelgeving?
 • Aan de foto’s op de website van de ontwikkelaar te zien – zie bijlage – zijn de panden al geruime tijd leeg gesloopt. Kan het college aangeven of er voor het slopen in of aan een Rijksmonument een sloopvergunning noodzakelijk is? Indien dit het geval is, wanneer is de sloopvergunning aangevraagd voor deze panden en afgegeven?
 • En als er alleen een sloopmelding hoefde te worden gedaan door de aanvrager, wanneer is de sloopmelding dan ingediend?
 • Kan het college aangeven hoe lang deze panden al leeg staan? Wat was de WOZ waarde in 2018 en wat is de WOZ waarde nu?
 • Waarom is er nooit vanuit de gemeente gehandhaafd op de leegstand?
 • Uit eigen onderzoek blijkt dat de eigenaar van Raamstraat 53-59, 070 vastgoed, minimaal een keer eerder een vergunning van rechtswege heeft ontvangen in de afgelopen 4 jaar. Kan het college dit bevestigen? Zo ja, hoe kan dat?
 • Zijn er meer aanvragers die meerdere keren een vergunning van rechtswege hebben ontvangen?
 • Wat gaat het college doen om de afhandeling van vergunningaanvragen voor aanpassingen van monumentale panden te verbeteren zodat er voor deze panden nooit meer een vergunning van rechtswege wordt afgegeven?
 • Hoe is de bescherming van monumentale panden geregeld in de omgevingswet?