Regeren is vooruitzien. Maar bij de vuurstapels op Scheveningen is het stadsbestuur als een konijn dat in de koplampen staart, en dat loopt meestal niet goed af. Daarom heeft Joris Wijsmuller in de laatste raad voor de zomervakantie namens de Haagse Stadspartij het voorstel ingediend om de komende jaarwisseling geen vuurstapels op het strand in Scheveningen en Duindorp toe te staan indien de raad voor 1 oktober geen plan heeft ontvangen voor de toekomst van de traditie.

De burgemeester gaf echter nog steeds niet thuis, wilde niet eens een termijn noemen die de gemeente nodig heeft voor het organiseren van een veilige jaarwisseling, en ontraadde de motie. Ze wil alleen het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid afwachten, maar de OvV maakt helemaal geen plannen. De motie werd weggestemd omdat alle collegepartijen tegenstemden. Kennelijk is een veilige jaarwisseling nu ook een politieke kwestie geworden tussen oppositie en coalitie.

Motie: Geen plannen, geen vlammen
Indiener: Joris Wijsmuller

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 18 juli 2018, ter bespreking van de brief van de burgemeester over Evaluatie jaarwisseling 2018 – 2019.

Constaterende, dat:

▪ De bijna-ramp met de vuurstapel op Scheveningen de afgelopen jaarwisseling heeft overschaduwd;
▪ De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek doet naar de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp waarbij gekeken wordt naar de voorbereiding en naar de problemen die zijn ontstaan na het ontsteken ervan;
▪ Het beleidskader voor de komende jaarwisseling pas in het 4e kwartaal wordt verwacht.

Overwegende, dat:

• Bij een evenement – zeker met grote vuren – de veiligheid altijd voorop dient te staan, en de aansprakelijkheid helder geregeld moet zijn;
• Onduidelijk is wanneer het onafhankelijk onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zal zijn afgerond;
• Voldoende voorbereidingstijd noodzakelijk is om een en ander zorgvuldig en met toepassing van een vergunningsprocedure verantwoord te kunnen organiseren;
• Er nog altijd geen dialoog is opgestart met betrokkenen om te bezien of en zo ja op welke (alternatieve) wijze de oud- en nieuwtraditie komend jaar op Scheveningen kan worden voortgezet;
• Zorgvuldige behandeling door de gemeenteraad van de uitkomsten van onderzoek en de gevolgtrekkingen en een voorstel voor het vervolg tijd nodig heeft.

Verzoekt het college om voor de jaarwisseling 2019/2020 geen vuurstapels op het strand toe te staan indien de raad vóór 1 oktober 2019 nog geen concept-voorstel over de toekomst van de vuurstapels van het college heeft mogen ontvangen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij
Robert Barker, PvdD
Mikal Tseggai, PvdA
Adeel Mahmood, Nida