Geen bootjes meer in Haagse grachten?

17 Jun 2011. De Haagse Stadspartij en SP stellen vragen over schoonveegacties op het water.

Update: De vragen zijn beantwoord en de bootjes mogen blijven.

 

De Haagse Stadspartij en de SP hebben vragen ingediend n.a.v. geluiden van
bewoners dat er geen recreatiebootjes meer mogen aanmeren langs de Haagse
singelgracht rond de binnenstad. Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van
de Haagse Stadspartij: “Dit is belachelijk. We willen juist dat de
grachten een recreatieve en toeristische functie krijgen en plotseling
wordt daar door de Havendienst van de gemeente een streep door gehaald. De
gemeenteraad weet nog van niets.” Ook zo’n 100 bootjes van buurtbewoners
die nu liggen aangemeerd langs de walkant zouden op korte termijn weg
moeten. Ingrid Gyömörei, fractievoorzitter van de SP: “Met deze vragen wil
ik de spelregels op het water duidelijk krijgen. Ook gewone mensen moeten
met een klein bootje ruimte krijgen in de grachten.”

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van de raadsleden de heer G.H.M. Wijsmuller en mevrouw I.M. Gyömörei

Den Haag, 26 juli 2011

Inzake: Passantenhaven en Haagse singelgrachten

De raadsleden de heer G.H.M. Wijsmuller en mevrouw I.M. Gyömörei hebben op 17 juni 2011 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De laatste tijd hebben de fracties van de Haagse Stadspartij en de SP diverse klachten gekregen van bewoners over de passantenhaven en het aanmeren in de Haagse singelgrachten.

1. Volgens de bewoners mogen passanten niet meer aanmeren in de passantenhaven aan de Bierkade en in andere delen van de singelgracht rond de binnenstad. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Dit is onjuist. Passanten mogen gebruik maken van de passantenhaven om te overnachten en van aanmeervoorzieningen in de singelgracht voor kortstondig verblijf.

2. Volgens de bewoners zullen alle recreatieve boten (zo’n 100) die nu een ligplaats hebben langs de singelgracht moeten verdwijnen. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Dit is onjuist. Recreatievaartuigen hebben geen eigen vaste ligplaats. Een havennummer geeft het recht om binnen Den Haag af te meren op locaties waar aanmeermiddelen aanwezig zijn, maar dit is niet gekoppeld aan een vaste ligplaats. Ligplaatsen die zijn aangewezen voor passanten moeten worden vrijgehouden, conform de huidige Verordening op de Binnenwateren.

3. Is het juist dat door de havendienst geen nieuwe havennummers meer worden afgegeven voor een vaste ligplaats op de grachten en er alleen nog havennummers gegeven worden voor de Laakhavens en de Boomsluiterskade? Zo nee, waarom niet?

Dit is onjuist, zie beantwoording van vraag 2.

4. Op basis van welke regelgeving handelt de Dienst Stadsbeheer zoals hierboven gesuggereerd?

Stadsbeheer handelt conform de vigerende Verordening op de Binnenwateren.

5. Volgens de Havennota uit 2008 zou er een nieuwe verordening worden opgesteld waarin alle vaartuigen geregistreerd worden en er plekken worden aangewezen voor schepen die op deze plekken mogen aanmeren en welke er niet mogen aanmeren. Is deze verordening reeds opgesteld? Zo nee, waarom niet? En zo ja, wanneer komt deze verordening in de raad?

Er wordt gewerkt aan een herziening van de huidige Verordening op de Binnenwateren. Deze zal dit najaar aan de raad worden aangeboden.

6. In de Havennota staat ook dat met de gebruikers van het water duidelijker zal worden
gecommuniceerd wat de spelregels zijn. Op welke manier heeft de gemeente gecommuniceerd over de spelregels?

Bij het inschrijven van een recreatievaartuig tekent de eigenaar in tweevoud een formulier waarop het havennummer vermeld staat, samen met de spelregels waar men zich aan moet houden. Bovendien wordt – indien om wat voor reden dan ook een situatie wijzigt – met eigenaren van recreatieschepen persoonlijk contact opgenomen wanneer dat consequenties heeft voor de plaats waar hun schip op dat moment afgemeerd ligt.

7. In de Havennota en andere nota’s van de gemeente wordt juist gepleit voor meer en beter gebruik van de toeristische en recreatieve potenties van het water. Is het college met ons van mening dat het wegpesten van passanten en andere gebruikers van het water geen reclame is voor Den Haag als toeristische en recreatieve stad? Zo nee, waarom niet?

Er is geen sprake van het weren van passanten of andere gebruikers van het water. Integendeel, de aantrekkelijkheid van het Haagse water voor gebruikers zal de komende jaren verder worden vergroot. Dit zal aan de orde komen in de Nota Binnenwateren die u in het najaar zult ontvangen

Het college van burgemeester en wethouders,
de locosecretaris, de locoburgemeester,
S. Broers K.P. Klein