Problemen met aardgasbussen HTM aan het licht

20 Jun 2011. Door vragen van de Haagse Stadspartij gaf het het college inzicht in de problemen met de nieuwe aardgasbussen: er zijn 15 nieuwe dure bussen te veel, en voor de stalling moeten hoge extra kosten worden gemaakt. Wie dit gaat betalen in tijden van bezuinigingen is nog de vraag.

 

Dan maar het dak eraf
AD/Haagsche Courant, 18 Jun 2011

DEN HAAG De HTM komt met een rigoureuze oplossing om de 135 aardgasbussen in de stad te kunnen stallen. Sloop het dak van de afgekeurde busremise aan de Telexstraat. Dan kunnen de bussen toch nog naarbinnen. Woordvoerder HTM:”Straks hebben we 12 tot 15 aardgasbussen te veel”.

Al een klein jaar staat het parkeerterrein van de busremise aan de Telexstraat propvol met aardgasbussen van Veolia en de HTM. De brandweer keurde in maart vorig jaar onverwachts de grote garage af als stalling voor de milieuvriendelijke bussen. Binnen is er onvoldoende ventilatie, zo luidde de conclusie, en dat geeft met aardgas extra explosiegevaar. De brandveiligheid was, kortom, in het geding.

Sindsdien wordt er druk gezocht naar oplossingen. Ook al omdat de HTM nog vijftig aardgasbussen in bestelling heeft en geen ruimte meer heeft om die te stallen. Bij gebrek aan betere alternatieven komt de vervoerder nu met een drastische stap. ,,We denken eraan om het dak van de garage af te halen, zegt een woordvoerder van de HTM.

Uit onderzoek blijkt dat de brandveiligheid voldoende gewaarborgd is in een garage zonder dak. Maar daarmee zijn nog niet alle problemen verholpen. De HTM heeft een contract met vervoerder Veolia voor het overdekt stallen van hun aardgasbussen. En daar is straks natuurlijk geen sprake meer van. Bovendien zijn de kosten van de sloopoperatie vrij hoog voor een bedrijf als HTM dat vanwege zware bezuinigingen toch al zo n 500 banen moet schrappen.

Volgens de gemeente neemt de HTM de kosten op zich, maar de vervoerder zelf is nog niet zo ver. Daar moeten we het nog over hebben. Wij zijn niet degenen die hebben besloten om op aardgas te gaan rijden.

Meer ellende

De aardgasbussen geven nog meer ellende. De HTM is niet tevreden over de eerste twee series. Die kenden veel te veel storingen waardoor de bussen te vaak stil stonden. Inmiddels heeft de HTM bij de leverancier een langere garantietijd bedongen en wordt er hard gewerkt aan de technische onvolkomenheden. De woordvoerder: We denken niet dat die de levering van de laatste vijftig bussen in de weg hoeven te staan.

Blijft er nog één probleem over. Vanwege de bezuinigingen op het ov heeft de HTM straks 12 tot 15 aardgasbussen te veel. We onderzoeken of we die nog kunnen afbestellen, of anders elders in het land kunnen afzetten, stelt het bedrijf. De gemeente concludeert dat de kans op financieel nadeel groot is.

Gemeente Den Haag
BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid G.H.M. Wijsmuller
Den Haag, 14 juni 2011

Inzake: aanschaf bus- en trammaterieel in relatie tot bezuinigingen

Het raadslid, de heer G.H.M. Wijsmuller heeft op 6 april 2011 een brief met daarin negen vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. In beantwoording op vragen van ondergetekende d.d. 20 april 2010 over de stallingsproblemen stelde de wethouder dat de HTM in samenwerking met DSO en Brandweer op zoek was naar oplossingen, criteria waren opgesteld waaraan het busstation aan de Telexstraat moest voldoen, en de wethouder op korte termijn voorstellen van de HTM verwachtte. Kan het college een jaar later aangeven of er concrete voorstellen zijn gedaan om de stalling aan de Telexstraat volgens de criteria geschikt te maken voor aardgasbussen? Zo ja, hoeveel zou dat kosten?

Ja, de HTM heeft voorgesteld de stalling geschikt te maken door het dak er (gedeeltelijk) af te halen. Vorige week is in opdracht van de HTM en DSO een risicorapportage opgesteld om te bezien of met deze oplossing het stallingsprobleem kan worden weggenomen. Dit blijkt mogelijk. De HTM zal nu, mede op basis van dit rapport, een beslissing nemen en de benodigde vergunningen en dergelijke aanvragen om tot realisatie over te gaan. De HTM neemt de met de oplossing gemoeide kosten voor haar rekening. Deze zijn bij de gemeente niet bekend.

2. In beantwoording op vragen van raadslid Bakker (CDA) op 28 januari 2011 stelde het college dat voor de laatste 45 bussen (die voor 1 april 2011 zouden worden aangeleverd) de ingebruikname afhankelijk is van een oplossing voor het stallingsprobleem, en in het tweede kwartaal van dit jaar een definitieve oplossing wordt verwacht. Kan het college aangeven wat die verwachte definitieve oplossing is, wanneer die gerealiseerd wordt en wat de geschatte kosten zijn?

Zie antwoord op vraag 1.

3. Is het juist dat (een deel van) de oplossing mogelijk gevonden kan worden in de rijksregelgeving en de interpretatie door de brandweer? Zo ja, wat doet het college om dit in overleg met Rijk en/of brandweer zo snel mogelijk op te lossen?

Nee, dit is niet juist. De stalling van de bussen dient te voldoen aan de regelgeving van het Rijk. De Brandweer toetst hier aan.

4. Kan het college bevestigen dat de consequenties van de aanschaf van 135 aardgasbussen met betrekking tot het stallen enorm zijn onderschat, en verklaren hoe dit heeft kunnen gebeuren?

De problemen met de stalling zijn niet voorzien. De verklaring hiervoor ligt bij de onduidelijkheid rond de benodigde veiligheidsmaatregelen bij het stallen van aardgasbussen.

5. Waarom zijn de laatste 45 aardgasbussen niet voor 1 april geleverd?

De HTM heeft ons bericht dat men ontevreden is over de geleverde kwaliteit. Er zijn teveel storingen. Hierover wordt overleg gepleegd met de bussenbouwer, aardgasleverancier en bouwer van het aardgasvulstation. Naar onze informatie heeft de HTM de positie ingenomen dat pas afgeleverd kan worden als het probleem is opgelost. Haaglanden kan zich in deze opstelling vinden , maar dringt uiteraard aan op een snelle oplossing.

6. Inmiddels zijn de financiële perspectieven voor het Openbaar Vervoer gewijzigd, en moet er bezuinigd worden. Vandaag staan berichten in de media dat al de komende dienstregeling de helft van de bussen ’s avonds blijven staan. En in de onlangs gepubliceerde aankondiging van de aanbesteding busconcessie staat dat het huidige aantal van 400.000 busuren dient te worden teruggebracht tot 360.000 busuren. Zijn de laatste 45 aardgasbussen in het licht van de komende bezuinigingen eigenlijk nog wel nodig?

Wat betreft het dienstregelingspakket HTM-bus is de verwachting, dat er 12 bussen minder nodig zijn, dan nu worden ingezet. Primair HTM, maar ook Haaglanden onderzoeken thans of deze bussen afbesteld kunnen worden dan wel elders in het land kunnen worden afgezet. De kans dat dit zonder financieel nadeel zal kunnen, is klein.

7. Kan het college bevestigen dat de aanbestedingprocedure van de 40 brede trams is verlengd omdat één van de afgevallen partijen bezwaar tegen de procedure heeft aangetekend? Zo ja, hoe lang duurt deze verlenging?

In de aanbestedingsprocedure staat de definitieve gunning gepland op 1 juli 2011. Er is inmiddels bekend wie van de twee overgebleven aanbieders op basis van de vastgelegde criteria heeft gewonnen. De afgevallen partij heeft besloten bezwaar aan te tekenen tegen de uitslag van de aanbesteding. Inmiddels is bekend geworden dat de rechter heeft aangegeven dat er een aantal aanvullende vragen beantwoord dienen te worden, alvorens er definitief kan worden gegund. Het is op dit moment niet aan te geven hoe lang dit gaat duren. Echter, wij zien geen reden er aan te twijfelen dat er in de loop van 2014 brede trams zullen worden geleverd.

8. Kan het college aangeven of er in de uitkomst van de aanbesteding afwijkingen zijn ten aanzien van de oorspronkelijke uitgangspunten met betrekking tot de breedte en de lengte van de aan te schaffen trams? Zo ja, wat zijn de afwijkingen en wat betekent dit voor de kosten voor de infrastructuur zoals aanpassingen van rails, haltes en remises?

Neen. Naar de informatie van de HTM voldoet de aanbesteding aan het programma van eisen zoals door DB Haaglanden is vastgesteld.

9. Kan het college er voor zorg dragen, dat de beloofde kostenraming voor het aanpassen van de
infrastructuur voor breder materieel (zoals tractiestations, leidingen, rails, haltes en remises) samen met de beantwoording van deze vragen voor de werkbespreking bezuinigingen OV medio mei a.s. ruim op tijd zijn aangeleverd, zodat een integrale werkbespreking mogelijk is?

In het IPVV 2010-2011 kunt u de ramingen vinden van de kosten voor het aanpassen van de infrastructuur voor breed materieel. Deze is te downloaden vanaf de site van het Stadsgewest Haaglanden onder Beleid, Verkeer en Vervoer. In juni zal het IPVV 2011-2012 worden vastgesteld. Deze geeft inzicht in de laatste stand van zaken.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen