Fietsers van de fiets gejaagd bij Den Haag Centraal

Bij de bouw van de woontorens op het KJ plein moet de fietsenstalling onder het plein voor minimaal een jaar dicht. Dit is vanwege de bouwveiligheid. De gemeente heeft recentelijk bekend gemaakt waar men dan moet parkeren. De Fietsersbond is niet te spreken over deze oplossingen. Zo ook Tim de Boer: “De geboden oplossingen zijn zwaar onvoldoende en betekenen dat mensen de fiets thuis zullen laten staan en in het ergste geval kiezen voor de auto”.

Zo ontbreekt een beveiligde stalling aan de binnenstadszijde. Ook kan je daar alleen parkeren via een hellingbaan, bijzondere fietsen zijn niet welkom. De Haagse Stadspartij vindt dat als we in Den Haag fietsvriendelijk willen zijn we betere oplossingen moeten maken.

Ook is de bedachte omleiding niet verkeersveilig. “De Bezuidenhoutseweg kent nu al een problematische kruising met de Rijnstraat. Op dit stukje weg van 500 meter zijn in 2021 alleen al 11 ongelukken gebeurd”.

De Haagse Stadspartij heeft aan het college vragen gesteld om met betere oplossingen te komen!

Schriftelijke vragen: Gemeente jaagt mensen van de fiets

Indiener: Fatima Faïd

Datum: 21-8-2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 20-8-2023 vroeg de Fietsersbond Haagse Regio aandacht voor de ontwikkelingen rondom het bouwproject op het KJ-plein. (zie bijlage)

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt raadslid Faïd, Haagse Stadspartij de volgende vragen:

Op 20-8-2023 vroeg de Fietsersbond Haagse Regio aandacht voor de ontwikkelingen rondom het bouwproject op het KJ-plein. (zie bijlage) 

 1. Heeft het college kennisgenomen van de meegestuurde X (voorheen twitter) –draad? Zo ja, wat vindt het college daarvan? 

Ja. Het college heeft mede naar aanleiding van de reactie van de Fietsersbond, de inrichting van de bouwplaats en de omrijdroutes nogmaals bezien en zijn daarna hierover in gesprek gegaan met de aannemer.

 1. Kan het college aangeven hoe de belanghebbenden zijn betrokken bij het maken van de plannen voor de inrichting van de bouwplaats op het KJ-plein, de vervangende fietsenstallingen en de omleidingen? Graag een uitgebreid antwoord. 

De aannemer is verantwoordelijk voor de plannen voor de inrichting van de bouwplaats. De gemeente vraagt de aannemer om hiervoor een Bereikbaarheid, Veiligheid en Communicatieplan (BVC-plan) bij de gemeente in te dienen. Dit plan moet de gemeente goedkeuren. Bij de beoordeling van het BVC- plan zijn diverse partijen betrokken om plannen in de openbare ruimte te toetsen op Bereikbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BVC). Voordat het BVC-plan door de gemeente wordt goedgekeurd moet de betrokken aannemer de plannen afstemmen met de omgeving en belanghebbenden. Vanuit het communicatieplan worden onder andere voor de start van de bouw de omwonenden en gebruikers door de aannemer geïnformeerd over de eventuele overlast en omleidingen.

 1. Kan het college ruim voor de start bouw een kaart of afbeelding naar de raad sturen met daarop de exacte maten van het bouwterrein, de geplande omleidingen, de (extra) fietsenstallingen, verkeersstromen en de oversteekplaatsen? 

Op dit moment is de gemeente met de aannemer in gesprek om voor het vaststellen van het definitieve plan en maatregelen. Een kaart van de bouwplaats is meegestuurd met de commissiebrief “Situatie fietsers en fietsparkeren na sluiting fietsenstalling KJ-plein” (RIS316594).

 1. Klopt het dat er aan de zijde van de binnenstad een jaar lang geen bewaakte en s ’nachts afgesloten fietsenstalling meer is? Zo ja, ziet het college kans om deze alsnog te realiseren?

 Nee. De stalling in de Anna van Buerenstraat is tijdens de openingsuren van het station bewaakt (tot 01.30uur) en afsluitbaar. Ook de fietsenstalling Stichthage (onder het station) is ook bewaakt en na sluiting van het station afgesloten. De fietsflat aan de Rijnstraat is beschikbaar en wordt bewaakt.

 1. Hoe kijkt het college naar de kritiek van de Fietsersbond dat de fietsflat in de Rijnstraat zowel fysiek als sociaal onveilig is?

 De situatie in de fietsflat kan beter. Daarom worden nu een aantal verbeteringen doorgevoerd. Functionaliteit, beleving en netheid staan daarbij centraal. Dit wordt bereikt door een upgrade van het schilderwerk, de verlichting, herstel losse en beschadigde delen etc. Hierdoor kan de sociale veiligheid verbeteren. Fysiek onveilig is de stalling niet.

 1. Hoe gaat het college de sociale veiligheid verbeteren in de avond- en nachturen?

 De fietsflat in de Rijnstraat is tot 19.00 bewaakt. Zie het antwoord op vraag 4.

 1. Hoe gaat het college de toegankelijkheid van de fietsflat verbeteren?

De rijgoten zijn op hun bevestigingen gecontroleerd. Aanvullend zullen medewerkers van Biesieklette een actieve rol gaan spelen in het beheer. Deze medewerkers zullen gebruikers adviseren over nog aantallen beschikbare plaatsen en aanwijzen van beschikbare plekken en helpen met het fietsparkeren op de bovenrekken. Zo wint de fietsflat aan gebruikscomfort.

 1. In 2019 heeft de gemeenteraad een motie van Groenlinks aangenomen over het o.a. uitvoeren van quickscans naar sociale veiligheid bij bouwplaatsen (RIS302608). Heeft het college zo’n quickscan bij dit project uitgevoerd? Zo ja, kan deze naar de raad worden gestuurd?

Het college heeft geen quick scan uitgevoerd. In de lijn van de afdoening van de motie heeft het college aandacht gevraagd bij ontwikkelaars voor de sociale veiligheid bij bouwplaatsen. Dat is ook gebeurd bij het KJ-plein en sociale veiligheid maakt onderdeel uit van de werkbesprekingen met de ontwikkelaar en zijn aannemer.

 1. Hoeveel medewerkers werken er momenteel in de stalling onder het KJ-plein? Kan het college aangeven waar deze medewerkers naartoe gaan bij de sluiting? Kunnen deze medewerkers niet worden ingezet bij de fietsflat om zo de bewaakte openingsuren te verlengen?

De medewerkers in de stalling zijn in dienst van NS-Fiets en worden na sluiting door NS op andere locaties ingezet. De medewerkers in de stalling zijn door NS bij de sollicitatie en aanstelling erop gewezen dat de KJ-stalling op enig moment zou kunnen sluiten, en erop attent gemaakt dat zij elders te werk zouden kunnen worden gesteld.

 1. Kan het college aangeven hoeveel plek er momenteel in de stalling onder het KJ-plein is voor fietsen met een afwijkend formaat? Waar kunnen deze fietsen gestald worden tijdens de sluiting?

De KJ-stalling biedt ruimte aan ca. 65 bakfietsen en ca. 775 XXL (Kratjes/brede fietsen) in bredere (50cm) rekken. Zie onze brief “Situatie fietsers en fietsparkeren na sluiting fietsenstalling KJ-plein” (RIS316594) van 19 september jl.

Bakfietsen

Uit telling blijkt dat er tussen de 30/40 bakfietsen met regelmaat geparkeerd worden in de KJ-stalling in het speciaal daarvoor voorziene gebied. Een deel daarvan kan worden opgevangen in de Anna van Buerenstalling.

XXL fietsen met Kratjes, breedstuur, kinderstoeltjes e.d.

De XXL kratjes/brede fietsen staan ook (met enige beperking) in normale (40 cm) rekken in de KJ- stalling, de fietsflat en de Anna van Buerenstalling. De aantallen uit de KJ-stalling zijn meegenomen in de totaal tellingen met de normale fietsen in reguliere rekken. In de fietsflat en de stalling in de Anna van Buerenstraat staan geen 50cm rekken voor breed formaat fietsen zoals wel het geval is in de KJ- stalling.

 1. Klopt het dat er aan de zijde van de binnenstad een jaar lang geen bewaakte of onbewaakte stalling is voor dit soort fietsen? Kan het college dit alsnog realiseren?

 Nee, dat klopt niet. Zie het antwoord op vraag 10.

De Bezuidenhoutseweg heeft nu een fietspad, stoep, parkeerplaatsen en een haal- en brenglocatie voor het NS-station aan de KJ-pleinzijde. 

 1. Kan het college aangeven of de haal- en breng ophaallocatie bij het station ook verplaatst wordt? Zo ja, waarheen? Zo nee, hoe kan deze nog veilig gebruikt worden tijdens de bouwfase?

De kort parkeerplekken in de middenberm komen te vervallen. We onderzoeken de mogelijkheid voor het behoud van parkeerplaatsen voor deze functie tussen de tunnelbak en de bouwplaats en mogelijk het verplaatsen van deze functie richting Babylon.

 1. Kan het college aangeven of inderdaad de gehele stationszijde van de Bezuidenhoutseweg binnen de bouwplaats komt te liggen? Is dat inclusief parkeerplaatsen?

Nee dit is niet het geval. Momenteel wordt met de aannemer bepaald wat de noodzakelijke afmetingen zijn vanuit bouwveiligheid. De inzet van eenieder is om het verkeer van fietsers en auto’s zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Wij zullen de raad en de weggebruikers zo spoedig mogelijk informeren over de wijze waarop dit tijdens de bouwwerkzaamheden zal geschieden.

 1. Is het fietspad op de Koekamp berekend op de toename van het aantal fietsers dat er dan gebruik van gaat maken in de richting van Bezuidenhout? Hoe gaat het college de situatie monitoren?

 Zie onze brief “Situatie fietsers en fietsparkeren na sluiting fietsenstalling KJ-plein” (RIS316594) van 19 september jl.

 1. Kan het college aangeven of er is overwogen de Bezuidenhoutseweg aan de stationszijde af te sluiten voor autoverkeer om zo ruimte te creëren voor het fietspad en voetgangers? Zo nee, waarom niet? Graag een uitgebreid antwoord.

Het afsluiten van de Bezuidenhoutseweg voor autoverkeer heeft veel nadelen en heeft dus niet de voorkeur. Zie onze brief “Situatie fietsers en fietsparkeren na sluiting fietsenstalling KJ-plein” (RIS316594) van 19 september jl.

 1. Kan het college aangeven of er overwogen is om op de haal- en brenglocatie, boven de tunnelmond op de Bezuidenhoutseweg, op het Prins Bernardviaduct of busplatform een extra tijdelijke fietsenstalling te realiseren? Zo nee, waarom niet?

Het maken van een tijdelijke fietsenstalling op de haal en brenglocatie(middenberm) is niet mogelijk doordat deze locatie vanwege het verleggen van de rijbaan (noodzakelijk vanwege de bouwveiligheidszone) niet meer beschikbaar is. Het maken van een stalling boven de tunnelmond is technisch uitdagend omdat er dan een constructie boven de tunneluitgang gebouwd moet worden. De toegang tot een dergelijke stalling vanaf het maaiveld is alleen mogelijk vanaf de middenberm boven de tunnel. Juist op deze locatie rijdt het bouwverkeer naar het bouwterrein; dit is geen veilige oplossing. Het maken van een stalling op het Prins Bernhardviaduct of Busplatform is gelet op de herkomst van fietsers die naar het station willen niet de meest voor de hand liggende plek; ook de verkeersveiligheid speelt hier een rol.

Het kruispunt Bezuidenhoutseweg – Rijnstraat is nu al onoverzichtelijk en uit gemeentelijke cijfers blijkt dat er op de Bezuidenhoutseweg tussen de Oranjebuitensingel en de Prins Clauslaan (afstand- 500 meter) 11 ongelukken zijn geweest in 2021. 

 1. Kan het college aangeven hoe de tijdelijke oversteek van de fietsers naar de Koekamp-zijde verkeersveilig wordt vormgegeven? Hoe gaat het college ervoor zorgen dat er op dit hele traject minder ongelukken gebeuren tijdens de bouw?

 Zie onze brief “Situatie fietsers en fietsparkeren na sluiting fietsenstalling KJ-plein” (RIS316594) van19 september jl.

 1. Het college wil in 2040 de meest fietsvriendelijke stad van Nederland Is het college het dan met de Haagse Stadspartij eens dat we dan eerst moeten beginnen het serviceniveau en de bereikbaarheid van Den Haag Centraal op peil te houden? Zo ja, hoe gaat het college dat dan doen? Zo nee, waarom niet?

 Ja. Het college staat nog steeds achter haar ambities voor de fietser in Den Haag. De bouw van woningen en kantoren in het CID zal echter leiden tot aanpassingen van fietsroutes. Ons streven hierbij is het fietscomfort zoveel mogelijk op peil te houden. Door de in deze brief aangegeven maatregelen verwachten we dat dit ook rond station Den Haag Centraal lukt.

 1. Is het college het met de Haagse Stadspartij eens dat met deze maatregelen de mensen van de fiets worden gejaagd in plaats van gestimuleerd worden meer met de fiets te rijden? 

Nee.

—-

Lees ook: https://www.ad.nl/den-haag/fietsenstalling-den-haag-centraal-moet-ruim-een-jaar-dicht-beruchte-fietsflat-terug-in-dienst-br~a6c4f1b5/

en https://www.denhaagfm.nl/dhfm/4749211/sluiting-stalling-den-haag-centraal-leidt-tot-teleurstelling-houd-meer-rekening-met-fietsers

—-

Mail ons als er ergens toch nog problemen zijn!