De Haagse Stadspartij stelt schriftelijke vragen naar aanleiding van een artikel van Follow the Money over zogenaamde LSI-Projecten. Dit zijn projecten aangestuurd door de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI). Follow the Money heeft ontdekt dat er op grote schaal data verzameld worden om arme mensen te volgen ten behoeve van fraudebestrijding zonder wettelijke grondslag. Het LSI en partnerorganisaties zouden met het onderling delen van bijzondere persoonsgegevens, zonder de inwoners hiervan in te lichten de AVG overtreden.

De Haagse Stadspartij vindt het zeer schokkend te lezen dat in sommige gevallen huisbezoeken zijn uitgevoerd onder de vlag van ‘’wijkgerichte aanpak’’. Die zou erop gericht moeten zijn de positie van mensen in arme wijken te verbeteren en de sociale cohesie te bevorderen. Bijvoorbeeld door middel van wijkinterventieteams terwijl het werkelijke doel fraudeopsporing is. ‘’Dit lijkt wel een heksenjacht op arme mensen’’ stelt raadslid Fatima Faïd. ‘’Inwoners zouden altijd op de hoogte moeten zijn van hoe hun gegevens gebruikt worden, met wie dit gedeeld wordt en wat het doel daarvan is” aldus fractievertegenwoordiger Kim Vrolijk.

Schriftelijke vragen: Sleepnetmethode dataverzameling in arme wijken bij LSI-Projecten

Indiener: Fatima Faïd, Haagse Stadspartij

Datum: 22-08-2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van een artikel van FTM (1) over sleepnetmethodes waarin op grote schaal data wordt verzameld in arme wijken ten behoeve van fraudebestrijding heeft de Haagse Stadspartij enkele vragen over het bestaan en de inzet van zogenaamde LSI-projecten (Landelijke Stuurgroep Interventieteams) en de wijze waarop data verzameld en gedeeld worden met verschillende partijen, organisaties en stakeholders.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Fatima Faïd de volgende vragen:

 1. Kan het college aangeven hoeveel projecten er in de afgelopen 10 jaar in Den Haag (op)gestart en geleid zijn door de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI)?
 2. Kan het college aangeven of er op dit moment LSI-projecten actief zijn? Zo ja, kan het college specificeren op welke locaties dit plaatsvindt en wat het doel is per lopend project?
 3. Kan het college aangeven of er op dit moment LSI-projecten in ontwikkeling zijn die in de toekomst actief moeten worden? Zo ja, wat is/zijn de beoogde locaties voor het uitrollen van deze projecten?
 4. Kan het college aangeven hoeveel gevallen van fraude aan het licht zijn gekomen middels LSI -projecten in de afgelopen 5 jaar waarbij fraudeopsporing niet het hoofddoel van het project was/is?
 5. Kan het college aangeven in hoeveel van deze gevallen het ging om (vormen van) wijkgerichte aanpak?
 6. In 2020 is het profileringssysteem SyRI verboden. Kan het college aangeven of interventieteams actief in Den Haag op dit moment nog steeds met een uitgebreide verzameling indicatoren werken die aanleiding kunnen zijn voor een huisbezoek?
 7. Zo ja, kan het college aangeven welke verzameling risicoindicatoren worden gebruikt om fraude op te sporen?
 8. Zo nee, kan het college aangeven hoe fraude doorgaans aan het licht komt?
 9. Kan het college aangeven of interventieteams in het geval van huisbezoeken in het kader van fraudeopsporing altijd bij inwoners aangeven dat het huisbezoek ten behoeve van fraudeopsporing is?
 10. Kan het college aangeven welke instanties en organisaties partner zijn van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) binnen Den Haag?
 11. Kan het college aangeven welke instanties en organisaties persoonsgegevens en andere gevoelige informatie over personen bijhouden ten behoeve van fraudeopsporing terwijl dit geen doel is van de dataverzameling ansich?
 12. Kan het college aangeven of de gemeente Den Haag persoongegevens en bijzondere persoongegevens deelt met andere organisaties zoals het LSI in het kader van fraudeopsporing?
 13. Zo ja, kan het college aangeven waar dit vermeld staat? Zo nee, waarom niet?
 14. Kan het college aangeven wat voor soort bijgehouden (bijzondere) persoonsgegevens door de gemeente worden gedeeld met de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) en haar partners?

Fatima Faïd

Haagse Stadspartij