Fatima Faïd regelt onderzoek naar deradicaliseringsprojecten in Den Haag

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces nam de Haagse Stadspartij het initiatief om onderzoek te doen naar de resultaten van deradicaliseringsprojecten in Den Haag. Een motie van raadslid Fatima Faïd hierover haalde een meerderheid.

Eerder al stelde Fatima Faïd schriftelijke vragen over het deradicaliseringsprogramma, maar de antwoorden van het college waren teleurstellend. Fatima Faïd: “Er worden miljoenen aan overheidsgeld gepompt in allerlei deradicaliseringsprojecten, maar het is volstrekt onduidelijk wat het oplevert. Het college kan alleen aangeven welke projecten er lopen, en komt met vage doelstellingen. Dat vind ik onacceptabel en ik ben erg blij dat de raad mijn voorstel steunde.”

De onderstaande motie haalde een meerderheid en werd ingediend door Fatima Faïd en medeondertekend door Nida, Partij voor de Dieren, PvdA en VVD.

Motie: Onderzoek naar resultaten van deradicaliseringsprojecten
Indiener: Fatima Faïd, HSP

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 juli 2019 ter bespreking van:

Constaterende, dat:
▪ De aanpak van polarisatie en radicalisering een pijler blijft voor in het Coalitieakkoord 2018-2022.
▪ In de Voortgangsrapportage geen duidelijkheid wordt gecreëerd over wat het aantal scholen, docenten, leerlingen zijn die mee hebben gedaan aan de projecten.

Overwegende, dat:
▪ Er een aantal radicaliseringsprojecten lopen in Den Haag waarvan de resultaten niet bekend zijn.
▪ Het belangrijk is voor voortgang dat de behaalde resultaten worden onderzocht.

Verzoekt het college:
▪ Om onderzoek te doen naar de resultaten van de radicaliseringsprojecten die actief zijn in Den Haag
▪ Om de resultaten aan de raad voor te leggen

En gaat over tot de orde van de dag.

Fatima Faid
Haagse Stadspartij

Robin Smit
Partij van de Dieren

Adeel Mahmood
Nida

Mikal Tseggai
Partij van de Arbeid

Jan Pronk
VVD