Eerste strandhuisjes Kijkduin slaan afspraken in de wind

Sinds begin maart zijn de eerste twintig strandhuisjes neergezet op een zandtalud op het strand van Kijkduin. Omdat de huisjes pal voor het beschermd duingebied Solleveld- en Kapittelduinen staan vraagt de Haagse Stadspartij zich af welke consequenties dit heeft voor de duinvorming.

“Wind en zand moeten vrij spel hebben om natuurlijke duinvorming mogelijk te maken,” aldus raadslid Gerwin van Vulpen. “Daarom is het belangrijk dat er onder de strandhuisjes voldoende ruimte vrij is”. Doordat de huisjes hoger op een breed zandtalud geplaatst zijn, is er onder nog maar weinig ruimte voor de wind. Ook komt de nokhoogte van de huisjes nu veel hoger uit ten opzichte van de duintoppen dan gepland.
Raadslid van Vulpen: “Bovendien zullen Hagenaars die zomers lekker naar het strand gaan zich niet welkom voelen op dat brede talud”.

De eerste twintig strandhuisjes van Stichting Leef met de Zee staan op een zandtalud op het strand van Kijkduin. Omdat de huisjes pal voor het duingebied Solleveld- en Kapittelduinen staan is vanwege de beschermde Natura 2000 status bij de vaststelling van het raadsvoorstel RIS 252107 geformuleerd dat de huisjes de natuurlijke duinvorming niet mogen belemmeren. Zo zou er onder de strandhuisjes voldoende ruimte moeten zijn zodat wind en zand vrij spel hebben. Dit kan gevolgen hebben voor de natuurlijke duinvorming achter de strandhuisjes omdat de huisjes hoger op het talud staan en er onder minder ruimte vrij is dan voorzien.

1. Is het college op de hoogte van het feit dat de strandhuisjes op een 1,5 meter hoog zandtalud staan waardoor de vrije ruimte onder de huisjes minder groot is dan de beoogde 0,80 meter? Zo nee, waarom niet?

Ja, het college is op de hoogte van het feit dat de strandhuisjes op een talud staan. Dit is overeenkomstig de overige bebouwing op het strand.
Men dient zich echter te realiseren dat het strand en de hoogtematen geen statisch gegeven zijn. De elementen veroorzaken grote fluctuaties in de hoogtematen op het strand. Iedere constatering is daarom een tijdelijke. De ondernemer heeft zich gehouden aan de door de gemeente geformuleerde uitgangspunten voor plaatsing. Er is voldoende vrije ruimte onder de strandhuisjes, hetgeen een waarborg is voor de bedoelde zandverstuiving en natuurlijke duinvorming.

2. En kan het college aangeven of onderzocht is of duinvorming wel mogelijk is nu de vrije ruimte onder de huisjes minder dan een halve meter is? Zo nee, waarom niet?

Overeenkomstig de vergunning, die op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 is verstrekt, moet de onderkant van de vloerbalken minstens 0,50 meter boven maaiveld worden aangebracht, zodat het zand onder de strandhuisjes vrij kan bewegen.
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna OZHZ) heeft, namens de provincie, een controle uitgevoerd op het bovenstaande voorschrift. Hierbij is geconstateerd dat de huisjes meer dan 0,50 meter boven het maaiveld staan zodat het zand vrij kan bewegen. De ruimte onder de huisjes kan, zoals eerder opgemerkt, als gevolg van verstuiving van het zand variëren.

3. Kan het college bevestigen dat het Hoogheemraadschap een vergunning heeft verstrekt op basis van een vrije ruimte onder de huisjes van 0,80 meter? Zo nee, waarom niet?

Het Hoogheemraadschap geeft aan dat de huisjes conform de verstrekte watervergunning zijn geplaatst. Zie ook de beantwoording van vraag 1.

4. Gaat het college het betonnen pad van 1 meter langs de huisjes aanleggen? Zo nee, wie voert dan de werkzaamheden uit?

Nee, de initiatiefnemer van de huisjes heeft het betonnen pad aangelegd.

5. Kan het college bevestigen dat het betonnen pad doordat de meeste huisjes op 4 meter van de duinvoet staan niet op 2 meter afstand, zoals gepland, maar strak voor de huisjes komt te liggen? Zo nee, waarom niet?

Nee, de ruimte achter de huisjes is ongeveer 5m. Dit is echter een voorwaarde uit de vergunning van de provincie in het kader van de Natuurbeschermingswet. Derhalve is de overige maatvoering ook verschoven.
Overigens is geconstateerd dat de ruimte tussen de veranda en het betonpad 1 meter breder is dan in het raadsvoorstel opgenomen. Hierop is de vergunninghouder aangesproken, zodat volgend jaar de strook conform raadsvoorstel wordt geplaatst. Daarnaast is het betonpad 1 meter breder dan in het raadsvoorstel genoemd. Ook hierop is de vergunninghouder aangesproken, zodat volgend jaar de strook weer 1 meter is.

6. Is het college op de hoogte van het feit dat de huisjes op een 20 meter breed zandtalud geplaatst zijn? Zo nee, waarom niet?

Ja.

7. En dat er, doordat het talud 20 meter breed is, meer ruimte gereserveerd lijkt voor de strandhuisjes dan de 15 meter die het raadsvoorstel noemt? Zo nee, waarom niet?

Nee, het talud is 20 meter breed omdat een gedeelte hiervan openbare ruimte is.

8. Kan het college bevestigen dat de strandhuisjes door het 1,5 meter hoger zandtalud meer dan een meter hoger t.o.v. de duinen geplaatst zijn? En is er onderzocht of dat gevolgen heeft voor de natuurlijke duinvorming?

Zie het antwoord bij vraag 1.

9. Heeft de gemeente contact gehad met het Hoogheemraadschap Delfland over het feit of de strandhuisjes conform de verstrekte vergunning zijn geplaatst? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord bij vraag 3.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Schriftelijke vragen
De raad kan ook schriftelijke vragen stellen aan het college ter verduidelijking van feiten of voor een waardeoordeel van de burgemeester en/of college. De schriftelijke vragen kunnen worden ingediend bij de voorzitter van de raad. Het onderwerp van de vragen moet binnen bevoegdheden van het gemeentebestuur vallen. De vragen worden zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vier weken na de datum van indiening beantwoord door het college.

1 Response
  1. Bert Barnhoorn

    De Natura 2000 vergunning die Struving en Roos op 6 juli 2015 van de Omgevingsdienst Haaglanden kregen volstond zelfs met 50 cm tussen het zeebanket en de draagbalken van de huisjes; ODH achtte dit voldoende om doorstuiving naar de eerste zeereep (= Natura 2000 gebied Solleveld) te garanderen. De zienswijzen tegen het ontwerpbesluit van ODH van Duinbehoud, Sailcenter en mijn persoon werden dus verworpen. In mijn beroep bij de Raad van State werd ik op 30 maart j.l. finaal niet ontvankelijk verklaard. Jammer want aldus behoefde de rechter niet inhoudelijk te oordelen over de m.i. te verwachten ernstige verstoring van de zandverstuiving door de barriere werking van de 40 huisjes: de eerste zeereep zal significant worden aangetast. Tezamen met de reeds aanwezige strandtenten, gebouwen van sportverenigingen en reddingsbrigades vormen de strandhuisjes een bijna gesloten wal die over een lengte van 1,5 km een significant negatief effect zal hebben op een van de instandhoudingsdoeleinden van Solleveld.