“Een duurzame school is een Eco-school”

Nieuw initiatiefvoorstel van raadslid Constance Bogers.

Flyer Eco-Schools

 

Constance Bogers, raadslid van de Haagse Stadspartij, heeft een
initiatiefvoorstel ingediend bij de burgemeester. Met dit initiatief hoopt
de Haagse Stadspartij dat zoveel mogelijk Haagse scholen mee gaan doen met
het project Eco-Schools. Het houdt in dat scholen hun duurzaamheidonderwijs op een heel praktische en stimulerende manier kunnen inrichten.

Na het doorlopen van het zevenstappenplan van Eco-Schools wordt
een school officieel erkend als duurzame school en ontvangt daarvoor het
internationale keurmerk de Groene Vlag.

Constance Bogers: “Met dit voorstel neem ik afscheid van de raad. Ik hoop
dat het wordt omarmd door het college en straks zoveel mogelijk Haagse
scholen gaan meedoen aan Eco-schools. Aandacht voor duurzaamheid op
scholen heeft veel invloed op het latere gedrag van mensen als het gaat om
respect voor natuur, milieu en leefomgeving. Ook voor de scholen zelf en
de buurt levert het veel op.”

Een duurzame school is een Eco-school

Een initiatiefvoorstel voor duurzaamheid in en om de school

Den Haag, 12 maart 2012

Constance Bogers
Haagse Stadspartij

Inhoudsopgave

Inleiding
1 Huidige situatie
2 Eco-schools
3 Wat levert het op
4 De rol van de gemeente
5 Dictum

Inleiding

De gemeente Den Haag heeft een lange en hoog gewaardeerde traditie op het gebied van natuur- en milieueducatie op scholen.

Scholen doen al veel aan natuur- en milieueducatie en vinden duurzaamheid belangrijk. Duurzaamheid staat voor kwaliteit van leven, nadenken over de toekomst en voor respect voor de natuur, het milieu en je omgeving. Met dit initiatiefvoorstel wil de Haagse Stadspartij dat zoveel mogelijk Haagse scholen mee gaan doen met het project Eco-Schools. Het houdt in dat scholen hun duurzaamheidonderwijs op een heel praktische en stimulerende manier beter kunnen inrichten. Het thema en de invulling kiezen scholen zelf. Thema’s als water, energie, afval en biodiversiteit liggen in en rond de school bijna letterlijk voor het oprapen, waardoor leerlingen op een heel praktische wijze aan de gang kunnen met duurzaamheid. Na het doorlopen van het zevenstappenplan van Eco-Schools wordt een school officieel erkend als duurzame school en ontvangt daarvoor het internationale keurmerk de Groene Vlag.

Hoofdstuk 1 Huidige situatie

Duurzaamheid is geen vast lesonderdeel op de Haagse scholen. De aandacht voor duurzaamheid wisselt per school. Vaak ontbreekt ook de kennis over een goede aanpak van het thema. Er zijn vanuit de gemeente diverse programma’s beschikbaar.

Primair onderwijs
Elk jaar brengt de gemeente voor het primair onderwijs een jaarprogramma uit met tal van producten en activiteiten voor de Haagse basisscholen (www.denhaag.nl/jaarprogramma). De producten en activiteiten sluiten nauw aan bij de beleidsdoelstellingen die de gemeente heeft geformuleerd in onder andere het Milieubeleidsplan en zijn afgestemd op de lesmethodes die door de Haagse basisscholen worden gebruikt en op de kerndoelen die het Rijk voor het basisonderwijs heeft vastgesteld. De producten en activiteiten zijn ingedeeld in tien thema’s: voedsel, energie, afval, watergebruik, huisdieren, stadsruimte, natuur in de stad, grondstoffen, verkeer en vervoer en stad en wereld. Samen laten deze thema’s zien hoe een stad zich verhoudt tot allerlei ecologische processen. Anders gezegd, hoe het zit met de relatie tussen een grote stad en de manier waarop mensen, dieren en planten daar leven. Het merendeel van de activiteiten worden door de leerkrachten zelfstandig met de leerlingen uitgevoerd. Daarbij kunnen zij gebruik maken van hulpmiddelen als leskisten. Een deel van de activiteiten vindt plaats onder leiding van medewerkers van de gemeente, zoals lessen op de stadsboerderijen, de educatieve tuinen en de werkweken School in Bos. Verder zijn er keuzekisten en de loopbus

Voortgezet onderwijs
Den Haag Schittert is de verzamelnaam voor een reeks projecten voor het voortgezet onderwijs Elk project bevat 3 basisingrediënten: onderzoek en veldwerk, ict-toepassingen en presentatie. De projecten voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs richten zich vooral op het aanleren van vaardigheden als veldwerk en onderzoek. In de bovenbouw vormen de projecten een basis voor profiel- en sectorwerkstukken.

Hoofdstuk 2 Eco Schools

Een gele kaart voor de klas waar het licht brandt terwijl er niemand is, zwerfvuil opruimacties in de buurt, een bezoek aan de biologische boer in de omgeving…zomaar een aantal activiteiten op Eco-Scholen in Nederland.
Maar ook: het blijvend implementeren van duurzaamheid in de reguliere vakken als Nederlands, wiskunde en biologie, naast (bestaande) themaweken, praktische opdrachten of projectonderwijs.

Eco-schools biedt duidelijke handvaten voor scholen om duurzaamheid een vaste plek te geven binnen het onderwijs. De leerlingen gaan met praktische zaken op en rond de schoolklas aan de slag. Actieve deelname van de leerlingen is zeer belangrijk. Wanneer leerlingen centraal staan voelen zij zich eigenaar van het programma en de projecten die worden uitgevoerd. Leerlingen leveren een bijdrage aan het opstellen van de gedragsregels, het bedenken van het thema, het kiezen en initiëren van de activiteiten. De leerlingen zijn de motor van het project.

Het programma Eco-Schools is geschikt voor scholen uit het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Het zijn van een duurzame school geeft ook een goede uitstraling. Scholen die zich inspannen voor duurzame ontwikkeling kunnen via het Eco-Schools programma worden onderscheiden met de Groene Vlag.

Het zevenstappenplan van Eco-Schools zorgt voor inbedding van duurzaamheid in het curriculum, het schoolbeleid en betrekt de hele schoolgemeenschap in de uitwerking. De beloning van deelname aan Eco-Schools is certificering door middel van de Groene Vlag. De Groene Vlag is hét internationale keurmerk voor duurzame scholen, officieel erkend door de Verenigde Naties. Deelnemende scholen kunnen in Nederland drie niveaus bereiken, brons, zilver en de Groene Vlag.

Hoofdlijnen

Les: aandacht voor milieuonderwijs op school en de verankering in het curriculum en het beleid van de school.

Gedrag: opstellen en naleven van de eco-doelstellingen en afspraken. De school profileren als een duurzame maatschappijbewuste school.

Gebouw: inzicht in energie-, en waterverbruik, productie van afval en actieplannen om dit te reduceren. Tevens technisch besparende maatregelen zoals spaarlampen, spoelonderbrekers en zonnepanelen.

Binnen Eco-Schools komen verschillende thema’s aan bod. Ieder schooljaar kan men ervoor kiezen één onderwerp centraal te stellen bijvoorbeeld energie & klimaat, afval, water, hygiëne, veiligheid, voedsel en natuur & biodiversiteit.

Eco-Schools internationaal

Wereldwijd zijn er 14.000 Groene Vlaggen op meer dan 40.000 deelnemende scholen in 54 landen. Het is voor deelnemende scholen makkelijk om contact te leggen met Eco-Schools in andere landen. Het Eco-Schools programma is ontwikkeld door de Foundation for Environmental Education (FEE) als invulling van de afspraken van de VN conferentie Environment and Development’. FEE ziet het programma als belangrijk instrument om op nationaal èn Europees niveau te komen tot het implementeren van natuur- en milieueducatie, maatschappelijke ontwikkeling, duurzame consumptie, duurzaam burgerschap en Europese integratie.

Zie voor meer informatie: http://www.eco-schools.org en http://www.eco-schools.nl

Hoofdstuk 3 Wat levert het op:

Door de universiteiten van Utrecht en Wageningen is op basis van wetenschappelijk onderzoek geconcludeerd dat natuur- en milieueducatie op basisscholen een significant positief effect heeft op de latere houding en het gedrag van mensen ten aanzien van hun leefomgeving.

Het project Eco-schools kan veel opleveren:

– Een verbeterde leefomgeving in en om de school
– Bewustwording van het eigen leefmilieu
– Zelfbewuste leerlingen
– Betrekken van de buurt bij de school
– Mogelijkheid tot internationale contacten
– Kostenvermindering door energiebesparing

4 De rol van de gemeente

De gemeente heeft geen directe invloed op het onderwijsprogramma van Haagse scholen. Wel kan de gemeente aandacht vragen voor zaken en direct en indirect sturen met bijv. subsidies. In dit initiatiefvoorstel wordt het college gevraagd om te onderzoeken hoe zoveel mogelijk Haagse scholen kunnen gaan meedoen aan Eco-schools. Of de gemeente eventueel met subsidie de kosten van Eco-schools voor de scholen (mede) kan bekostigen is aan het college. We vragen dan ook ………….

5 Dictum

De raad van de gemeente Den Haag, gezien het initiatiefvoorstel Eco-Schools van Constance Bogers (Haagse Stadspartij);

Besluit:

I Het project Eco-schools op te nemen in het milieu-en natuureducatiebeleid van de gemeente Den Haag;

II Het College te verzoeken een plan te ontwikkelen om zoveel mogelijk Haagse scholen te informeren en te stimuleren om aan eco-schools mee te doen en de raad hierover vòòr de begrotingsbehandeling 2013 te informeren.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van
de griffier de voorzitter