Dreven Gaarden Zichten: Zonder concreet plan 90% van de woningen slopen?

De gemeente sloot vorig jaar een akkoord met woningbouwcorporatie Staedion en bouwbedrijf Heijmans over de aanpak van de wijken Dreven, Gaarden en Zichten voor de komende 20 jaar. De plannen gaan uit van 90% sloop ( van de 2000 woningen) en het terugbouwen van 5500 woningen. Voor deze ontwikkeling is ook nog eens 50 miljoen overheidsgeld beschikbaar.

Verbetering situatie voor de huidige bewoners geen uitgangspunt

De bewoners van de Dreven Gaarden en de Zichten voelen zich de afgelopen 20 jaar in de steek gelaten door de gemeente en Staedion. Onderhoud en renovatie bleef uit.

Er moet dan ook echt iets gebeuren. De drastische keuze van het college voor het slopen van 90% van de woningen lost de problemen van de huidige bewoners niet op. Sterker nog het plan sloopt de hele bestaande sociale structuur van de wijken. Een netwerk dat voor veel van de bewoners van levensbelang is.  Het circus van de stadsvernieuwingsnomaden trekt verder. Na de stadsvernieuwing in de jaren 70 en 80, de herstructurering van Duindorp en Spoorwijk, worden nu opnieuw grote groepen mensen hun wijk uitgegooid.

De wethouder zal zeggen: Ja maar ze mogen terugkeren. Klopt. Alleen hoe is dat vormgegeven? Er zijn geen afspraken over behoud van de huidige huurprijs of type woning. En je krijgt maar 1 keer verhuisvergoeding. Een wisselwoning in de eigen buurt is ook niet geregeld.

Tijdens de raadsvergadering dienden we daarom een motie in om eerst te bouwen en dan pas te gaan slopen zodat men meteen binnen de wijk kan verhuizen naar een nieuwe woning. Helaas waren de coalitiepartijen en Groep de Mos tegen.  

De motie Laat tekort van schaarse woningen niet verder oplopen haalde het wel! Het betekent dat de raad aan de wethouder vraagt te regelen dat er eerst sociale eengezinswoningen worden gebouwd voordat deze gesloopt mogen worden.

Een ander motie  van o.a. de SP om een tweede verhuisvergoeding te regelen werd nipt aangenomen maar een woonlastengarantie voor terugkeerders ging groep de mos en de PVDA te ver.

Uitplaatsen al begonnen

En het uitplaatsen is al begonnen. Ik heb vernomen dat Staedion vrijkomende woningen in de wijken nu al verhuurd op basis van de leegstandswet en als antikraakwoning. Tijdelijke contracten, zonder verplichting voor herhuisvesting en zonder de mogelijkheid mee te praten over de toekomst van de wijk. Klopt dit, wethouder?  En mag dit wel ? Zonder dat de plannen definitief zijn? De wethouder had geen antwoord op deze vragen tijdens de commissievergadering.

Onze motie om eerst de plannen goed te keuren voordat we flexibele verhuur toestaan haalde het helaas niet.

Stedenbouwkundige onderbouwing verdichting rammelt

Uit Verkenning en Vervolgstappen Den Haag Zuidwest uit mei 2019 blijkt dat verdichting het meest kansrijk is rondom Leyweg en de stadsstraten. Ook hebben we op stadsniveau afgesproken te verdichten rondom hoogwaardig OV.

Er wordt nu gekozen voor extreme verdichting, gemiddeld 267%, ver van het centrum, zonder goede ov verbindingen met het centrum en de rest van de stad. Waarom worden hier de bovenstaande uitgangspunten losgelaten? Wat betekent dit voor de wijk?

Is sloop nodig om de wijken voor te bereiden op nieuwe mobiliteitsvormen zoals de ambitiedocument suggereert? Waarom worden er dan toch bovengrondse parkeergarages – eufemistisch parkeerhuizen genoemd- gepland?

De Haagse Stadspartij maakt zich ernstig zorgen wat dit voor de andere wijken betekent. Wanneer komt de strategie voor heel Zuid- West? Wanneer komt de strategie voor de voorzieningen, scholen en maatschappelijke functies?

De keuze voor grootschalige kaalslag en nieuwbouw is niet de enige manier om te komen tot een aantrekkelijk, vitaal , duurzaam en veerkrachtig woongebied. Deze keuze levert echter voor Staedion en Heijman de minste problemen op en is voor hen de goedkoopste optie.  Maar de bewoners en de stad worden er niet direct beter van.

Ambitie en Architectuur

In 2004 heeft de gemeenteraad de buurt De Dreven aangewezen als beschermd stadsgezicht. De Historisch belangwekkende en beschermde Wederopbouwarchitectuur wordt nu bij het grofvuil gezet. Cultuurbarbarisme. Er gaat ook een enorme precedent-werking vanuit.

Het is het volgende project op een lange lijst van belangwekkende architectonische en cultureel waardevolle gebouwen die zomaar gesloopt worden.

Staedion heeft de afgelopen 20 jaar geen onderhoud uitgevoerd, de toekomst van het complex is nooit goed onderzocht. Wij geloven niet dat behoud van deze buurt onmogelijk is. Zie bijvoorbeeld ook de ontwikkelingen in de Notenbuurt waar eerst gedacht werd aan sloop/ nieuwbouw en uiteindelijk in overleg met bewoners gekozen is voor renovatie.

Daarnaast is het ondenkbaar dat de gemeente dit zou voorstellen in pak hem beet, de vogelwijk. Een ander beschermd stadsgezicht. Want ja, ook daar kunnen we niet 267% verdichten zonder de wijk compleet te slopen.

Is de wethouder bereid de toekomst van het beschermde stadsgezicht onafhankelijk te laten onderzoeken door een cultuurhistorische organisatie en alternatieven te ontwikkelen waarbij de extreme verdichting buiten beschouwing blijft? Zodat de gemeenteraad nog wat te kiezen heeft?

Onze twee moties om onderzoek te doen naar mogelijkheden voor renovatie en het stopzetten van de sloop van beschermd stadsgezicht haalde het niet. De andere partijen die normaal zo geïnteresseerd zijn in cultuur en behoud gaven nu niet thuis.

Financiën

Het plan gaat volgens de wethouder minimaal 500 miljoen kosten. Daarvan draagt de gemeente 50 miljoen bij. Waar dat geld precies in gaat zitten kon hij tijdens de commissievergadering niet zeggen. Onze motie om dat in ieder geval te specificeren werd door de complete raad gesteund! We zijn benieuwd!

 

1 Response
  1. mooi stuk. graag raadsbreed uitventen zolang balster luchtballonnen verkoopt: fraai groen sparen ‘maar we gaan wel verdichten he’. de beschermde kwaliteit van de open ruimte en waterlopen is niet eens op begrip gebracht. dit wordt een diepe put voor de peda voor de verkiezingen volgend jaar.