Het college van burgemeester en wethouders gaat met de Bomenstichting Den Haag, de Fietsersbond, de AVN en andere belanghebbenden alternatieven voor de Koekamp bespreken. Dat is de uitkomst van een felle strijd over de plannen voor de Koekamp. Peter Bos van de Haagse Stadspartij diende hierover een motie in die werd aangenomen door de raad: ‘Er is fel protest tegen aantasting van de Koekamp en dat verzet heeft zin gehad. Voorlopig gaat er geen boom om en gaat het college een breed overleg organiseren om het plan dat er nu ligt verder te optimaliseren.’ Eerder al paste wethouder Revis het plan aan onder druk van politieke partijen en bewoners- en actiegroepen, maar dat was voor de Haagse Stadspartij niet genoeg.

Peter Bos: ‘We hebben nu bereikt dat het college serieus gaat kijken naar de alternatieven van de Bomenstichting Den Haag, de Fietsersbond, AVN en andere organisaties en geen onomkeerbare stappen zet. Ook hebben we afgesproken dat de gemeenteraad uiteindelijk nog moet instemmen met het definitief ontwerp.’

Eerder geplaatst artikel over de Koekamp

In de pers
AD, donderdag 25 januari 2018
Omroep West, donderdag 25 januari 2018
Den Haag FM, vrijdag 26 januari 2018

Motie Overleg Koekamp

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 25 januari 2018 ter bespreking van het Gewijzigd voorstel voorontwerp Stadsentree A12/Malieveld en Stadsentree Koekamp (RIS298517).

Constaterende dat:
– De ambitie bestaat om de Stadsentree Koekamp te verbeteren;
– Het gaat om beschermd gebied o.a. op basis van de Acte van Redemptie, de Stedelijke Groene Hoofdstructuur en Rijks Beschermd Stadsgezicht;

Overwegende dat:
– Het goed is om de infrastructuur voor fietsers en voetgangers te verbeteren;
– Het goed is om uit te gaan van behoud van groen en bomen;
– Het college Vertrouwen op Haagse Kracht als motto heeft;
– De Fietsersbond en de Bomenstichting Den Haag recent gezamenlijk alternatieven hebben ontwikkeld voor het huidige voorlopig ontwerp met als uitgangspunt om veilig en comfortabel te kunnen fietsen van en naar het station zonder dat er bomen gerooid hoeven te worden;
– Ook de AVN en bewonersorganisaties met goede suggesties zijn gekomen.

Van mening dat:
– Het van belang is dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de Haagse Kracht als er plannen worden ontwikkeld;
– Gestreefd moet worden om de dubbele doelstelling van Fietsersbond en Bomenstichting Den Haag te realiseren.

Verzoekt het college:
– In overleg met groen-, fiets- en bewonersorganisaties tot een verdere optimalisatie te komen van het voorlopig ontwerp.
– Daarbij de watergang, de natuur en de bomen van de Koekamp zoveel mogelijk te ontzien.
– Geen onomkeerbare stappen te zetten m.b.t. de aanpak van de Stadsentree Koekamp voordat het geoptimaliseerde ontwerp naar de raad wordt gestuurd.
– De raad z.s.m. op de hoogte te brengen van de uitkomsten van het overleg.

Peter Bos, Haagse Stadspartij
Robert van Asten, D66

1 Response
  1. Joost Gieskes

    Het is voor mij, als behoeder van de integrale instandhouding van de historische Koekamp essentieel dat er geen afgravingen plaatsvinden van het – schiereiland – van de Koekamp. Ik ga wel akkoord met een een voetpad over dat schiereiland ( waarvoor twee eenvoudige voetbruggetjes nodig zijn) om ruimte te scheppen voor recreatieve fietspaden. Men kan, zonodig maar hopelijk niet nodig, zelfs aan de kant van de Bezuidenhoutseweg de waterpartij iestje versmalleen door wat aan te gronden aan die kant