Definitief geen tramtunnel Koninginnegracht

Groot nieuws. Het college ziet af van een tramtunnel onder de Koninginnegracht. Vorig jaar diende de Haagse Stadspartij samen met de SP een motie in om alternatieve oplossingen samen met bewoners en andere belanghebbenden te onderzoeken. Het resultaat van deze onderzoeken is boven verwachting:

“Uit onderzoek bleek dat de verkeerskundige meerwaarde van een tunnel beperkt is en dat ook met aanpassingen bovengronds substantieel meer reizigers gebruik kunnen maken van lijn 9. De bovengrondse variant, waarbij de tram aan de zijde van de Koninginnegracht rijdt, bleek voldoende toekomstvast te zijn en bovendien de voordeligste variant.”

 

Uitkomst studie naar tramtracé Koninginnegracht: oplossing bovengronds

Gepubliceerd: 27 oktober 2010

De brede studie naar de mogelijke verbeteringen op het tramtracé Koninginnegracht is afgerond. Het college van B&W constateert dat een bovengronds tramtracé langs de Koninginnegracht leidt tot de beste oplossing voor het openbaar vervoer, met de gewenste kwaliteit, doorstroming en capaciteit. Wethouder Peter Smit (Verkeer): “We hebben zeer goed inzicht gekregen in de verkeerssituatie op en rond de Koninginnegracht. Gebleken is dat de verkeerskundige meerwaarde van een tunnel beperkt is en dat een oplossing bovengronds voldoende toekomstvast is. Daarom kiezen we voor de aanleg van een tramtracé bovengronds.” Voor het complete traject van tramlijn 9 wordt nu een pakket maatregelen samengesteld, gericht op een goede doorstroming van het openbaar vervoer, goede inpassing in de stad, mogelijk behoud van monumentale bomen en een solide financiële basis.

Vier varianten uit de samenspraak

In 2009 heeft de gemeente Den Haag een zogenoemde quick scan laten uitvoeren naar de mogelijkheden van een tunnel voor tramlijn 9 onder de Koninginnegracht. Uitkomst van deze quick scan was dat een korte tunnel te realiseren zou zijn, binnen het beschikbare budget van 100 miljoen euro. De plannen voor de aanleg van een tramtunnel leidden tot scherpe discussies. Het college besloot daarom niet alleen door te gaan met een schetsontwerp voor een tunnel, maar tegelijkertijd een brede verkenning te starten om alternatieven in beeld te brengen. In samenspraak met alle belanghebbenden werden 21 varianten besproken, waarbij tram- en autotunnels, tramviaducten, zweefbanen en bootdiensten voorbij kwamen. Uiteindelijk bleven vier varianten over:

– de tram rijdt bovengronds aan de zijde van de Koninginnegracht, kosten bedragen 48 miljoen euro (inclusief behoud alle bomen);

– de tram rijdt over een viaduct boven de Raamweg, kosten bedragen 171 miljoen euro;

– de tram rijdt via een tunnel onder de Zuid-Hollandlaan door en rijdt bovengronds verder op de Raamweg, kosten bedragen 111 miljoen euro;

– de tram rijdt in een tunnel onder het water van het kanaal, kosten bedragen 150 miljoen euro.

Uit onderzoek bleek dat de verkeerskundige meerwaarde van een tunnel beperkt is en dat ook met aanpassingen bovengronds substantieel meer reizigers gebruik kunnen maken van lijn 9. De bovengrondse variant, waarbij de tram aan de zijde van de Koninginnegracht rijdt, bleek voldoende toekomstvast te zijn en bovendien de voordeligste variant.

Bomen Koninginnegracht

Het college heeft na de uitkomst van het samenspraaktraject becijferd wat een bovengrondse variant kost zonder behoud van de bomen langs de Koninginnegracht. De kosten voor de ‘kale’ variant bedragen 29 miljoen euro. Dat is 19 miljoen euro minder dan de variant waarbij alle bomen behouden worden.

Het college is van mening dat het onverantwoord is om – zeker in deze tijden van financiële schaarste – 19 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het behoud van de bomen langs de Koninginnegracht. Daarom is op het verzoek van een college nog een variant uitgewerkt, waarbij de 25 monumentale kastanjes behouden blijven die bijzonder waardevol zijn voor het stadsbeeld. Op basis van een kostenraming blijkt voor deze variant 6 miljoen euro extra nodig te zijn. Het college legt nu aan de gemeenteraad de keus voor voor ofwel een bovengrondse variant waarbij alle bomen gekapt en herplant worden, ofwel een bovengrondse variant waarbij de monumentale kastanjes behouden blijven en de overige bomen herplant worden.

Bron: Gemeente den Haag

Motie tramtunnel Koninginnegracht

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 5 november 2009 ter
bespreking van de Programmabegroting 2010-2013 (RV 120).

Constaterende dat:
– Het college bij het ministerie VW geld heeft geregeld voor een tunnel voor lijn 9 in
het tracé Koninginnegracht;
– het college op basis van een quick scan een voorkeursvariant heeft uitgekozen en
deze nader wil gaan uitwerken;
– de keuze of en hoe precies een tramtunnel in de Koninginnegracht gerealiseerd
moet gaan worden een Haagse aangelegenheid is waarmee veel belangen zijn
gemoeid van bewoners, reizigers en HTM, maar ook voor het milieu, de
bereikbaarheid en het cultuurhistorisch erfgoed ter plaatse.

Spreekt uit dat de besluitvorming voor een tramtunnel in de Koninginnegracht inclusief
tracékeuze met alternatieven in samenspraak met betrokken partijen wordt voorbereid
uitmondend in een raadsvoorstel;

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij

Ingrid Gyömörei
SP