In het Algemeen Dagblad verscheen een bericht ( nu offline) waarin werd gemeld dat het gebouw op het adres Wassenaarseweg 76 zal worden gebruikt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen voor de komende 4 jaar. Uit de stukken van de gemeente ( raadsbrief en collegebesluit) blijkt dat de opvang wordt geregeld in een pand van Pinnacle, waar Prins Bernard JR  aka “de pandjesprins” mede eigenaar van is. Ook blijkt dat er 6,5 miljoen aan gemeenschapsgeld is betaald. Uit de later gepubliceerde rectificatie (nu offline) blijkt dat Pinnacle het gebouw “gratis” ter beschikking stelt. Er is daarover geen nieuwe brief naar de raad gekomen. 

De Haagse Stadpartij vindt het vreemd dat een gratis opvang toch 6,5 miljoen aan gemeenschapsgeld moet kosten. Ook is de hele gang van zaken raar aangezien een woordvoerder de eerdere berichtgeving bevestigde. Tot slot zien we gemeenten andere stappen nemen. Zij kopen panden aan – met geld van COA ( zij betalen immers voor de opvang) – om deze langdurig in te zetten. Wij vinden dit – ook gezien de wooncrisis – een veel beter plan. Daarom de onderstaande vragen:

 

Schriftelijke vragen: De prins en het geld

Indiener: Fatima Faïd

Datum: 19-10-2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De Haagse Stadspartij las de rectificatie van een eerder bericht in het Algemeen Dagblad (zie bijlage 1 en 2) met veel belangstelling. Uit de rectificatie blijkt dat het bedrijf Pinnacle, waar Prins Bernard JR mede-eigenaar van is, gratis een gebouw beschikbaar stelt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen voor vier jaar. Echter uit de eerdere raadsbrief en het collegebesluit blijkt dat er in totaal meer dan € 6 miljoen aan kosten mee gemoeid zijn.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt raadslid Faïd, Haagse Stadspartij  de volgende vragen:

 1. Kan het college aangeven of de brief (RIS316061), die op 6 juli 2023 naar de gemeenteraad is gestuurd, nog correct is nu blijkt dat het pand Wassenaarsweg 76 gratis ter beschikking wordt gesteld?
 1. Kan het college de opgevoerde kosten in deze brief en het collegebesluit uitsplitsen naar de verschillende activiteiten en kostenposten die daaronder vallen?
 1. In de brief en het collegebesluit wordt vermeld dat de opgevoerde kosten exclusief de kosten voor de begeleiding zijn. Kan het college aangeven of dit juist is? Wat is de begroting voor dit deel van de opvang? Wie betaald dit?
 1. Welk deel van de in totaal iets meer dan € 6 miljoen wordt overgemaakt aan de eigenaar van het pand en/of een BV of holding in zijn naam?
 1. Kan het college aangeven welke werkzaamheden er precies voor de verbouwingskosten van € 2,2 miljoen euro worden uitgevoerd, mede aangezien het hier al een bestaande short stay locatie betreft?
 1. Kan het college aangeven of deze verbouwing tijdelijke maatregelen betreft of dat deze ook op langere termijn ten goede komen aan de eigenaar van het pand?
 1. Wie is opdrachtgever voor het uitvoeren van deze werkzaamheden?

Intussen heeft het college meerdere andere locaties aangewezen voor de opvang van vluchtelingen en Oekraïners.

 1. Kan het college aangeven wat de kosten van de opvang in het oude Conservatorium en de uitbreiding van de opvang in SOZA zijn (geweest). Graag een uitsplitsing in vergoedingen, huur en kosten die aan de eigenaar worden betaald.
 1. De eigenaar heeft het pand Wassenaarsweg 76 in 2013 aangekocht met de bedoeling het pand te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Is de eigenaar dit nog steeds van plan?
 2. Zijn er door het college bepaalde beloften gedaan om mee te werken aan deze plannen? Zo ja, welke waren of zijn dat?
 1. Zijn er mondelinge afspraken gemaakt over gemeentelijke medewerking aan herontwikkeling?
 1. In hoeverre is het college of DSO op de hoogte van de plannen voor herontwikkeling? Is er sprake van een HIT-advies? Zo ja, hoe luidt dat advies?

Na de ophef over de financiële relatie tussen de gemeente Den Haag en het Teleport Hotel is er door het college toegezegd dit soort contracten standaard te beoordelen via een Bibob procedure.

 1. Is er in dit geval een Bibob-procedure uitgevoerd? Zo ja, wat was de uitkomst, en zo nee, waarom niet? Wordt de Bibob-procedure inmiddels standaard toegepast?
 1. Heeft het college – toen bleek dat de eigenaar het pand Wassenaarseweg 76 gratis aanbood – bij deze eigenaar geïnformeerd naar meer gratis beschikbare panden gezien de grote wooncrisis in Den Haag? Zo ja, wat was daarop het antwoord? Zo nee, waarom niet?
 1. In eerste instantie publiceerde het AD een verhaal waarin gesteld werd dat de eigenaar “miljoenen verdient”. Uit deze publicatie blijkt dat er vooraf contact geweest is tussen het AD en een gemeentelijke woordvoerder. Waarom is toen niet door de woordvoerder van de gemeente gesteld dat het pand om “niet” beschikbaar is gesteld?
 1. Is er na de eerste publicatie in het AD contact geweest tussen de gemeente of het college en de eigenaar van het pand en/of vertegenwoordigers van het bedrijf? Zo ja, waar ging dat om?
 1. Is na publicatie in het AD de overeenkomst tussen gemeente en eigenaar veranderd? Zo ja, wat is er veranderd?
 1. Kan het college aangeven of de normbedragen die het COA of de centrale overheid betaald ook kunnen worden gebruikt voor de aankoop van panden voor het realiseren van opvangplaatsen door de gemeente?

De gemeente Midden-Groningen heeft voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen een pand aangekocht. Zie Bijlage.

 1. Kan het college onderzoeken of het pand aan de Wassenaarseweg 76 en eventuele andere panden door de gemeente kunnen worden aangekocht voor de opvang van Oekraïners?
 2. Ziet het college ook de voordelen voor het aankopen van panden voor de opvang van vluchtelingen en Oekraïners? Namelijk dat op het moment dat de inzet niet meer nodig is deze locaties kunnen worden ingezet voor andere hulpbehoefden?
 1. Kan het college bevestigen dat het “gratis” opvangen van 305 mensen op de Wassenaarseweg 76 over een periode van 4 jaar nog steeds 6,5 miljoen euro gemeenschapsgeld kost?

Fatima Faïd

Haagse Stadspartij

rectificatie AD

artikel AD