Scheveningen

Cruiseterminal wordt verkiezingsitem

Gedrag Norder loopt de spuigaten uit

Het besluit over de aanleg van een cruiseterminal bij het Scheveningse Zuiderstrand is uitgesteld tot na de verkiezingen van 2010. Achter de schermen gaat de lobby voor dit dubieuze plan gewoon door. Onlangs zijn de raadsleden uitgenodigd voor een snoepreisje naar Vancouver en Seattle om cruiseterminals te bekijken. De Haagse Stadspartij gaat niet mee. Zo’n cruiseterminal moet er gewoon niet komen.

 

Cruiseterminal in troebel water

De Haagse Stadspartij heeft schriftelijke vragen aan het College van B&W gesteld over uitlatingen van wethouder Norder over uitstel van de plannen voor een cruiseterminal. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller: “Ik begrijp er niets meer van. In de pers roept Norder dat de besluitvorming is uitgesteld tot na de verkiezingen en tegelijkertijd word ik gevraagd om mee te gaan op een soort snoepreis naar Vancouver en Seattle om cruiseterminals te bekijken.” Ook wil de Haagse Stadspartij weten waarom AM Vastgoed nu al adverteert met woningen die bij de cruiseterminal worden gebouwd en waarom de onderzoeken naar de haalbaarheid gewoon door gaan. Wijsmuller: “Dit is onbehoorlijk. De Haagse burger wordt zand in de ogen gestrooid door te zeggen dat het project is uitgesteld, terwijl in werkelijkheid hard wordt gewerkt om het plan er doorheen te drukken.

Aan de Voorzitter van de Gemeenteraad

Den Haag, 19 maart 2009

Geachte voorzitter,

Radio West bracht op maandag 9 maart j.l. het volgende bericht:

“Voorlopig geen cruiseterminal Scheveningen DEN HAAG – Er komt voorlopig geen definitief besluit over de aanleg van een cruiseterminal in Scheveningen. Volgens wethouder Norder van Den Haag kosten de onderzoeken naar de haalbaarheid ervan veel tijd. Daarom zal pas na de verkiezingen door een volgend college een besluit genomen worden over de aanleg van een cruiseterminal.”

Naar aanleiding van deze berichtgeving leg ik, onder verwijzing naar het desbetreffende artikel van het reglement van orde, het college de volgende vragen voor.

1. Heeft het college een besluit genomen over het door wethouder Norder genoemde uitstel?
Zo ja, welk besluit? Zo nee, waarom niet?

Het college heeft hier geen besluit over genomen. Naar aanleiding van een vraag van Radio West heeft
de wethouder Bouwen en Wonen geantwoord op basis van de meest recente planning die hij heeft
gekregen over de studie voor een buitenhaven.

2. Waarom heeft de wethouder de gemeenteraad niet ingelicht over het uitstel en is dit op heden
nog steeds niet gebeurd?

De wethouder Bouwen en Wonen zal de commissie SRO binnenkort informeren over de gehele
voortgang van het vervolgproces ten aanzien van het plan voor een buitenhaven, zodat een en ander in samenhang kan worden bezien. Het college wil dit tegelijkertijd doen met een adviesverzoek aan
de commissie SRO over een uitwerkingsmodel voor een buitenhaven om op haalbaarheid te onderzoeken.

3. In juni 2009 zal de gemeenteraad naar verwachting debateren over de haalbaarheidsstudie
die in opdracht van het college wordt uitgevoerd door de particuliere initiatiefnemers.
Is het college met mij van mening dat dan kan worden besloten om definitief af te zien van
het idee voor een cruiseterminal voor het Zuiderstrand? Zo nee, waarom niet?

Het college heeft in het verleden afspraken gemaakt met de gemeenteraad over het studie- en
besluitvormingstraject voor een buitenhaven (zie bijvoorbeeld RIS 152399 en RIS 155661).
Op basis van advies van de raadscommissie SRO zal het college een uitwerkingmodel voor
een buitenhaven kiezen om aan een haalbaarheidsstudie te onderwerpen. Pas daarna zal er een besluit genomen worden over een buitenhaven. Een overweging om al dan niet af te zien van een buitenhaven is daarom op dit moment niet aan de orde.

4. De leden van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening (SRO) zijn
gepolst om in mei a.s. op uitnodiging van wethouder Norder een werkbezoek aan Seatlle en
Vancouver te brengen in het kader van de plannen voor een cruiseterminal. Is het college
op de hoogte van dit voornemen?

Het college weet dat de leden van de raadscommissie SRO zijn gepolst voor een eventueel
werkbezoek aan Vancouver en Seattle. De voorbereiding van dit werkbezoek is echter gestopt en er is dan ook nooit een formele uitnodiging verstuurd.

5. Kan het college aangeven wat het werkbezoek van de commissie SRO in februari 2007
aan Barcelona op uitnodiging van wethouder Norder in totaal heeft gekost??

Het werkbezoek aan Barcelona, waar ongeveer 25 personen aan hebben deelgenomen, heeft circa
€ 20.000,00 gekost.

6. Kan het college aangeven wat de geschatte kosten zijn voor het werkbezoek aan Vancouver en
Seattle, en waaruit deze kosten gedekt moeten worden?

Er is nauwelijks sprake van voorbereidingskosten.
7. Is het college met mij van mening dat een dergelijke lucratief uitstapje in tijden van recessie ontoelaatbaar is, geen toegevoegde waarde heeft en alleen maar bedoeld is om raadsleden te masseren?
Het college is alleen voorstander van werkbezoeken die een bijdrage leveren aan weloverwogen en objectieve plan- of besluitvorming. Werkbezoeken worden dan ook als zodanig beoordeeld.

8. Op de webstie van Niki.nl en AM vastgoed wordt al geadverteerd voor de te bouwen woningen
bij een cruiseterminal. Volgens de website zijn de woningen gereed in 2010. Is het college
bekend met deze advertenties?

De advertenties hebben tijdelijk op de website van Niki.nl en AM Vastgoed gestaan. De wethouder
Bouwen en Wonen heeft van het consortium Cruiseport The Hague Holland een brief gehad waarin het consortium aangeeft dat de advertenties abusievelijk op internet zijn komen te staan (onder andere door een onbedoeld aangebrachte link door de beheerders van Niki.nl). De advertenties zijn inmiddels
van de websites verwijderd en het college vindt dit een goede zaak. Met dergelijke advertenties lijkt voorbij te worden gegaan aan het feit dat de studie naar een buitenhaven nog niet is afgerond en er nog geen besluit is genomen.

9. Kan het college aangeven op welke signalen vanuit het gemeentebestuur de adverteerders zich
hebben gebaseerd?

Er zijn door het gemeentebestuur geen signalen afgegeven. Iedereen zal begrijpen dat
een woningoplevering in 2010 onrealistisch is, los van het feit dat er eerst nog een besluit genomen moet worden over een buitenhaven. Zoals door ons aangegeven in het antwoord op uw vorige vraag heeft het consortium in een brief aan de wethouder Bouwen en Wonen laten weten dat de advertnties abusievelijk zijn geplaatst.

10. Is het college met mij van mening dat wethouder Norder de Haagse burgers zand in de ogen
strooit, door te suggereren dat de besluitvorming over de aanleg van een cruiseterminal wordt
uitgesteld terwijl in werkelijkheid diverse onderzoeken en lobby’s in de vorm van werkbezoek
en advertenties op volle toeren draaien? Zo nee, waarom niet?

Wij delen uw mening niet. Het studie- en besluitvormingstraject voor een buitenhaven is conform de afspraken die het college en de wethouder Bouwen en Wonen in het verleden hebben gemaakt met de gemeenteraad. De haalbaarheidsstudie van het uitwerkingsmodel voor een buitenhaven zal echter meer tijd in beslag nemen dan eerder gedacht waardoor het besluit over een buitenhaven in de tijd opschuift.

11. Is het college bereid om alle voorbereidingen voor een cruiseterminal stop te zetten,
aangezien er pas na de verkiezingen van 2010 definitief besloten wordt?

Het college is hiertoe niet bereid. Zoals met ons antwoord op uw vorige vraag al duidelijk is geworden vinden we het buitengewoon belangrijk om de komende tijd te benutten voor de voorbereiding van de besluitvorming over een buitenhaven. Dit alles conform de afspraken die het college en
de wethouder Bouwen en Wonen in het verleden hebben gemaakt met de gemeenteraad over
het studie- en besluitvormingstraject voor een buitenhaven. Dat het besluit over een buitenhaven
genomen gaat worden na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 draagt volgens ons zelfs bij aan de democratische legitimiteit van het besluit. De eventuele realisatie van een buitenhaven kan immers ook niet eerder dan in de volgende gemeenteraadsperiode ter hand worden genomen.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Actiegroep Behoud Zuiderstrand:

http://www.behoudzuiderstrand.nl/