Creatieve ideeën en enthousiasme voor een klimaatbestendige stad!

Op dinsdagavond 17 maart organiseerde de Haagse Stadspartij een Stadslab rondom het thema Klimaatbestendige stad – houden we het droog? Alhoewel het Stadslab plaatsvond op de avond voor de Provinciale Staten verkiezingen waren er veel geïnteresseerden op de avond afgekomen en was het een gezellige drukte in het Zeeheldentheater. Raadslid Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij, inmiddels een bekend gezicht op het gebied van klimaat en duurzaamheid, nam deze avond enthousiast de rol van host op zich. Voor het eerste deel van het Stadslab waren twee experts op het gebied van klimaatadaptatie uitgenodigd. Na een inleiding van Gerwin van Vulpen was het woord aan Willem-Jan Goossen, programmamanager Ruimtelijke Adaptatie voor het Deltaprogramma.

Tijdens zijn presentatie vertelde Willem-Jan Goossen over de unieke positie die het deltaprogramma inneemt. Om ons verstedelijkte land goed voor te kunnen bereiden op de gevolgen van klimaatverandering werken de verschillende overheden samen in het deltaprogramma. Door deze intensieve samenwerking tussen de verschillende overheden worden kennis en ervaring gedeeld en wordt het beleid bovendien goed afgestemd. Het is hard nodig Nederland voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering want er zijn verschillende risico’s aan verbonden: zeespiegelstijging, meer en hevigere neerslag en daarnaast ook meer periodes van extreme hitte en droogte. Met behulp van geavanceerde software kan het deltacommissariaat vooruit kijken tot 2050 en zelfs tot 2100 en nu al beginnen met de benodigde maatregelen om problemen in de toekomst te voorkomen.

Natuurlijk had Willem-Jan Goossen het niet alleen over de problemen maar kwamen ook mogelijke oplossingen aan bod, die liggen voornamelijk in betere ruimtelijke adaptatie. Zorgen dat het water ergens heen kan en geen schade veroorzaakt is een belangrijk punt van aandacht bij nieuwbouw en herstructurering. Mooie voorbeelden hiervan zijn het Waterplein in Rotterdam en Betondorp in Amsterdam. Kennis over oplossingen op het gebied van ruimtelijke adaptatie worden verzameld op het online kennisportaal . Vanuit de zaal werd geopperd dat het misschien een goed idee zou zijn om ook op gemeentelijk niveau een soort deltacommissaris in te stellen die zich integraal en programmaoverstijgend met klimaatadaptatie bezig houdt.

Als volgende gast sprak Niels Al, beleidsadviseur Kust en Water bij de Gemeente Den Haag. Niels Al focuste zich in zijn bijdrage op de specifieke problemen waar Den Haag mee wordt geconfronteerd en de manier waarop de gemeente hierop anticipeert. In Den Haag hebben we natuurlijk direct te maken met de gevolgen van de zeespiegelstijging. Door extreme regenval en verzakking van de grond kunnen ook problemen ontstaan. Daarnaast heeft Den Haag, mede doordat zij zo sterk versteend is, relatief meer last van hitte en zogenaamde hitte-eilanden. Niels Al liet weten dat de kust in de regio onlangs is versterkt en nu op orde is, de versterking van de kust groeit mee met de stijging van de zeespiegel. Met behulp van 3di-waterbeheer kan nauwkeurig in kaart worden gebracht welke gevolgen dergelijke regenval mogelijk heeft en kan hier rekening mee worden gehouden in de stadsplanning en door middel gerichte afkoppeling van het riool. Vanuit de zaal wordt naar voren gebracht dat hierin nog wel een slag te slaan valt. Juist in zwaar versteende wijken zoals de Schilderswijk wordt er op dit moment nog niet afgekoppeld.

In de pauze werden de formulieren verzameld waarop mensen hun eigen ideeën voor het klimaatbestendig maken van de stad konden aanleveren. Na een filmpje van kunstenaar Annechien Meijer die opriep om allemaal stenen uit de straat te halen zodat het water beter weg kan lopen was het de beurt aan de zaal. Aan de hand van verschillende stellingen werd gediscussieerd over ideeën om de stad klimaatbestendig te maken. Er werden veel goede ideeën naar voren gebracht waarover een levendige discussie plaats vond. Zoals:

Betere wateropvang
– Wateropvang meenemen in bouwplannen en ruimtelijke ordeningsplannen(bijv. binnentuinen in Zuid West en Maria Hoeve)
– Waterdoorlatende bestrating (bv op parkeerterreinen)
– Betere waterberging in de stad, meer waterpleinen
– Subsidie op regentonnen.
– Meer wijken afkoppelen van het riool
– Gedempte grachten open graven
– Gebruik van regenwatertoiletten

Meer groen in de stad
– Groene gevels, tegel er uit, plant er in.
– Geef tuinbedrijven en groenbedrijven een rol in de voorlichting over ontstening in tuinen
– Meer fietsbergingen zodat tuinen groen kunnen worden ipv tegels
– Meer groene daken
– Groene daken, groene tuinen en zonnepanelen opnemen in de prestatie afspraken met de woningcorporaties (zonder dat de huren omhoog hoeven)
– Huurders van woningcorporaties toestaan hun daken te vergroenen.

Minder hittestress
– Meer groen in de wijken (bomenlanen, schaduw)
– Meer en oudere bomen die een groter oppervlakte beslaan
– Meer gratis watertappunten

Ten slotte kwam ook Haagse Stadspartij wethouder Joris Wijsmuller, die als publiek in de zaal zat, nog aan het woord. Hem werd gevraagd om in zijn hoedanigheid als wethouder duurzaamheid te reageren op wat er deze avond allemaal voorbij was gekomen. Wijsmuller stelde dat het belangrijk is om de stad te betrekken bij klimaatadaptatie. In een groeiende stad vindt er volop strijd om de ruimte plaats, we hebben daarom meer kennis en ervaring nodig om zaken op een slimme manier met elkaar te combineren. Wat dat betreft is er nog een wereld te winnen!