College sluit deel eenoudergezinnen uit van energietoeslag

Het college was in april nog heel stelling. Alle minima tot 130% van de normbedragen zouden recht hebben op energietoeslag. En Den Haag was extra lief want men kreeg ook € 100,- meer. De praktijk was echter anders.

Het aanvragen ging niet door problemen met de website en ouderen konden geen papieren aanvraag doen. Ook vroegen we bij de verschillende besprekingen om helderheid van de Groen Links wethouder. Wat waren nu precies de normbedragen? Daar kwam nooit antwoord op, want het was te moeilijk en teveel verschillende categorieën. Nu blijkt waarom. De gemeente hanteert – in tegenstelling tot bij andere regelingen – geen aparte norm voor éénoudergezinnen. En dat betekent dat de inkomensgrens niet € 1750, – per maand is , maar  € 1361,-. Daardoor vallen heel veel éénoudergezinnen buiten de boot. Fatima Faïd: “Er zijn in Den Haag veel éénoudergezinnen in armoede. Dat het college – en dan ook nog een linkse wethouder – een groot deel van deze groep langs de meetlat van alleenstaanden legt is onbestaanbaar.” Tim de Boer vervolgt: “We hebben in beleidsregels waarna in de regeling Energietoeslag wordt verwezen opgenomen dat we voor éénoudergezinnen 90% van de norm voor gezinnen nemen. Waarom doet de wethouder dit hier niet? “.

Het huidige beleid is rampzalig.

In het Algemeen Dagblad  zegt een moeder daarover: ,,In de winter zitten we met warme kleren en onder dekens op de bank.’’ Judith baalt dan ook dat voor alleenstaande ouders dezelfde inkomensgrens geldt als voor alleenstaanden. ,,Je hebt kinderen en dus meer kosten. Vanwege mijn dochter ben ik verhuisd van een studio naar een driekamerwoning. En mijn dochter doucht ook. En ik heb maar één kind. Je zal er maar drie hebben.’’ De gemeente stelt in datzelfde artikel dat er mogelijk “verwarring” is ontstaan. Fatima Faïd: ” blijkbaar is er bij de ambtenaren en de wethouder verwarring ontstaan over het feit dat éénoudergezinnen meer kosten hebben dan alleenstaanden. Het lijkt me goed dat deze verwarring zo snel mogelijk wordt opgelost”.

De vragen( samen met SP ingediend):

 • Kan het college aangeven hoeveel aanvragen voor energietoeslag er zijn afgewezen, hoeveel bezwaren er zijn ingediend en hoeveel aanvragen er alsnog zijn toegekend?
 • Kan het college aangeven of er rechtszaken lopen over de energietoeslag?
 • Kan het college aangeven of de Haagse gemeentelijke ombudsman onderzoek doet naar de regeling energietoeslag? Zo ja, wanneer is dat onderzoek afgerond?
 • Kan het college aangeven of het klopt dat in de “Beleidsregel energietoeslag Den Haag 2022” staat dat onder inkomen wordt verstaan:” – inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 3 van de Beleidsregels minimavoorzieningen en bijzondere bijstand gemeente Den Haag 2015” ?
 • Kan het college aangeven of het klopt dat als enige uitzondering hierop wordt gesteld dat het vermogen niet meetelt? En dat er sprake is van een laag inkomen als: “ gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet meer is dan 130% van de bijstandsnorm geldende op het moment van berekenen.”?
 • Kan het college aangeven of het correct is dat zij voor de energietoeslag onderscheid maakt in: “alleenstaande, alleenstaande ouder of gezin zoals bedoeld in artikel 4 van de wet”?  Zo ja, welke normbedragen horen daarbij?

De fracties van de Haagse Stadspartij en de SP hebben signalen ontvangen dat alleenstaande ouders worden getoetst aan de norm voor alleenstaanden waardoor alleenstaande ouders opeens geen recht zouden hebben op energietoeslag.

 • Kan het college dat bevestigen? Zo ja, waarom is dat zo?
 • Op de website van de gemeente Den Haag wordt er bij de energietoeslag nu nog maar één normbedrag genoemd voor alleenstaanden (€ 1.361). Wat is de reden dat er geen aparte norm meer wordt genoemd voor alleenstaande ouders?

Op de website over de regels van de bijstandsuitkering ( en de ooievaarspas) wordt wel onderscheid gemaakt tussen alleenstaanden en alleenstaande ouders. Hier is de norm voor alleenstaande ouders € 1750.

 • Kan het college bevestigen dat in de “Beleidsregels minimavoorzieningen en bijzondere bijstand gemeente Den Haag 2015 (RIS280844) ” in artikel 2, lid 2 staat dat voor een alleenstaande ouder een inkomensgrondslag wordt gehanteerd van 90% van de bijstandsnorm voor gehuwden of daarmee gelijkgestelden?
 • In antwoorden op eerdere schriftelijke vragen van mij (zie RIS312002) stelt het college dat de afhandeling sneller kan door aan te sluiten bij het bestaande beleid. Waarom wijkt het college daar nu van af door alleenstaande ouders als alleenstaande te beoordelen?
 • Kan het college aangeven waar dit expliciet in de beleidsregel energietoeslag staat vermeld?
 • Is het college het met ons eens dat alleenstaande ouders waarschijnlijk hogere kosten hebben dan alleenstaanden? Zo nee, waarom niet?
 • Kan het college deze fout op de website en de toekenningen zo spoedig mogelijk herstellen zodat ook alleenstaande ouders met een inkomen tot € 1750 energietoeslag ontvangen?
 • Kan het college de afwijzingen van de energietoeslag controleren op mogelijk onterecht afgewezen aanvragen van alleenstaande ouders? Zo nee, waarom niet?

De fracties van de Haagse Stadspartij en de SP hebben signalen ontvangen dat alleenstaande ouders een afwijzing hebben ontvangen voor de energietoeslag omdat zij volgens de betreffende ambtenaar recht zouden hebben op kindgebonden budget en inkomensafhankelijke combinatiekorting waardoor zij – volgens deze ambtenaar – een te hoog inkomen hebben.

 • Volgens de participatiewet telt het kindgebonden budget nooit mee bij het bepalen van het inkomen. Kan het college dit bevestigen? Zo ja, waarom wordt dit dan bij de energietoeslag als afwijzingsgrond gebruikt?
 • De inkomensafhankelijke combinatiekorting telt volgens de participatiewet (artikel 31) wel mee bij het bepalen van het inkomen. Kan het college dit bevestigen? Als dit niet zo is, waarom heeft een ambtenaar dit dan genoemd als reden voor de afwijzing?
 • Niet iedere alleenstaande ouder heeft recht op deze belastingkorting, bijvoorbeeld door langdurige ziekte. Kan het college bevestigen dat er naar de daadwerkelijke situatie wordt gekeken?
 • Kan het college de leidraad naar de gemeenteraad sturen op basis waarvan de aanvragen voor energietoeslag worden beoordeeld?
 • Kan het college bevestigen dat iedereen die een ooievaarspas heeft ook de energietoeslag krijgt uitgekeerd? Zo nee, waarom niet?

 

Daarnaast hebben we gevraagd naar de studenten die volgens de rechter in Gelderland onterecht worden uitgesloten van energietoeslag. 

Op 5 augustus 2022 deed de rechtbank Gelderland uitspraak in de zaak van een student tegen de gemeente Nijmegen over het weigeren van de energietoeslag van deze student.

 • Kent het college de genoemde uitspraak?
 • In de uitspraak stelt de rechtbank: “Op deze wijze wordt een niet te rechtvaardigen onderscheid gemaakt en worden studenten als gehele groep ten onrechte uitgesloten voor het eenmalig categoriaal verstrekken van de energietoeslag.” Is het college het met ons eens dat dit onderscheid ook in Den Haag wordt gemaakt? Zo nee, waarom niet?

In antwoorden op eerdere vragen verwijst de gemeente Den Haag studenten die financiële problemen ervaren vanwege de hoge energieprijzen naar de bijzondere bijstand (Zie RIS312002).

Daarover zegt de rechtbank het volgende: “De rechtbank stelt echter naar aanleiding van wat op zitting is besproken vast dat de criteria op basis waarvan iemand in aanmerking kan komen voor deze vorm van individuele bijzondere bijstand volstrekt verschillend zijn van de criteria die gelden voor de categoriale bijzondere bijstand. Het college stelt namelijk dat voor wat betreft de draagkracht uitgegaan wordt van 100% van de bijstandsnorm en dat de betrokkene alleen voor individuele bijzondere bijstand in aanmerking kan komen indien de energielasten in het huidige verbruiksjaar 5% hoger zijn dan in het voorgaande verbruiksjaar. Ook vindt er een vermogenstoets plaats. Gelet op de voornoemde criteria is er naar het oordeel van de rechtbank geen sprake van een redelijk alternatief ten opzichte van de categoriale bijzondere bijstand. Aannemelijk is dat een deel van de betrokkenen die in dezelfde financiële positie verkeren, wel in aanmerking komt voor de categoriale bijzondere bijstand maar niet in aanmerking kan komen voor de individuele bijzondere bijstand.”

 • Kan het college aangeven op basis van welke criteria studenten in Den Haag een beroep kunnen doen op de bijzondere bijstand bij hoge energielasten?
 • Klopt het dat de bijzondere bijstand meestal als rentevrije lening wordt verstrekt?
 • Zijn de criteria van de bijzondere bijstand hetzelfde als de criteria die gehanteerd worden bij niet-studerenden die een beroep doen op de energietoeslag? Zo nee, is het college het dan met ons eens dat daarmee een onrechtmatige ongelijkheid ontstaat zoals de rechtbank in de uitspraak ook in Nijmegen constateert?
 • Is het college bereid om de regeling Energietoeslag aan te passen zodat ook studenten die, alleen of gezamenlijk, een eigen huis bewonen en te maken hebben met gestegen energiekosten daar gebruik van kunnen maken? Zo nee, waarom niet?
 • Is het college het met ons eens dat de gemeente betrekkelijk eenvoudig op basis van de informatie uit het BRP en een energienota op naam kan bepalen of hier sprake is van een huishouden dat recht heeft op de energietoeslag? Zo nee, waarom niet