Het initiatiefvoorstel “Laat Maakhaven in Laakhaven” van de Haagse Stadspartij en GroenLinks is door het college van b&w op basis van valse informatie de grond ingeboord. In januari beslist de gemeenteraad.

 

Wethouder Norder wil liever bouwkavels verkopen dan Maakhaven behouden. Hij baseert zich daarbij echter op een aantal verkeerde uitgangspunten. Om daar duidelijkheid over te krijgen hebben de Haagse Stadspartij en GroenLinks technische vragen ingediend.

Technische vragen preadvies “Laat Maakhaven in Laakhaven”

Kavelverkoop Laakhaven West

1. Op 10 maart 2012 konden burgers voor het eerst op de locatie Laakhaven-West (blok A) opties nemen op kavels. Het ging om 8 kavels. In de brief van 19 november 2012 (RIS 253823) schreef de wethouder dat alle kavels van Laakhaven-West waren verkocht aan kleine ontwikkelaars met een migranten-achtergrond. Om welke ontwikkelaars gaat het precies? Van hoeveel van deze kavels is inmiddels de grond definitief verkocht? Om hoeveel woningen gaat het? Hoeveel bouwvergunningen zijn er voor deze locatie aangevraagd en hoeveel verleend?

2. Al lange tijd en in ieder geval sinds de start van de kavelverkoop op 10 maart 2012 ligt de grond braak. Wat is daarvan de reden?

3. Bij de 2e tranche in maart 2013 ging het om de locatie Laakhaven-West (blok B en Spoorzone). Van hoeveel kavels van locatie Blok B is inmiddels de grond definitief verkocht? Om hoeveel woningen gaat het? Hoeveel bouwvergunningen zijn er voor deze locatie aangevraagd en hoeveel verleend?

4. Idem m.b.t. de kavels van de locatie Spoorzone 1e fase?

5. Ook m.b.t. Blok B en de Spoorzone 1e fase ligt de grond al lange tijd braak. Wat is daarvan de reden?

Stedenbouwkundig

6. In het preadvies wordt gesteld dat de 50 tot 70 meter hoge woontoren aan de zijde van Laakhaven West (Kavel 2 van Bouwblok C) is gepositioneerd waar nu Maakhaven is. Dit is onjuist. De toren is gesitueerd op enige afstand van de footprint van het huidige pand van Maakhaven. Kunt u dit beamen? Zo nee, waarom niet?

7. In het pre-advies wordt gesteld dat de hierboven genoemde toren eventueel binnen de uitgangspunten van de prijsvraag ‘Bouwen Op Elkaar’ kan worden gerealiseerd. Uit de locatiebeschrijving en ook uit de ontwerpen m.b.t. deze prijsvraag blijkt dat deze toren gesitueerd is op een andere locatie, nl. in Petroleumhaven. Hoe zit het nu precies?

8. Het parkeren voor de hoogbouw mag volgens de kavelaanbieding ook opgelost worden aan de overzijde in de Spoorzone. Hoe kan het parkeren worden opgelost aan de overzijde in de Spoorzone?

9. Om zeker te zijn van een goede parkeeroplossing moet kavel 02 (hoogbouw) verplicht afgenomen worden met kavel 08 (spoorzone). Wat betekent het precies dat kavel 02 verplicht afgenomen moet worden met kavel 08? Op welke wijze en door wie worden kavel 02 en 08 ontwikkeld?

10. Is de wegverbinding direct naast het Labour Hotel gesitueerd om het terrein binnen blok C te kunnen ontsluiten? Zo nee, waarom niet?

11. In de kavelaanbieding staat dat er een brug komt naar de oude Petroleumhaven en er plannen zijn voor een jachthaven. Hoe concreet zijn deze plannen? Wat kost dit? Waar precies is de brug gesitueerd en waar de jachthaven? Zijn deze plannen al verwerkt in de grondexploitatie en in overeenstemming met het bestemmingsplan? Wat betekent de brug voor de scheepsvaart?

12. Kunt u aangeven hoeveel woningen er per kavel zijn voorzien in de Kavels 1, 3, 4, 5 en 6 van Bouwblok C?

13. Idem m.b.t. de kavels 2, 7 en 8?

14. In hoeverre wordt de bouw van woningen op deze kavels verplicht opgelegd aan de kavelkopers?

15. Hoeveel woningen zijn er in totaal al aanwezig en gerealiseerd in geheel Laakhaven West?

16. Hoeveel woningen zijn er in totaal nog gepland in Laakhaven-West en hoeveel in Petroleumhaven?

Cultuurhistorie

17. In het preadvies stelt het college: “Inwendig stelt het complex niet meer zo veel voor, alle oude delen zijn er min of meer uit verdwenen zodat alleen nog ‘ruimte’ rest.” Welke oude delen zijn verdwenen?

18. In de kavelaanbieding worden de historische kranen aan beide zijden van het water aangeprezen. Wie is eigenaar van deze kranen? Waarom zijn de kranen zo vervallen en hoeveel gaat het opknappen en beheer kosten? Worden deze kranen nog verplaatst?

19. In de kavelaanbieding staat: “Het industrieel erfgoed van Laakhaven West inspireert met haar bijzondere karakter al enige decennia het decor voor theatershows en fotoshoots (..) De unieke kwaliteiten van het haven- en industrieterrein blijven behouden.” In het pre-advies stelt u: “Wel is het een gegeven dat inmiddels veel van wat herinnerde aan het bedrijfsmatige en industriële karakter van de Laakhavens is verdwenen. Daardoor is de cultuurhistorische betekenis (van Maakhaven) als referentie aan het verleden wel toegenomen.” Behoud van Maakhaven past hiermee toch precies in het marketingverhaal dat aan de kavels is opgehangen? Zo nee, waarom niet?

20. Ook stelt u dat het “niet een bijzonder bedrijfsgebouw heeft opgeleverd waaraan te zien is dat het zich onderscheidt van andere utiliteitsgebouwen, zoals die destijds gebruikelijk waren.” Kunt u vergelijkbare industriële gebouwen in Den Haag aanwijzen uit de periode eind jaren ’20 met eenzelfde imposant zaagtanddak?

Financiën

21. In het preadvies stelt u: “Voor de locatie zelf lopen we € 3,3 miljoen aan grondopbrengsten mis van de verkoop als KO kavels.” Dit is echter de totale grondopbrengst van het Bouwblok C plus Spoorzone fase 2. Kunt u dit beamen? Zo nee, waarom niet?

22. Uit het bijgaande kaartje (zie bijlage) blijkt dat de kavels 2, 7 en 8 buiten het Maakhavengebouw liggen. Ook drie stroken van Kavel 1 en zes stroken van Kavel 3 liggen naast het pand. Kunt u dit beamen? Zo nee, waarom niet?

23. Als de in vraag 22 genoemde kavels en stroken uitgegeven kunnen worden naast behoud van Maakhaven betekent dit dat de grondopbrengsten die worden misgelopen in werkelijkheid € 1.353.100,- bedragen en geen € 3,3 miljoen. Kunt u dit beamen? Zo nee, waarom niet?

24. In het preadvies stelt u: “Rekening houdend met de kosten van sloop, bodemsanering en bouwrijp maken is dit per saldo een lagere opbrengst van € 2,8 miljoen.” Kunt u een inzichtelijk overzicht geven van alle grondexploitatiekosten ingeval van sloop en ingeval van behoud van Maakhaven en dit specificeren naar kostensoort?

Planning

25. In het preadvies stelt u: “Een KO locatie kan niet zomaar vervangen worden door een andere locatie in het gebied. Dit moet zorgvuldig gebeuren en vergt een voorbereidingstijd van maanden.” Om hoeveel maanden gaat het dan naar uw inschatting?

26. Wanneer komt de verkoop van kavels in Petroleumhaven aan de orde?

27. Hoe ziet op dit moment de planning er uit m.b.t. de sloop, sanering, bouwrijp maken en start bouw van Bouwblok C?

28. Hoe wordt voorkomen dat de grond lang braak komt te liggen zoals is gebleken bij de vorige kavelprojecten in Laakhaven-West?