Bende op straat blijft (helaas) nog even

In april zwengelden we de discussie over de troep op straat al aan met schriftelijke vragen over de situatie tijdens de Pasen en de actie #richardruimtop. De antwoorden stellen ons niet gerust. Daarom hadden we bij de bespreking van de programmarekening in de gemeenteraad een motie klaar om in ieder geval het bederfelijke afval sneller op te ruimen. Volgens de huidige afspraken mag de gemeente daar namelijk drie dagen over doen. Dat is echter veel te lang in de steeds warmere zomer en trekt dan drie dagen lang ongedierte aan.
De coalitie hield de gelederen gesloten achter verantwoordelijk wethouder Richard de Mos. Hij stelde eerst de werkbespreking over zwerfvuil in september af te willen wachten en geeft vooral de bewoners de schuld van de overlast. Terwijl toch eerst de gemeente haar zaken op orde moet hebben. Daarom gaan we de komende maanden gewoon door met het melden van overvolle containers, orac’s, bijplaatsingen of illegale stortingen. U kunt daar gewoon aan meedoen door overlast te (blijven) melden aan de gemeente via 14070 en sociale media.

Motie: Huishoudelijk afval met spoed opruimen
Indiener: Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 juli ’19 ter bespreking van Voorstel van het college inzake Programmarekening 2018 (RIS302204).

Constaterende, dat:

  • De overlast van slingerend afval de laatste tijd lijkt toe te nemen;
  • Het aantal meldingen van ratten- en meeuwenoverlast toenemen;
  • Prullenbakken en oracs soms overvol zijn;
  • Het college een rattenoffensief heeft aangekondigd;
  • Op dit moment de gemeente 3 dagen mag doen over het afhandelen van huisvuil op straat en 5 werkdagen over zwerfvuil in het water;

Van mening, dat:

  • Slingerend huishoudelijk afval ongedierte aantrekt;
  • Slingerend afval uitnodigt tot meer afval laten slingeren;
  • Huishoudelijk afval in deze zomerwarmte gaat broeien en zodoende een bedreiging kan vormen voor de gezondheid van Hagenaars en Hagenezen;

Verzoekt het college:

  • om meldingen van zwerfafval van bederfelijke aard ( verkeerd aangeboden huisvuil, bijplaatsingen en dode dieren) altijd af te handelen als spoedmelding en dus binnen een dag te verwijderen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij