Aandacht voor privacy in het sociale domein

De Haagse Stadspartij hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke vrijheid en ook bij de transities in het sociale domein is het bewaken van het recht op privacy natuurlijk een belangrijk aandachtspunt voor de Haagse Stadspartij. De transities in het sociale domein brengen de nodige risico’s op het gebied van privacy met zich mee. Door de decentralisaties en nieuwe samenwerkingsverbanden worden verschillende ICT-systemen met persoonsgegevens aan elkaar gekoppeld. Ook bestaan er nu een Sociaal Wijkzorgteam en Jeugdteam waarin verschillende disciplines samenwerken en toegang hebben tot het persoonlijke dossier van de cliënten. Elly Burgering, Haagse Stadspartij woordvoerder Jeugdzorg en Wmo, vindt dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met de privacy van burgers en zij is hier gedurende het hele decentralisatieproces scherp op geweest.

Vandaag werd er in de vergadering van de commissie samenleving uitgebreid gesproken over de manier waarop privacybescherming in het Sociaal Wijkzorgteam en Jeugdteam is vormgegeven. Elly Burgering gaf in deze commissiebijeenkomst aan blij te zijn dat de verantwoordelijke Haagse wethouders het waarborgen van de privacy bij de transities serieus nemen. “De opmerkingen van de ombudsman en de Rekenkamer zijn meteen opgepakt en we kunnen er trots op zijn dat onze stad zich volgens een NRC-artikel in de voorhoede bevindt als het gaat om bescherming van de privacy van haar burgers” aldus Burgering. De Haagse Stadspartij zou de Haagse Stadspartij echter niet zijn zonder naast de verdiende complimenten ook de nodige kritische vragen aan het college te stellen.

In de eerste plaats vroeg Elly Burgering zich af waarom er toch zulke grote verschillen bestaan tussen de afzonderlijke sociale domeinen. Bij de Jeugdzorgteams liggen nu namelijk andere werk- en privacyafspraken dan bij de Sociale Wijkzorgteams en dit zorgt voor onduidelijkheid. Ook heeft Burgering in de commissiebespreking nogmaals onderstreept dat de Haagse Stadspartij het ontzettend belangrijk vindt dat burgers goed worden geïnformeerd over welke persoonlijke gegevens er in hun dossier worden opgenomen, door wie dit dossier precies kan worden ingezien en welke zeggenschap burgers zelf hebben over de informatie die over hen wordt gedeeld. De Haagse Stadspartij is van mening dat de burger altijd vooraf over het doel en gebruik van haar gegevens moet worden geïnformeerd. En over toestemming voor gebruik en delen van gegevens kan de burger pas oordelen nadat alle vragen gesteld zijn. De burger moet op dat moment nog kunnen kiezen om gegevens voor delen met derden uit te sluiten of te verwijderen zonder ingewikkelde procedures.

Ook de ruimte voor eigen inbreng in de jeugddossiers werd door Burgering in de commissiebespreking wederom onder de aandacht gebracht. “Uit gesprekken met jongeren die te maken hebben met jeugdzorg weet ik dat zij zeer sterk hechten aan hun privacy. Ze willen hun eigen dossier beheren, invloed hebben op wat er in hun dossier staat en wie daar toegang tot krijgt. Ze willen dat hun mening en visie duidelijk in het dossier naar voren komt. Door eerst een deel op te nemen wat ze zelf hebben geschreven en het dossier pas te gelezen nadat er een gesprek met hen is geweest, kan de jongere toelichting geven.” Ook de komende periode blijft Elly Burgering de ontwikkelingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in het sociale domein nauwlettend volgen.

De hele bijdrage van Elly Burgering, met alle vragen die zij tijdens de commissievergadering over de waarborging van de privacy stelde, is hier terug te zien: http://player.companywebcast.com/denhaagp/20150219_1/nl/player