30 Jun 2011. Ondanks de vele protesten en een voorstel van de Haagse Stadspartij, besloot een meerderheid van de gemeenteraad om de subsidie voor bewonersorganisaties om te gooien. 20 voorzitters legden hun hamers neer.

 

De laatste raadsvergadering voor de zomervakantie was een roerige. Maar liefst 30 insprekers verzetten zich tegen de afbraak van steun aan bewonersorganisaties. De Haagse Stadspartij probeerde het tij nog te keren door samen met Groenlinks en de PPS met een ander voorstel te komen waarmee de bewonersorganisaties in ieder geval nog een aanzienlijk deel (75%) van het subsidiebudget naar eigen inzicht te mogen besteden.

Hamers
Maar een meerderheid van de gemeenteraad steunde het voorstel van D66-wethouder Van Engelshoven, die nog gedreigd had met haar portefeuille. De komende jaren zal nu de hoogte van de subsidie steeds meer bepaald worden door het aantal en de aard van de activiteiten die de bewonersorganisaties hebben. Daar zijn de bewonersorganisaties woedend over omdat zij meer zeggenschap willen houden over hun budget en dit niet willen overlaten aan de gemeente. Tijdens de raadsvergadering leverden de voorzitters van twintig bewonersorganisaties daarom hun hamer in.

Enquête
De Haagse Stadspartij had eerder al een enquête gehouden naar het draagvlak bij de bewonersorganisaties voor het nieuwe Beleidskader dat de gemeente Den Haag heeft opgesteld voor bewonersorganisaties. De resultaten:

Uiteindelijk hebben 22 van de 54 benaderde organisaties de enquête ingevuld, een respons van 40,7 %.

Over veel zaken reageren de buurten verdeeld. Ook is er begrip voor een deel van de bezuinigingsmaatregelen van de gemeente. Maar op één punt bestaat volledige unanimiteit: alle bewonersorganisaties hechten sterk aan voortzetting van de huidige subsidie voor administratieve ondersteuning.

De uitkomst is een bevestiging van de visie van de Haagse Stadspartij. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller: “De bezuinigingen op administratieve
ondersteuning zijn onaanvaardbaar. Daarmee sloop je de bewonersorganisaties. De administratieve krachten zorgen er juist voor dat vrijwilligers optimaal kunnen functioneren en alleen met de inzet van vrijwilligers wil dit college de bezuinigingen opvangen.”

Voor de overige conclusies van de enquête verwijzen wij naar bijgevoegd document. De uitkomsten zijn verspreid onder alle politieke
fracties en de wethouder. De discussie in de raad over het collegevoorstel is overigens afgelopen dinsdag 14 juni al van start
gegaan in de commissie bestuur. Het politieke beeld na de eerste termijn was divers en toch ook kritisch, dus het is nog zeker niet gezegd dat het voorstel van de wethouder er ongeschonden door komt.

Donderdagochtend 23 juni a.s. om 9.00 uur zal de discussie in de raadscommissie in tweede termijn vervolgd worden. Op donderdag 30 juni a.s. zal dan de gemeenteraad uiteindelijk een besluit nemen over het Beleidskader Subsidiesystematiek Bewonersorganisaties.

Uitkomsten Enquête

Op basis van een respons van 22 van de 54 aangeschreven Bewonersorganisaties

1. Een grote meerderheid van de BO’s (72%) houdt al rekening met bezuinigingen.
2. Een grote meerderheid van de BO’s (77%) vindt dat de gemeente de kosten voor huisvesting dient aan te vullen als het niet binnen de 15% basissubsidie en echt niet goedkoper kan.
3. Een kleine meerderheid van de BO’s (54%) vindt dat subsidie voor huisvesting enkel voor dit doel gebruikt mag worden.
4. Een overgrote meerderheid (81%) van de BO’s vindt de demografische samenstelling van een wijk moet meespelen bij het bepalen van het subsidiebudget voor communicatie.
5. Een kleine meerderheid (54%) vindt dat een BO naar eigen inzicht een eventueel overschot van het communicatiebudget mag inzetten.
6. De behoefte aan gemeentelijke ondersteuning bij communicatie is verdeeld (54% niet, 46% wel).
7. Alle BO’s (100%) voor wie dit van toepassing is vinden dat zij NIET met minder administratieve ondersteuning toe kunnen.
8. Er bestaat bij BO’s geen duidelijke voorkeur op welke wijze de subsidie voor huisvesting, communicatie en administratieve ondersteuning verantwoord moet worden (45% prefereert subsidie met achteraf controle op doelmatigheid en rechtmatigheid). De jaarlijkse goedkeuring vooraf door de stadsdeeldirecteur zoals voorgesteld wordt slechts door een kleine minderheid (13%) ondersteund.
9. Er bestaat bij BO’s geen voorkeur voor herziening of handhaving van het huidige subsidiemodel.
10. Er bestaat bij BO’s geen voorkeur voor een subsidiemethode bij activiteiten.
11. Een grote meerderheid van de BO’s (77%) heeft moeite met beoordeling door de stadsdeeldirecteur zonder de integriteit van de stadsdeeldirecteur in twijfel te willen trekken.
12. Een meerderheid van de BO’s (63%) verwacht dat met de nieuwe methodiek BO’s in de wijk tegen elkaar uit kunnen worden gespeeld, en zien dit los van een oordeel over stadsdeeldirecteur.
13. Een grote meerderheid van de BO’s (73%) verwacht minder ondersteuning te ontvangen.
14. Een overgrote meerderheid van de BO’s (90%) wil bij het voorstel van het college een stadsdeeloverleg: 54% vindt het noodzakelijk, 36% vindt het wenselijk.
15. Een overgrote meerderheid (81%) vindt dat de subsidie op de Haagse Koepel moet worden herzien, waarvan bijna de helft vindt dat de Koepel moet verdwijnen.
16. Er bestaat bij BO’s geen duidelijk beeld hoe het lidmaatschap van de Haagse Koepel moet ingevuld.
17. Een grote meerderheid van de BO’s (72%) vindt NIET dat er een maximale termijn van 6 jaar aan de zittingsduur van bestuursleden kan worden gesteld; de meesten vinden dit een zaak van BO’s zelf.
18. Een meerderheid van de BO’s (59%) weet zich geconsulteerd door de wethouder.
19. Een meerderheid van de BO’s (59%) ziet zich als samenwerkingspartner bij beleid.
20. Een grote meerderheid van de BO’s (72%) vindt dat het collegevoorstel te veel is gericht op zaken als efficiency en maatwerk, en te weinig op de inzet van vrijwilligers.
21. De BO’s beoordelen het beleidsproces gemiddeld als licht onvoldoende (5).
22. De BO’s beoordelen het concept nieuw beleidskader gemiddeld als onvoldoende (3,8).
23. De BO’s beoordelen het toegelichte nieuw beleidskader gemiddeld als onvoldoende (4,2).
24. Een kleine meerderheid van de BO’s (54%) vindt het NIET positief wanneer mensen in de bijstand verplicht worden om vrijwilligerswerk bij BO’s te doen.