Wijsmuller opnieuw lijsttrekker

Joris Wijsmuller (48) is voor de vijfde achtereenvolgende keer lijsttrekker van de Haagse Stadspartij (HSP). “Wat goed is, moet blijven!”, zo oordeelden de leden vandaag tijdens de Algemene Ledenvergadering, waar de kieslijst én het partijprogramma van de HSP werden vastgesteld. De Stadspartij mikt op minimaal vier zetels, een verdubbeling van het huidige aantal.

 

Haagse Stadspartij wil verdubbelen

Naast bekende speerpunten, zoals een streep door grootschalige plannen als het Spuiforum en hoogbouw aan het Zuiderstrand, en het terugdraaien van bezuinigingen op bibliotheken en cultuur, wil de HSP vooral dat de stad nadrukkelijk samen met bewoners wordt ontwikkeld en bestuurd. Wijsmuller: “ Of het nu gaat om bezuinigingen op het Koorenhuis en bibliotheken, het kappen van de bomen aan de Laan van Meerdervoort, bouwplannen in de haven of het megalomane Spuiforum; keer op keer staat dit gemeentebestuur met haar rug naar de bewoners. De Haagse Stadspartij staat naast bewoners en is de enige partij die consequent het belang van de stad voorop stelt. Wij willen bewoners meer invloed op de plannen en de besluitvorming geven!”

Schone lucht
Behalve meer directe democratie wil de HSP de leegstand keihard aanpakken en natuur en groen beter beschermen en versterken. Ook wil de lokale partij de luchtkwaliteit sterk verbeteren door nadruk te leggen op meer openbaar vervoer en betere fietsvoorzieningen. Zorg en welzijn wordt wijkgericht en van onderop georganiseerd, en de werkloosheid aangepakt met scholing, gesubsidieerde arbeid en meer mogelijkheden voor (startende) ondernemers. Om de gevolgen van de crisis te verzachten komt er een stevig armoedebeleid en betere bestrijding van dakloosheid.

Top vijf
Gerwin van Vulpen staat als succesvol raadslid op nummer 2 en heeft zich ontwikkeld tot een specialist op het gebied van milieu, groen, leefbaarheid en verkeer. Fatima Faïd, de nummer 3, is nu fractievertegenwoordiger en zet zich gepassioneerd in voor kwetsbare burgers zoals jongeren, vrouwen, migranten en ongedocumenteerden. Nummer 4 op de lijst is nieuwkomer Joeri Oudshoorn, die het politieke ‘spel’ in het bestuur van de Landelijke Studenten Vakbond heeft geleerd en als bewoner nu onder meer actief is in de Schilderswijk en met de ontwikkeling van alternatieve lokale economische modellen. Op plek 5 staat Elly Burgering, op dit moment coördinator van het Straatconsulaat, de belangenbehartiger voor thuis- en daklozen. Burgering strijdt voor goede, vraaggerichte zorg, voor een Sociale Dienst die problemen met de cliënt oplost, en voor een bestuur wat haar burgers eerlijk en tijdig informeert en betrekt.

Lijstduwers
Opmerkelijk was het besluit om nog niet alle 30 mogelijke plekken op de lijst in te vullen. Van de kieslijst zijn nummer 1 tot en met 20 vastgesteld, en de laatste 10 plaatsen bewust nog opengehouden voor lijstduwers. Daar heeft de partij ook nog volop de gelegenheid voor omdat de definitieve kandidaatstelling bij het bureau Verkiezingen pas op 3 februari 2014 plaatsvindt. Wordt vervolgd!

Het partijprogramma wordt geredigeerd en zal volgende week op deze website verschijnen.

De Kieslijst:
1. Joris Wijsmuller
2. Gerwin van Vulpen
3. Fatima Faïd
4. Joeri Oudshoorn
5. Elly Burgering
6. Peter Bos
7. Sanne van der Gaag
8. Ido Pot
9. Clara Visser
10. Steven van Lummel
11. Ineke van den Brûle
12. Jeffrey Schryvers
13. Marie-josé van Boheemen
14. Nic Timmerman
15. Jeannot Kant
16. Marcel Schuckink Kool
17. Wilma Marijnissen
18. Kees Schrijver
19. Joy Falkena
20. Miguel Sloendregt
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

De top 10 toegelicht:

Joris Wijsmuller zit al bijna zestien jaar in de Haagse gemeenteraad, maar is still going strong. Hij woont in de Rivierenbuurt en heeft zich bewezen als sterk raadslid met brede kennis, invloed en een goede reputatie als oppositieleider tegen met name grootschalige gemeentelijke bouwplannen. Zijn politieke inzet en gedrevenheid wordt door vriend en vijand gewaardeerd. Met Joris hebben we een goede en aansprekende lijsttrekker in huis.

Gerwin van Vulpen is zelfstandig communicatieadviseur, woonachtig in de Bloemenbuurt, en nu 2 jaar een zeer gewaardeerd raadslid. Gerwin heeft zich goed ontwikkeld als woordvoerder op het gebied van milieu, groen, leefbaarheid, verkeer en stadsontwikkeling, en zet daarbij de menselijke maat en een gezonde leefomgeving voorop. Hij is zichtbaar en onderscheidt zich door een positief kritische toon waarmee hij verbindingen weet te leggen en in de gemeenteraad al diverse successen heeft geboekt.

Fatima Faid woont in de Vruchtenbuurt en is ruim een jaar een sterke en actieve fractievertegenwoordiger. Zij heeft een lange voorgeschiedenis in allerlei maatschappij kritische clubs, en zet zich gepassioneerd in voor kwetsbare burgers zoals jongeren, vrouwen, migranten en ongedocumenteerden. Als woordvoerder in de commissie Samenleving is zij vooral kritisch op het institutionele aanbod, en maakt zij zich hard voor zelforganisatie en het beter gebruikmaken van wat mensen kunnen.

Joeri Oudshoorn heeft een universitaire achtergrond en woont in de Schilderswijk. In het bestuur van de Landelijke Studenten Vakbond heeft hij het politiek-maatschappelijke ‘spel’ geleerd en grootschaliger praktische acties leren organiseren. Ook heeft hij een jaar lang met bewoners in alle lidstaten van de Europese Unie geleefd om het echte leven in verschillende landen en culturen te leren kennen. Joeri kan goed luisteren, debatteren en samenwerken, en ook snel teksten analyseren en creatieve oplossingen aandragen.

Elly Burgering is sinds 2007 coördinator van het Straat Consulaat, belangenbehartiger voor daklozen in Den Haag. Een fantastische baan, waarmee ze nog niet klaar is en regelmatig te maken heeft met gemeentelijk beleid en politiek. Verontwaardiging over onrecht is voor haar een belangrijke energiebron. Elly strijd voor goede, vraaggerichte zorg, van onderop, laagdrempelig, voor voldoende opvang en handen aan het bed, voor een Sociale Dienst die problemen met de cliënt oplost, en voor een bestuur wat haar burgers eerlijk en tijdig informeert en betrekt. Elly is sterk gericht op dialoog en samenwerking.

Peter Bos woont in Scheveningen en is muzikant, financieel specialist en is als beleidsmedewerker al sinds jaar en dag een grote kracht achter de schermen. Hij woont in de Vloek in de haven en zet zich in voor broedplaatsen en Scheveningen. Peter strijd voor de belangen van de bewoners, voor meer mogelijkheden om initiatieven te ontwikkelen, in het bijzonder voor kunst en cultuur.

Sanne van der Gaag is geboren en getogen in Den Haag, heeft in veel verschillende Haagse wijken gewoond (van Duinoord tot Moerwijk) en woont de laatste jaren met veel plezier in het Regentessekwartier. Zij is sociologe en gespecialiseerd in grootstedelijke sociale problemen. Hierbij kun je denken aan problemen rondom armoede en achterstand maar ook vraagstukken met betrekking tot actief burgerschap, sociale cohesie en wijkdynamiek. Sanne is een doener en wil haar kennis graag inzetten in het belang van de stad.

Ido Pot woont in het Regentessekwartier en is als zelfstandig ondernemer betrokken bij innovaties binnen organisaties om zo een positieve verandering binnen de maatschappij tot stand te brengen. Het laatste jaar ligt zijn focus voornamelijk op de GGZ en het vergroenen van Den Haag. Een mooi voorbeeld is het opstarten van Pluk! Den Haag, de stadsboerderij in Loosduinen gericht op maatschappelijke participatie. Ido richt zich vooral op het samen sterker worden door samenwerkingsverbanden.

Clara Visser is bioloog, woont in de Vogelwijk, en is al jaren voorvechtster van natuur en milieu. Vandaaruit houdt zij zich ook veel bezig met plannen en procedures op het gebied van ruimtelijke ordening. Zij doet dat grondig en gedegen, en heeft via de bomencommissie Vogelwijk, de Bomenstichting, en via diverse samenwerkingsverbanden het nodige weten te bereiken. Hoewel ze zelf zegt dat ze dat niet is, staat Clara staat bij vriend en vijand te boek als een gezaghebbende bomendeskundige.

Steven van Lummel is Hagenees en sociaal kunstenaar met een continue creatieve drift. Hij heeft vele culturele- en jongereninitiatieven opgericht waarvan de PIP (cultuurpodium met atelier en kantoorruimtes voor startende kunstenaars en ondernemers in Binck 36) en skatepark Sweatshop momenteel de bekendste zijn. Steven koppelt power en positivisme aan performance, heeft hiermee reputatie en bekendheid opgebouwd en is een veelgevraagde host bij evenementen. In de periode 2006-2010 was Steven al eens fractievertegenwoordiger voor de HSP.