De plannen voor Madurodam zijn gepresenteerd. Naast veel jubel, ook kritiek en zorgen. De Haagse Stadspartij gaat hieronder in op een aantal stellingen en vragen.

Stelling: De uitbreiding gaat ten koste van 4,5 hectare natuur
Madurodam wilde in eerste instantie 4,5 hectare groen om uit te breiden. Door de protesten van buurtorganisaties, groenliefhebbers en politieke partijen zijn drie eerdere plannen gesneuveld en is de uitbreiding drastisch teruggebracht naar 0,6 hectare. Madurodam zal dit compenseren o.a. door 1,65 hectare nieuw bos aan te leggen in de omgeving.

Stelling: Madurodam is al enorm groot
Madurodam is een druk bezochte dagattractie met 600.000 bezoekers per jaar, maar heeft desondanks een relatief beperkt oppervlak van 6 hectare. Daar komt straks 10% bij (0,6 hectare). Andere themaparken in het groen zijn vaak groter. De Efteling is 83 hectare groot, Duinrell 110 hectare en Beekse Bergen 120 hectare.

Stelling: De Haagse Stadspartij heeft toch steeds geroepen tegen uitbreiding te zijn?
Ons standpunt is dat de uitbreiding van Madurodam niet ten koste van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur (SGH) mag gaan. Dit standpunt heeft er mede toe geleid dat de oorspronkelijke plannen drastisch zijn aangepast (van 4,5 naar 0,6 hectare) en dat er door Madurodam een volledige verbetercompensatie plaats zal vinden op het gebied van groen en door middel van natuurinclusief bouwen. Dat was voor ons echter nog steeds niet genoeg. Voor de SGH hebben we namelijk afgesproken dat deze behouden en waar mogelijk versterkt moet worden.
Toen duidelijk werd dat een grote meerderheid van de partijen in de gemeenteraad akkoord zou gaan met de uitbreiding van Madurodam hebben wij door te onderhandelen met het college nog eens 0,7 hectare extra groenoppervlakte aan de directe omgeving van Madurodam kunnen toevoegen. Een stem tegen uitbreiding van Madurodam zou de Haagse Stadspartij misschien wat goodwill opleveren, maar voor het groen zou een tegenstem helemaal niets opleveren.

Vraag: Wat hebben jullie nu precies aan extra groencompensatie bedongen?
Vooropgesteld, het was voor ons een lastige beslissing en we betreuren de 0,6 hectare die naar Madurodam gaat. De mogelijkheid om de omvang van het groen te behouden en een extra kwaliteitsimpuls toe te voegen zijn extra’s. Het gaat dan om de extra vergroening van de Ver-Huëllweg inclusief het weren van het autoverkeer. Dit levert 0,45 hectare vergroening op. De verhuizing van de afdeling groenbeheer aan de Dr. Aletta Jacobsweg levert 0,25 hectare extra groencompensatie op.

Stelling: Madurodam is toch een commercieel bedrijf dat vooral veel geld wil verdienen?
Madurodam is een goede doelenstichting die een miniatuurstad annex oorlogsmonument exploiteert. Het themapark is opgericht ter ere van de Joodse Nederlander George Maduro, die in Dachau is vermoord. Inmiddels heeft Madurodam sinds de oprichting bijna € 32 miljoen geschonken aan kinderdoelen.

Stelling: De uitbreiding gaat ten koste van eeuwenoud oerbos
Het gebied waar Madurodam zich bevindt en het duin erachter is in de Tweede Wereldoorlog volledig kaalgeslagen en afgegraven door de Duitse bezetters ten behoeve van de Vesting Scheveningen en de Atlantikwall. Madurodam is in 1952 geopend, het bos erachter is iets later (in 1954) aangeplant. De oorspronkelijke duinruggen in het gebied blijven onaangetast.

Stelling: Er gaan duizenden bomen gekapt worden
Het plan gaat uit van 123 bomen die gekapt of verplant gaan worden. De meest waardevolle bomen kunnen worden ingepast in het plan.

Stelling: De afspraak was dat Madurodam nooit meer zou uitbreiden
Bij de eerste en laatste gebiedsuitbreiding in 1992 is afgesproken dat Madurodam binnen de bestemmingsplanperiode van 10 jaar niet verder zou uitbreiden.

Stelling: Op deze manier gaat Madurodam over 25 jaar opnieuw uitbreiden
Madurodam heeft een overeenkomst gesloten met de wijk- en bewonersorganisaties met daarin de harde afspraak dat de komende 200 jaar geen uitbreiding in het bos zal plaatsvinden. Dit is in een notariële en privaatrechtelijke overeenkomst vastgelegd.

Vraag: Hoe zit het met de inspraak?
Madurodam heeft twee jaar lang met een Klankbordgroep overlegd over de plannen. In de Klankbordgroep waren de omliggende wijkverenigingen en veel natuur- en milieuorganisaties actief. De wensen en kritiek van deze organisaties hebben tot grote aanpassingen van het plan geleid. Niet iedereen heeft volledig z’n zin gekregen, ook wij niet, en dat is maar goed ook, want dat is onmogelijk en ook niet wenselijk. De komende tijd komen er nog meerdere momenten voor inspraak. Ook zullen er nog vele procedures gevolgd moeten worden waarbij inspraak mogelijk is en het plan mogelijk moet worden aangepast.

Stelling: De natuur gaat er per saldo op achteruit
Het verlies van 0,6 hectare bos is op korte termijn schadelijk voor de natuur. Met alle compensatiemaatregelen kan er echter op lange termijn een gunstiger situatie ontstaan. De 123 bomen die verdwijnen worden in het park of de omgeving herplant. Madurodam betaalt daarnaast voor een extra hectare bos aan de Koninginnegracht en voor 0,65 hectare extra groen aan de Kwekerijweg. De gemeente zorgt daarnaast nog voor een extra vergroening van de Ver-Huëllweg vlakbij Madurodam. Deze autoweg dwars door het park gaat verdwijnen zodat er 1.500 minder auto’s per dag door de Scheveningse Bosjes gaan rijden. Dit levert 0,45 hectare vergroening op. De locatie van de afdeling groenbeheer aan de Dr. Aletta Jacobsweg verdwijnt en wordt aan het bos toegevoegd (0,25 hectare).
Het kale plein voor Madurodam wordt getransformeerd tot een groene zone met daarop volwassen bomen. Dwars door Madurodam komt een ‘groene wig’: een laan met bomenrijen aan beide kanten. Ook elders komen er clusters bomen en struiken bij, die moeten aansluiten op het duinlandschap in de directe omgeving. Nu nog wordt Madurodam aan drie kanten hard en onaantrekkelijk van de omgeving gescheiden door hekken en bebouwing. Als nieuwe afscheiding met het achterliggende bos komt er een groene ecowall die een slingerende natuurlijke grens vormt die vooral voor insecten, kleine dieren en vogels goed is. De 440 meter lange ecowall gaat bestaan uit schanskorven met stenen, aangevuld met bosgrond, waarin begroeiing met klimplanten en boskruiden. De nieuwe paviljoens die Madurodam wil bouwen worden verdiept aangelegd. Natuurlijk is dit niet te vergelijken met de huidige boshabitat, maar er wordt wel volop volgens de principes van het natuurinclusief bouwen gewerkt, waardoor de natuur er niet, of zo min mogelijk, op achteruit gaat.

Vraag: Zijn jullie nu nog niet tevreden?
Nee. De Haagse Stadspartij wil ook aan de slag met de plannen voor de Teldersweg. Deze drukke weg vormt nu nog een flinke barrière tussen twee delen van de Scheveningse Bosjes. De Denktank Scheveningse Bosjes komt binnenkort met plannen voor de Teldersweg. Dat wachten we met spanning af en we gaan er vanuit dat het college ook deze plannen ruimhartig zal omarmen.

Vraag: De Denktank is toch bezig met een visie voor de Scheveningse Bosjes?
Ja, dat klopt. Het is niet de bedoeling dat de Denktank gepasseerd wordt en we gaan er vanuit dat alle compensatiemaatregelen in samenspraak met de Denktank en omwonenden worden ontwikkeld. Om dit zeker te stellen hebben we een motie ingediend die ruime steun heeft gekregen.

Stelling: Sinds de Haagse Stadspartij in het college zit zijn jullie plucheplakkers
Wij zitten in het college en dat betekent dat we soms moeilijke besluiten moeten nemen. Zo hebben wij het plan voor het Internationaal Park van tafel gekregen en hebben tegen plannen als Legoland, de strandhuisjes op het Stille Strand en Decathlon gestemd. Bouwplannen in het groen zoals appartementencomplex Daal en Berg hebben wij ook tegen kunnen houden. Maar we zijn niet altijd tegen, soms is een compromis ook nuttig of mooi.

Als er nog vragen zijn:
Je kunt ons altijd mailen of bellen voor een nadere toelichting. En als je aanvullingen of verbeteringen hebt op bovenstaande tekst, dan kijken we daar graag naar. Contactinformatie: Gerwin van Vulpen, gerwinvanvulpen@haagsestadspartij.nl. Tel. 070-3532230.