eend

Volle vaart met duurzaamheids-transitie

We staan voor grote uitdagingen in deze stad. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan is er een duurzaamheidstransitie nodig. De Haagse Stadspartij zet alles op alles om Den Haag in 2030 klimaatneutraal te krijgen én committeert zich aan het streven uit het klimaatakkoord van Parijs dat de wereld niet verder opwarmt dan 1,5 graden. Dit betekent ook dat er nog maar een beperkte hoeveelheid CO2 uitgestoten mag worden.  De komende vier jaar wil de Haagse Stadspartij grote stappen zetten om Den Haag duurzaam te krijgen.

Van fossiele naar duurzame energie
We gaan van fossiele naar duurzame energie. Geen gasketels, geen restwarmte uit Rotterdam, maar wel zonneboilers en warmtepompen. Waar we met een centraal warmtenet werken doen we dat alleen met voeding van duurzame bronnen (aardwarmte) en bij voorkeur met lage temperaturen (30-60 graden). Per woning zoeken we naar het beste evenwicht tussen warmteverlies beperken (isoleren) en warmte toevoegen (duurzame bronnen). Ook gaan we investeren in seizoensopslag van energie. Warmte-Koudeopslag in verschillende vormen is daarvoor zeer geschikt. Het is goed dat steden de leiding nemen in de energietransitie. De Haagse Stadspartij wil dat prijzen voor duurzame energie zo snel mogelijk flexibel worden en meebewegen met vraag en aanbod. Bij warmte doen we dat lokaal, voor elektriciteit starten we met een pilot. Daarmee wordt het gebruik van energie bij ruim aanbod gestimuleerd en ontmoedigd bij minder aanbod, en wordt lokale energieopslag in auto en huis bevorderd.

Klimaatbestendig
Om klimaatbestendig te worden dient Den Haag meer groen en open water te krijgen. Dit is ook van belang om Den Haag leefbaar en aantrekkelijk te houden. Vooral bomen en meer groen maken de lucht die we inademen schoner en helpen tegen oververhitting van de stad.  In de nabije toekomst krijgen we meer en meer te maken met extreme neerslag. De huidige afspraken met het Hoogheemraadschap Delfland over regenwateropvang dienen aangescherpt te worden. Samen met Dunea wordt gekeken naar extra (ondergrondse) zoetwateropslag en het tegengaan van verzilting. Bewoners ondervinden in toenemende mate problemen met stijgend grondwater. Er gaat onderzocht worden hoe dit kan worden opgelost en wiens verantwoordelijkheid dit is. De gedempte grachten kunnen weer open gegraven worden om overtollig regenwater in de toekomst op te vangen.

Duurzaamheid voor iedereen
Niet iedereen wil of kan zich met de energietransitie bezighouden. Als de bewoner geen keuze maakt, wordt deze voor de bewoner gemaakt. Niemand blijft achter. We streven er naar dat de maandelijkse woonlasten na verduurzaming gelijk blijven. Dat kan door de bespaarde energiekosten in te zetten om de investering af te lossen. De gemeente zorgt voor goede financiële regelingen op dit gebied.

Lees verder in Hoofdstuk 2 van ons VERKIEZINGSPROGRAMMA ‘ALLES VOOR DE STAD’

________________________________________________________________________________

Lees hier het klimaatpact ‘Den Haag klimaatneutraal in 2030’ dat we samen met andere partijen hebben gesloten. De Haagse Stadspartij neemt dit klimaatpact integraal over in haar verkiezingsprogramma.