Verbeteringen leerlingenvervoer speciaal onderwijs

Donderdag 29 juni zijn twee moties van de Haagse Stadspartij voor betere vervoersomstandigheden voor leerlingen die niet zelf naar school kunnen reizen aangenomen.

Motie Haagse Stadspartij: Geen ontzegging aangepast vervoer
De wethouder wilde invoeren dat als het vervoer – bijvoorbeeld wanneer een kind ziek is – niet tijdig wordt afgezegd, de leerling vijf schooldagen geen gebruik mag maken van het leerlingenvervoer. De Haagse Stadspartij heeft een motie ingediend waarin zij zegt dat kinderen nooit de dupe mogen zijn van het in gebreke blijven van hun ouders en daardoor vijf schooldagen moeten missen. Niet de leerling wordt voortaan het vervoer ontzegd, maar aan de ouders kunnen voortaan de extra kosten worden doorberekend. Deze motie is unaniem aangenomen.

Motie Haagse Stadspartij: Aansluiten bij schoolwissel
De leeftijd om gebruik te maken van het aangepast vervoer is door het college verhoogd van 9 naar 11 jaar. Dat is een grote verbetering. De Haagse Stadspartij heeft gevraagd om de situatie bij aangepast vervoer verder te verbeteren door te onderzoeken of niet de leeftijd als criterium gehanteerd kan worden, maar de overgang naar het voortgezet onderwijs. Deze motie is met een zeer ruime meerderheid aangenomen.

Raadslid Joeri Oudshoorn: ‘Alles moet worden gedaan om te zorgen dat het voor alle Haagse kinderen mogelijk is om naar school te gaan, toegang tot aangepast vervoer is daarbij cruciaal.’

Amendement Christen Unie: Toegankelijkheid leerlingenvervoer
De Haagse Stadspartij heeft meegetekend bij een amendement van de Christen Unie. In het amendement wordt gesteld dat leerlingen die – mede door hun handicap – agressief zijn en hierdoor tijdens het vervoer de veiligheid van chauffeur en mede leerlingen in gevaar brengen geen ontzegging kunnen krijgen van aangepast vervoer. In het aangenomen amendement wordt geregeld dat er in samenwerking met ouders, vervoerders en school op zoek wordt gegaan naar een passende oplossing zodat de leerling niet thuis hoeft te blijven.