Dankzij Haagse Stadspartij meer betrokkenheid bewoners

Update: De vergunning voor een jeugdhostel is alsnog geweigerd door de gemeente. Het plan is definitief van de baan.

Een motie van de Haagse Stadspartij om bewoners beter te betrekken bij plannen die afwijken van bestemmingsplannen heeft brede steun gekregen van de Haagse gemeenteraad. Aanleiding voor de motie was de gang van zaken rondom de komst van een jeugdhostel in de Nieuwe Molstraat.

Op zich is de Haagse Stadspartij voorstander van meer hostels in de stad. Mits kleinschalig en als het geen overlast geeft. Het plan in de Nieuwe Molstraat behelst echter 125 bedden, waarbij 3 personen worden gestapeld op 2 m2. Het plan is in strijd met het bestemmingsplan, maar door middel van de kruimelregeling wordt hiervan met een vergunning afgeweken. De buurt is pas betrokken geraakt nadat de vergunning is verleend. Dat staat haaks op de Haagse Kracht van dit college.

Met een motie heeft de raad nu uitgesproken dat omwonenden voortaan beter en tijdig geïnformeerd en betrokken moeten worden door initiatiefnemers en projectontwikkelaars. Niet alleen bij het toepassen van de kruimelregeling, maar ook bij het opstellen van Planuitwerkingskaders.

Peter Bos: ‘In het coalitieakkoord ‘Vertrouwen op Haagse Kracht’ is vastgelegd dat bij bouwplannen bewoners in een zo vroeg mogelijk stadium moeten worden betrokken. Dat dit nu ook bij de kruimelregeling en Planuitwerkingskaders gaat gebeuren is grote winst.’

Tegen de vergunning voor het Jeugdhostel loopt momenteel een bezwaarprocedure die door 20 omwonenden is aangespannen.