Toch commerciële helikoptervluchten boven Ypenburg?

Peter Bos, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij, heeft vandaag (25-11-2014) vragen gesteld over het toestaan van commerciële helikoptervluchten vanaf het Gavi-kavel aan de Spoorlaan in Den Haag.

De raad discussieerde in 2009 over de vestiging van een helikopterplatform bij het Prins Clausplein. Het toenmalige college besloot het voorstel eerst te toetsen om te kijken of aan
alle randvoorwaarden wordt voldaan alvorens een definitief standpunt in te nemen.
Nu lijkt echter zonder dat de raad zoals beloofd over de voortgang is gerapporteerd toch
een ontheffing voor helikoptervluchten vanaf deze locatie te zijn verleend aan het bedrijf Heliplan. De Haagse Stadspartij wil hier opheldering over en vreest dat er overlast ontstaat voor mens en milieu.

Onder verwijzing naar artikel 38 van het reglement van orde leg ik het college de volgende vragen voor.

1. Op 24 september 2014 heeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ontheffing verleend voor een maximum van 24 starts en 24 landingen voor helikoptervluchten verdeeld over 12 dagen in 2014 op het terrein gelegen aan de Spoorlaan te Den Haag (Gavi-kavel).

2. Kan het college aangeven in hoeverre dit gebruik in overeenstemming is met het bestemmingsplan?

3. Uit de op 24 september 2014 aan HeliPlan verleende ontheffing blijkt dat de burgemeester advies heeft gegeven. Klopt het dat de burgemeester op 22 september 2014 per email heeft verklaard geen bezwaar te hebben tegen het uitvoeren van de aangevraagde helikoptervluchten? Zo ja, waarom?

4. Waarom is de raad hierover niet geïnformeerd ondanks de beloftes van vorige colleges om de raad te informeren over de voortgang?

5. Zijn de omwonenden en het college van B&W van Leidschendam/Voorburg hiervan op de hoogte gesteld? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

6. Zijn bij het verlenen van de ontheffing voor de helikoptervluchten ook de milieueffecten meegenomen in de overwegingen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn de effecten op het milieu?

7. Is het college op de hoogte van een destijds gedaan voorstel vanuit het Bewonersplatform Ypenburg om van het Gavi-kavel een ecologische tuin te maken of om er een volkstuincomplex te vestigen? Zo nee, bestaat hiervoor nog de ruimte? Zo ja, is dit meegenomen in de overwegingen om geen bezwaar te hebben tegen de helikoptervluchten?

8. Heeft er inmiddels een onderzoek plaatsgevonden naar de wenselijkheid van een helikopterplatform in Den Haag? Zo ja, waarom is de raad hier niet van op de hoogte gesteld?

9. Uit het advies van de Veiligheidsregio (Brandweer) wordt duidelijk dat er ook gesproken wordt over een vergunning voor onbepaalde tijd. Kan het College bevestigen dat er geen positief advies gegeven gaat worden over een vergunning voor onbepaalde tijd? Zo nee, waarom niet?

Peter Bos,
Haagse Stadspartij