Stop sloop Haagse kazernes

10 Feb 2011. Met de aangekondigde sloop van de laatste militaire kazernes van Den Haag dreigt opnieuw historisch erfgoed verloren te gaan. Volgens fractievoorzitter Joris Wijsmuller zijn de Alexanderkazerne en Frederikskazerne de laatste getuigen van de garnizoensstad die Den Haag eeuwenlang is geweest. Het zou volgens hem ‘doodzonde’ zijn als dit militair erfgoed tegen de vlakte gaat.

Update: De motie tot behoud van de kazernes is ingediend. Wethouder Marjolein de Jong heeft toegezegd om met Defensie te gaan praten over de mogelijkheden, maar heel veel zal het waarschijnlijk niet opleveren.

 

Noodkreet over sloop laatste Haagse kazernes

De Haagse Stadspartij is bedroefd over de naderende sloop van de laatste militaire kazernes van Den Haag. De Alexanderkazerne en Frederikskazerne aan de van Alkemadelaan hebben hun functie weliswaar verloren, maar dreigen onnodig te worden gesloopt.

Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij zal donderdagavond 10 februari een motie (zie bijlage) indienen om te redden wat er te redden valt. Eeuwenlang is Den Haag door de aanwezigheid van het hof en de regering een garnizoensstad geweest. Louis Couperus schreef erover en George Breitner schilderde taferelen van militaire ruiters in Den Haag. De Archipelbuurt en de wijk rond de Denneweg hadden vroeger een militaire sfeer met kazernes en veel officierswoningen.

Joris Wijsmuller: “De meeste kazernes zijn gesloopt in Den Haag. De Alexander- en Frederikskazerne zijn de laatste getuigen van de garnizoensstad die Den Haag eeuwenlang is geweest. De gebouwen zijn nog goed, de architectuur is bijzonder en het gaat om belangrijk militair erfgoed. Doodzonde dat dit rigoureus tegen de vlakte gaat”.

Den Haag vergooit zijn militair erfgoed
De Telegraaf, 13 Apr 2011

door Jeroen Ketelaars

DEN HAAG, woensdag

Alle sporen van de voorname garnizoensstad die Den Haag ooit was,
zullen onherroepelijk verdwijnen als de Alexanderkazerne en de
Frederikkazerne ten prooi vallen aan de slopershamer. De Haagse
Stadspartij vindt die voorgenomen opoffering van militair erfgoed
ontoelaatbaar.
“Den Haag heeft een eeuwenlange traditie als hofstad en garnizoensstad.
De laatste overblijfselen daarvan dreigen we nu kwijt te raken”, briest
Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van de Stadspartij. Hij vindt het
onacceptabel dat de residentie dergelijke historische locaties te
grabbel gooit en daarmee zijn geschiedenis geweld aan doet. Morgen gaat
Wijsmuller de kwestie rond de bedreigde soldatencomplexen dan ook aan de
kaak stellen tijdens de gemeenteraadsvergadering.
“Ik wil dat we deze restanten van het militaire erfgoed eer aan doen.
Volgens de wethouder zijn de kazernes niet monumentaal. Dat kan zo zijn,
maar voor Den Haag zijn ze wel uniek! Ik vind dat er in ieder geval
delen van bewaard moeten worden.” De twee locaties aan de Van
Alkemadelaan gaan volgens de bestaande plannen helemaal op de schop. De
Alexanderkazerne moeten wijken voor nieuwbouw voor het Internationaal
Strafhof, en het terrein van de Frederikkazerne wordt heringericht. Zo
moet daar in ieder geval een nieuw zogenoemd officiershotel verrijzen en
een onderkomen komen voor “nota bene” het Nederlands Instituut voor
Militaire Historie. De sloopwerkzaamheden zijn er inmiddels in gang
gezet.
Het steekt Wijsmuller dat Den Haag dit deel van de eigen historie
verkwanselt, maar wél Duitse militaire overblijfselen beschermt. “Zoals
de bunkers uit de Tweede Wereldoorlog en de schuilbunker van
Seyss-Inquart bij Clingendael.”
Een woordvoerster van het ministerie van Defensie laat weten dat de
Alexanderkazerne inderdaad zal plaatsmaken voor het “International
Criminal Court” en dat het ministerie geen eigenaar van het complex meer
is. Wat de toekomst in petto zal hebben voor de Frederikkazerne, kan zij
echter niet zeggen. “Die is nog steeds in bezit van Defensie. In het
kader van de bezuinigingen bekijken we momenteel alle locaties. Het zou
kunnen dat we de Frederikkazerne uiteindelijk ook moeten afstoten.”

Tweeminutendebat Frederikkazerne

Op verzoek van de Haagse Stadspartij vond op 14 april 2011 een tweeminutendebat plaats over de Frederikkazerne. Deze fractie vindt het behoud van cultureel erfgoed erg
belangrijk. Zij verwees naar de discussie over het Internationaal Strafhof
ter plaatse van de Alexanderkazerne. Zij diende destijds een motie in
waarmee zij een oproep deed om onderzoek te laten doen naar Den Haag
kazernestad. Op toezegging van de wethouder om de mogelijkheden te
onderzoeken welke delen van de kazerne nog behouden konden blijven, hield
zij haar motie aan. Het resultaat van de onderzoeken was dat men wil
kijken naar het behoud van de kazernes, maar dat dit niet valt af te
dwingen. Die conclusie leidt ertoe dat deze fractie samen met de fracties
GroenLinks en de Politieke Partij Scheveningen opnieuw een motie indienen waarmee
zij het college verzoekt zich in te spannen om bepaalde delen van de
Frederikkazerne te behouden. Hoewel de fracties GroenLinks, Partij voor de
Dieren, PVV, Haagse Stadspartij en de Politieke Partij Scheveningen
instemden met de motie, werd deze verworpen.

De fractie D66 noemt de betreffende gebouwen op de Frederikkazerne
‘lelijk’ en ‘niet uniek’ en ziet geen reden om deze gebouwen te bewaren.
De GroenLinks-fractie vindt het wel een bijzondere kazerne, omdat het de
laatste vooroorlogse kazerne is van Den Haag en vindt dat deze daarom niet
gesloopt mag worden door het ministerie van Defensie. De PVV-fractie zegt
de motie te zullen steunen omdat zij voor het behoud zijn van het
culturele erfgoed. Ook de Politieke Partij Scheveningen zou de kazerne ook
willen bewaren. De SP-fractie wijst erop dat niet alle gebouwen op de
kazerne behouden zouden moeten worden.

Marjolein de Jong zegde het toe om het behoud van de Frederikkazerne onder
de aandacht te zullen brengen bij het ministerie van Defensie. De
wethouder merkte wel op dat het gebouw op de Frederikkazerne niet
monumentwaardig is. Er blijft een groot deel staan, waaronder de poorten.
Zij voegde toe dat de raad nog een cultuurhistorische verkenning krijgt
over de internationale zone. Bij de rapportage van de cultuurhistorische
verkenning zal zij ook de uitkomsten van het overleg met het ministerie
van Defensie toevoegen.

Volkswoede over kapitaalvernietiging
(De Telegraaf, 14 mrt 2012)

door Alexander Bakker en Etienne Gozems

DEN HAAG, woensdag

Voorbijgangers en bewoners kunnen hun ogen niet geloven: het nieuwe
officiershotel uit 2004 op de Alexanderkazerne aan de Van Alkemadelaan in
Den Haag wordt momenteel met de grond gelijkgemaakt en vijfhonderd meter
verderop voor 28 miljoen euro op de Frederikkazerne in vrijwel dezelfde
vorm weer opgebouwd.

De historische Alexanderkazerne moet evenals het officiershotel De Citadel
wijken voor de nieuwbouw van het Internationaal Strafhof. Dit tot woede
van buurtbewoners. “Dagelijks kom ik met de fiets langs deze nieuwe flat,
sinds de bouw heb ik hier nauwelijks iemand zien vertoeven”, vertelt
Scheveninger Bert van den Burg over het officiershotel. “En nu worden de
nieuwe gebouwen alweer gesloopt!”

Geesteskindje Het Delftse architectenbureau Mecanoo, dat het onderkomen
voor de officieren ontwierp, is teleurgesteld over de sloop. “Het is toch
je geesteskindje, waar je met een heel team alles voor hebt gegeven”,
vertelt toenmalig projectleider Aart Fransen. “Zo’n gebouw hoort normaal
gesproken minimaal 50 jaar mee te gaan.” Volgens hem heeft de bouw om en
nabij de 20 miljoen euro gekost.

Volgens Fransen is het misgegaan omdat de nieuwbouw voor het
Internationaal Strafhof in eerste instantie veel kleiner zou worden, een
tweede ontwerp veranderde de situatie compleet “Toen zou er nog plek zijn
voor het strafhof naast het officiershotel. Later bleek dat er meer plek
nodig was voor het nieuwe gebouw van het strafhof. Ze hebben zelfs nog
gekeken of het mogelijk was om het gebouw te verplaatsen, maar dat was
uiteindelijk geen optie. Heel treurig allemaal.”

In de naastgelegen wijk Benoordenhout begrijpen ze er niets meer van.
“Iedereen vraagt zich af: waar is de overheid mee bezig? Dit is gewoon
kapitaalvernietiging”, foetert voorzitter Willem Hoekstra van de
Wijkvereniging Benoordenhout. “Het eerste ontwerp voor het nieuwe
Internationaal Strafhof paste veel beter bij de omgeving, maar dat voldeed
helaas niet aan de eisen van de VN-instelling.”

Eerder lieten boze buurtbewoners aan De Telegraaf weten dat ze enorme
parkeerchaos verwachten in de buurt, omdat de parkeergarage geschrapt is
in het plan, om zo kosten te besparen. Benoordenhout vreest dat de
honderden bezoekers en gebruikers van het internationale hof straks bij
hen voor de deur parkeren.

Via de Raad van State proberen ze de bouw nu te voorkomen.

En wat presteert dat ICC eigenlijk:

Internationaal Strafhof doet eerste uitspraak in tien jaar
(Omroep West, 14 maart 2012)

DEN HAAG – Het Internationaal Strahof in Den Haag heeft voor het eerst
sinds zijn bestaan een uitspraak gedaan. Het Hof heeft de Congolees Thomas
Lubanga Dyilo schuldig verklaard aan oorlogsmisdaden.
De strafmaat zal later bekend worden gemaakt. De eerste uitspraak van het
Hof komt na tien jaar. De inmiddels 51-jarige verdachte Lubanga was in
2006 de eerste verdachte die het hof gevangen zette.

Hij was 3 tot 4 jaar eerder betrokken bij een bloedige strijd in het
noordoosten van de Democratische Republiek Congo waarbij kindsoldaten
werden geronseld.

Het ICC is het eerste permanente internationale hof voor oorlogsmisdaden,
genocide en andere misdaden tegen de mensheid en zetelt sinds 2002 in Den
Haag.

De op 10 februari 2011 ingediende motie:

Motie Den Haag Kazernestad

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 10 februari 2011 ter bespreking van het voorstel inzake vaststelling Bestemmingsplan Benoordenhout (Internationaal Strafhof);

Constaterende dat

– dit bestemmingsplan de sloop van de Alexanderkazerne mogelijk maakt;
– ook de Frederikskazerne op de nominatie staat gesloopt te worden;
– de kazernes zijn opgenomen in het Monumenten Inventarisatie Project;

Overwegende dat
– Den Haag al eeuwenlang een kazerne- en garnizoensstad is;
– na sloop van de Alexander- en Frederikskazernes Den Haag geen enkele kazerne meer heeft,

Van mening:

– dat de Alexander- en Frederikskazerne erkenning verdienen als cultuur-historisch erfgoed, militair erfgoed en architectonisch erfgoed, en het van belang is om nog iets te behouden van dit zeldzaam wordende erfgoed.

Verzoekt het college te onderzoeken in hoeverre bepaalde delen van de Alexander- en Frederikskazerne kunnen worden behouden, danwel hergebruikt in de nieuwbouw en de raad daarover te informeren.

Joris Wijsmuller

En de op 14 april 2011 ingediende motie:

Motie Behoud Frederikkazerne

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 14 april 2011 naar aanleiding van de Nota van uitgangspunten herstructurering Frederikkazerne (RIS 178634);

Constaterende dat

– de Frederikkazerne na de sloop van de Alexanderkazerne de laatste vooroorlogse kazerne is in Den Haag;
– de kazerne is opgenomen in het Monumenten Inventarisatie Project;

Overwegende dat

– Den Haag al eeuwenlang een kazerne- en garnizoensstad is;
– veel Duits militair erfgoed in Den Haag wel beschermd is als monument maar nog geen enkel Nederlands militair erfgoed;

Van mening dat de Frederikkazerne erkenning verdient als cultuur-historisch monument, militair erfgoed en architectonisch erfgoed, en het van belang is zoveel mogelijk delen van de kazerne te behouden;

Verzoekt het college zich in te spannen om zoveel mogelijk delen van de Frederikskazerne te behouden en de raad daarover te informeren.

Joris Wijsmuller Inge Vianen
Haagse Stadspartij GroenLinks

1 Response