Goed nieuws! Het college gaat bekijken of de bestemmingsplannen kunnen worden aangepast om de enorme toename van nieuwe hotels in te dammen. Een motie van de Haagse Stadspartij hierover werd in de raadsvergadering van 20 mei 2021 aangenomen. Raadslid Peter Bos strijdt al langer tegen de komst van almaar meer hotels o.a. in de Keizerstraat in Scheveningen.

Peter Bos: “Nog meer hotels zijn de dood in de pot voor de stad. We hebben vooral behoefte aan woningen, geschikte bedrijfsruimte, culturele initiatieven, kantoorruimte en leuke winkels, maar niet aan hotels.”

In de raadsvergadering van 20 mei 2021 probeerden veel partijen met moties het tij te keren. Aanleiding was het plan voor een nieuw hotel in de binnenstad op de plek van het huidige kantoor op Bleijenburg 1. Alleen de motie van de Haagse Stadspartij haalde een meerderheid.

Hieronder het betoog van raadslid Peter Bos in de raadscommissie Ruimte over het plan

Voorzitter,

De Haagse Stadspartij heeft vorig jaar de motie “Snoeien in de planvoorraad hotels” van de SP van harte ondersteund. Wij zijn van mening dat er urgentere noden zijn in deze stad dan hotels. Woningen bijvoorbeeld en het liefst betaalbaar. Het plan om Bleijenburg 1 te slopen en er een hotel te bouwen zal de Haagse Stadspartij niet steunen, ondanks dat het een goed en passend ontwerp is. Het gaat om een plek in het historische centrum waar in het verleden Café Du Corbeau was gevestigd, dat bekend stond als centrum van de Haagse damwereld. Later werd het een biljartacademie en in de jaren ’70 een psychedelische bar-dancing onder de naam Zodiac. Het huidige pand is in de jaren ’80 als kantoorpand gebouwd en staat leeg. Ik begrijp heel goed dat er een plan is ontwikkeld voor een hotel, maar behalve het feit dat er een zeer urgente behoefte is aan woningen, heb ik een heel ander bezwaar tegen het hotel. Het gaat hier namelijk om een gebouw met een kantoorfunctie dat gesloopt dreigt te worden, terwijl er heel veel behoefte is aan kantoorruimte in deze stad. Al in 2018 heeft het college als gevolg van de marktontwikkelingen beleid ingezet om de transformatie van kantoorgebouwen tegen te gaan. Recent is uit de Update van de Kantorenstrategie van het college gebleken dat de nood onverminderd hoog is. Een van de instrumenten om bestaande kantoorgebouwen te behouden is de regel uit 2018 dat terughoudend zal worden omgegaan met transformaties van kantoorgebouwen die groter zijn dan 1.500 m2. In tegenstelling tot wat wordt beweerd in de stukken is het huidige kantoorgebouw aan het Bleijenburg groter dan 1.500 m2, namelijk 1.613 m2. Dit staat op pagina 31 van de ruimtelijke onderbouwing van het plan. We hebben hiermee als raad een goed juridisch argument om de verklaring van geen bedenkingen straks niet te verlenen.

Dit geldt overigens ook voor vier andere kantoren die groter zijn dan 1.500 m2 die op de lijst staan van hotelplannen van vandaag. Ik ben daar van geschrokken, hoe kan dat? Kan het college dat uitleggen? Verder roep ik het college op tot een betere afdoening van de motie van de SP. De raad heeft met deze motie in meerderheid een nieuw kader gesteld, dan moet het college dat ook uitvoeren. Het kader om hotelplannen om te zetten in plannen voor woningen wordt totaal niet opgevolgd. Ik hoor graag hoe het college dit alsnog gaat doen.

Op veel plekken in de stad, met name de binnenstad en Scheveningen, lijkt de stad te worden overspoeld met plannen voor hotels, bed & breakfasts en logies. Uit de beantwoording van de vragen van SP en PvdD blijkt dat de lijst van dit soort initiatieven schokkend lang is. De plannen voor Scheveningen zitten hier nog niet eens bij. In de Keizerstraat bijvoorbeeld loopt dat momenteel de spuigaten uit en is hier veel onvrede over bij bewoners en ondernemers. Het bestemmingsplan voor de Keizerstraat maakt het mogelijk dat in vrijwel de hele straat hotels gevestigd kunnen worden. Uit de beantwoording van mijn vragen over de hotelisering van de Keizerstraat blijkt dat het college hier weinig aan wil doen. Ik vraag het nu nogmaals, is het college bereid om hier naar te kijken en maatregelen te treffen?

Onderstaande motie werd in de raad van 20 mei 2021 aangenomen:

Motie: Inventarisatie hotels in bestemmingsplannen
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 20 mei 2021, ter bespreking van “Ontwerp Verklaring van geen bedenking (Wabo) ten aanzien van aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een hotel ter plaatse van het te slopen kantoor Bleijenburg 1 (RIS307967)”.

Constaterende, dat:

  • Het Bestemmingsplan Scheveningen Dorp in vrijwel de gehele Keizerstraat hotels mogelijk maakt;

Overwegende, dat:

  • Het van belang is dat er grip komt op de ontwikkeling van hotels in de stad.

Verzoekt het college:

  • Te inventariseren in welke bestemmingsplannen in welke mate hotelfuncties worden toegestaan;
  • Bij het opstellen van het nieuwe hotelbeleid te bezien of de bestemmingsregels m.b.t. hotels in bestemmingsplannen kunnen worden aangepast.

Peter Bos                           Lesley Arp
Haagse Stadspartij         SP