Bij 20.000 inwoners van Den Haag kunnen de zorgverzekering niet meer betalen en hebben betalingsachterstanden. Over deze alarmerende cijfers stelde de Haagse Stadsparij schriftelijke vragen.

 

Antwoord op schriftelijke vragen over wanbetalers zorgverzekering.

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid mevrouw C.H.C. Bogers

Den Haag, 12 oktober 2010

Inzake: wanbetalers zorgpremie

Het gemeenteraadslid mevrouw C.H.C. Bogers heeft op 16 september 2010 een
brief met daarin zes
vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. De vragen gaan over
wanbetalers zorgpremie.
Ingevolge het bepaalde in artikel 38, van het reglement van orde voor
vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad, antwoorden wij als volgt.

1. Bent u op de hoogte van het aantal wanbetalers van de zorgverzekering.
In Den Haag? Zo ja, hoe
hoog is het aantal verzekerden wat op dit moment een betalingsachterstand
heeft en hoeveel
maanden betreft deze achterstand?

Het CBS gaat uit van (landelijk) 304.000 wanbetalers per 1 september 2009,
waarvan 19.400 in
Den Haag. Dit zijn verzekerden met een betalingsachterstand van meer dan
zes maanden premie. Deze
aantallen laten een stijging zien ten opzichte van de jaren daarvoor (Op
31 december 2008 was het
landelijk nog 257.000; in Den Haag waren er toen 14.400 wanbetalers).
Voor deze wanbetalers geldt overigens dat de basisverzekering
gecontinueerd blijft, maar dat zij
doorgaans wel voor de aanvullende verzekering worden geschorst.

2. Bent u op de hoogte van de toename van de duur van het officieel niet
verzekerd zijn onder
Hagenaars? Zo ja, hoe groot is deze toename in Den Haag?

3. Hoeveel Hagenaars zijn op dit moment niet verzekerd en hoeveel van hen
zijn kinderen?

Sinds de invoering van de Zorgverzekeringwet in 2006 is het aantal
onverzekerden min of meer gelijk
gebleven op (landelijk) ongeveer 152.000 mensen, waarvan 12 %
niet-volwassenen. Het College heeft
geen indicatie dat in Den Haag wel sprake zou zijn van een toename.

4. Bent u met mij van mening dat door de boetes die opgelegd worden voor
te laat betalen van de
ziektekostenverzekering erbij bijdragen dat de schuld steeds moeilijker
valt in te lossen?

Ja. Daarom heeft het College bij de collectieve verzekering voor minima
afspraken gemaakt over
beperking van de incassokosten. Verder heeft de gemeente geen invloed op
het incassobeleid van
zorgverzekeraars.

5. Bent u het met mij eens dat de gezondheid van deze Hagenaars hierdoor
sterk achteruitgaat
doordat de lichamelijke en tandheelkundige problemen niet worden aangepakt
wat kan leiden tot
moeilijker te behandelen aandoeningen?

Ja. Het niet tijdig aanpakken van lichamelijke en tandheelkundige klachten
kan leiden tot moeilijker te
behandelen aandoeningen. Daarom biedt het College voor minima een
volledige collectieve
zorgverzekering aan, waarin het eigen risico volledig is herverzekerd.
Onverzekerden ontvangen in
spoedeisende gevallen wel medische zorg, maar dienen de zorg wel volledig
te betalen. Voor
specifieke groepen onverzekerden, zoals zorgwekkende zorgmijders en dak-
en thuislozen biedt de
GGD een aparte voorziening.

6. Is het college bereid om dit probleem te onderzoeken en zo nodig
maatregelen te treffen om te
voorkomen dat Hagenaars en met name kinderen onverzekerd rond lopen?

Het College onderkent deze problematiek. Per 1 januari 2011 treedt de wet
Opsporing Onverzekerden
in werking (onder voorbehoud van instemming van de Eerste Kamer). De wet
beoogt
verzekeringsplichtigen zonder zorgverzekering op te sporen door bestanden
te koppelen. De gemeente
zal aan de uitvoering van deze wet meewerken.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen