Hans Kuiper - foto Duurzaamgebouwd.nl

Stedenbouwer ter discussie

De Haagse Stadspartij heeft kritiek op de benoeming van Hans Kuiper tot hoofd van de afdeling Stedenbouw van de gemeente Den Haag. De VVD is inmiddels ook “not amused”.

 

Ophef rond nieuwe stadsbouwmeester

De gemeenteraad stoort zich eraan dat de architect, die op 1 juni aantreedt, aandeelhouder blijft van zijn ontwerpbureau KOW.

Belangen

“Hij moet elke schijn van belangenverstrengeling vermijden”, zegt VVD-raadslid Bart de Liefde, die erop wijst dat Kuiper ook hoofd wordt van de gemeentelijke afdeling Stedenbouw, die verantwoordelijk is voor de aanbesteding van bouwprojecten.

De Stadspartij heeft bouwwethouder Norder zelfs opgeroepen het aandeelhouderschap van Kuiper als een verboden nevenactiviteit aan te merken of zijn architectenbureau te verbieden nog langer in Den Haag te werken.

Raadslid Joris Wijsmuller wijst op nog een andere belangenverstrengeling, namelijk dat de directiecollega van Kuiper bij KOW niemand minder is dan voormalig PvdA-bouwwethouder Arend Hilhorst, die op zijn beurt weer samen met zijn opvolger en partijgenoot Marnix Norder in de Stichting Hoogbouw zit.

Wethouder Norder wil niet reageren zolang zijn ambtenaren druk bezig zijn met de beantwoording van de raadsvragen over de affaire.

Bron: De Telegraaf, 4 mrt 2009

Vorige maand liet ik al via HagazineTV enkele vreemde uitspraken zien en horen van architect Hans Kuiper tijdens het Haags Milieucafé over hoogbouw. Net alsof hij niet wilde begrijpen wat bewoners nu voor problemen hebben met hoogbouw in beschermde stadsgebieden. Hij vergelijkt in deze discussie wonen in Den Haag zelfs met wonen in Manhattan! Het wordt nog vreemder als ik nu in een persbericht lees dat deze architect met dit gedachtegoed is benoemd tot hoofd van de afdeling Stedenbouw van de Gemeente Den Haag!?! Goed dat de Haagse Stadspartij bij monde van Joris Wijsmuller over deze benoeming schriftelijke vragen stelt.

Bron: http://www.hagazine.nl/2009/03/raar.html#stadsstedenbouwer

PERSBERICHT

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller vindt het niet kunnen dat Hans Kuiper aandeelhouder blijft van het Haagse ontwerpbureau KOW en vreest voor belangenverstrengeling. Ook is niet duidelijk hoe de benoeming tot stand is gekomen en zet Wijsmuller vraagtekens bij de rol van KOW bij de stichting Hoogbouw. Wijsmuller: “Het begint gênant te worden. Hans Kuiper is directielid en aandeelhouder van KOW, een ander directielid van KOW, ex-wethouder Hilhorst, is vice-voorzitter van de Stichting Hoogbouw, waarvan wethouder Norder voorzitter is”. Middels schriftelijke vragen verzoekt Wijsmuller om opheldering.

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Den Haag, 25 februari 2009
Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van de benoeming van Hans Kuiper als hoofd van de nieuwe afdeling Stedenbouw heb ik onder verwijzing naar het desbetreffende artikel van het reglement van orde de volgende vragen voor het college.

1. In de media heeft de heer ir. Hans Kuiper gemeld aandeelhouder te blijven van het
Ontwerpbureau KOW. Is het college hiervan op de hoogte gesteld?

Ja, de heer Kuiper is tot 1 juni 2009, wanneer zijn benoeming bij de gemeente ingaat, directielid van KOW.
Per 1 juni 2009 zal hij die functie neerleggen.

2. Is het juist dat aandeelhouderschap van ambtenaren valt onder het begrip “nevenactiviteiten”
zoals beschreven in wetten en regelingen die bijdragen aan de bescherming van de integriteit van het openbaar bestuur en die voorkoming van belangenverstrengeling beogen?

Nee, een aandeel houden in welke BV dan ook, is niet een “nevenactiviteit”.

3. Overweegt het college het aandeelhouderschap van de heer Kuiper als een verboden
nevenactiviteit aan te merken? Zo nee, waarom niet?

Nee, de heer Kuiper heeft geen opdrachtgevende positie binnen DSO. De heer Kuiper is
verantwoordelijk voor de stedenbouwkundige kwaliteit van stedelijke ontwikkelingen en voor het opzetten van een nieuwe afdeling Stedenbouw.

4. Is het juist dat het nieuwe hoofd van de afdeling Stedenbouw in zijn hoedanigheid van ambtenaar veelvuldig kontakten zal onderhouden met projectontwikkelaars en andere vastgoedpartijen?

Dat zal ongetwijfeld wel het geval zijn, maar het is niet het zwaartepunt van de functie. Bij DSO wordt projectmatig gewerkt volgens de opdrachtgeven-opdrachtnemen systematiek (OG/ON) (hierover heeft de commissie SRO eerder informatie ontvangen). De opdrachtgevende rol is belegd bij directeuren en
vrijgestelde ambtelijke opdrachtgevers. De directie Beleid waar de heer Kuiper afdelingshoofd is, is verantwoordelijk voor het leveren van inhoudelijke kwaliteit.

5. Hoe gaat het college controleren of de heer Kuiper zijn publieke functie niet tevens benut voor zijn private zakelijke belangen?

Integriteit komt aan bod tijdens de functioneringsgesprekken.

6. Is het juist dat KOW geen projecten meer zal uitvoeren in Den Haag nu de aandeelhouder in
dienst van de gemeente treedt? Zo nee, waarom niet?

Nee, de gemeente Den Haag hanteert strikte aanbestedingsregels voor het leveren van goederen en
diensten. Het staat KOW vrij om in te schrijven voor stedenbouwkundige of architectonische
opdrachten.

7. Volgens de Kamer van Koophandel staan de volgende ondernemingen ingeschreven in het
Handelsregister:KOW Groep BV 27149973, KOW Architectuur (Den Haag) BV 27267820, KOW
Architectuur I (Eindhoven) BV 27292746, KOW Architectuur II (Amsterdam) BV 27312370, KOW
Stedenbouw BV 27249753, KOW Herstructurering BV 27271854 en KOW International BV
2728934. Van welke van deze ondernemingen is de heer Kuiper aandeelhouder en voor welk
percentage van het aandelenkapitaal?

De gegevens van de Kamer van Koophandel zijn juist. Voor het overige zijn dit privé zaken van KOW en de heer Kuiper.

8. Hoe is de benoeming van de heer Kuiper tot stand gekomen?

Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden tussen de heer Kuiper en de algemeen directeur DSO en de directeur Beleid. Deze gesprekken hebben geleid tot de aanstelling van de heer Kuiper als afdelingshoofd van de nieuwe afdeling Stedenbouw.

9. Is er sprake geweest van een sollicitatieprocedure met een openbare oproep om te solliciteren? Zo nee, waarom niet?

Nee, betreft in de eerste plaats een nieuwe functie (samenvoeging van stadsstedenbouwer en hoofd van een nieuwe afdeling) en daarbij is sprake van een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar.
Gezien de bijzondere staat van dienst van de heer Kuiper, achten wij hem zeer geschikt deze functie in te vullen.

10. Wat betekent het voor de beeldvorming dat naast deze benoeming van een directielid en
aandeelhouder van KOW, een ander directielid van KOW, ex-wethouder Hilhorst, vice-voorzitter
is van Stichting Hoogbouw, waarvan de huidige wethouder Norder voorzitter is?

Niet relevant voor de beeldvorming. Het gaat niet om wie mededirecteur is.
De heer Kuiper is aangesteld om zijn persoonlijke kwaliteiten.

Het college van burgemeester en wethouders,
de locosecretaris, de burgemeester,
S. Broers J.J. van Aartsen