HSP: Aanpak om vrouwelijke genitale verminking te voorkomen stagneert

Op 9 november 2019 verscheen in de Groene Amsterdammer het artikel “Besnijdenis van Nederlandse Meisjes in het buitenland “Vakantie in Kenia”. Het artikel beschrijft een zorgelijke ontwikkeling. Jonge meisjes worden door hun ouders meegenomen naar het buitenland om hen daar genitaal te laten verminken. Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) is een groot probleem met verschrikkelijke levenslange gevolgen voor vrouwen en meisjes. Helaas hebben ook in Den Haag meisjes en vrouwen uit bepaalde risicogroepen te maken met VGV.

Samen met sleutelfiguren en hulp-en dienstverleners voert de gemeente Den Haag al jaren actief beleid om VGV tegen te gaan. Echter uit het artikel in de Groene blijkt dat ondanks dit beleid het helaas nog voorkomt dat jonge meiden ‘meegenomen worden voor vakantie’ en besneden worden in het buitenland. De Haagse Stadspartij wil weten of het huidige beleid nog wel afdoende is en of de gemeente kritisch kijkt naar wat anders en beter kan.

Fatima Faid: “Ik heb de indruk dat er te weinig proactief gehandeld wordt in Den Haag. Het beleid kabbelt al jaren voort en het lijkt erop dat er geen innovatieve maatregelen zijn ontwikkeld om goede hulp en voorlichting te geven en strenger op te treden tegen VGV.

Wat de Haagse Stadspartij betreft moet de gemeente onderzoeken of het wettelijk mogelijk is om beleid te maken op het stoppen van uitreizigers voor VGV. Actieve vervolging zou daar een van de pijlers bij moeten zijn. Hulp-en dienstverleners horen opnieuw voorgelicht te worden over deze ontwikkelingen en een rol te krijgen in het signaleren van risico’s op VGV. Volgens de Haagse Stadspartij moet dit onderwerp veel hoger op de politieke agenda worden gezet. Dit is een onderwerp wat zeker niet mag verwateren, daar zijn de gezondheidsgevolgen voor de slachtoffers te groot voor.

Fatima Faid heeft 24 schriftelijke vragen gesteld omdat zegt zij: “het tijd is dat het beleid eindelijk gaat doen wat het hoort te doen, namelijk meisjes beschermen tegen deze barbaarse vormen van mishandeling”.


Schriftelijke vragen: Stagnatie voorkoming vrouwelijke genitale verminking van Nederlandse meisjes in het buitenland
Indiener: Fatima Faid, Haagse Stadspartij

Datum: 28-01-2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Het onderzoeksartikel ‘Besnijdenis van Nederlandse meisjes in het buitenland ‘Vakantie’ in Kenia’ (groene.nl) op 9 november 2019 beschrijft een zorgelijke ontwikkeling van jonge meisjes die door hun ouders meegenomen worden naar het buitenland om hen daar genitaal te laten verminken. Vrouwelijke genitale verminking (VGV) is in Nederland strafbaar.

In Den Haag hebben we al jaren een beleid gericht op preventie, hulpverlening  en voorlichting van de risicogroepen. Het is een probleem dat al jaren speelt en wat ons betreft een onderwerp dat altijd relevant is en systematische aandacht nodig heeft. Dit onderwerp mag niet verwateren.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Fatima Faïd de volgende vragen:

1. Is het college bekend met dit onderzoeksartikel bericht?

In 2017 stelde de Haagse Stadspartij vragen (RIS: 297629) en in 2019 D66 (RIS-302581). Er is beleid om preventie, (medische) (na)zorg, begeleiding en bijeenkomsten aan te bieden en VGV is opgenomen in de Regiovisie aanpak huiselijk geweld 2019 – 2022. De gemeente stelt dat er geen cijfers bekend zijn over vrouwenbesnijdenis, lokaal en landelijk. Dit zou komen omdat VGV in Nederland verboden is. Cijfers over het totaal aantal vrouwen en meisjes in Den Haag dat besneden is, zijn daardoor niet beschikbaar. Via JGZ en ziekenhuizen is er een beeld van de wijze waarop in Den Haag wordt ingezet op preventie. Er wordt ook gewerkt met sleutelfiguren uit verschillende gemeenschappen ter preventie. Weinig is bekend over signalering. Over uitreizen voor VGV zien wij geen beleid.

2.  Klopt dit bovenstaand bericht nog dat er geen cijfers bekend zijn? Zo nee, wat zijn de cijfers in Den Haag? Zo ja, wordt het, gezien de ernst van de verminking, geen tijd om actief in te zetten op kennis over precieze aantallen?

3. In de regioaanpak van 2019 – 2022 staat dat er meer geïnvesteerd wordt in preventie. Dit is echter een globale omschrijving in het kader van huiselijk geweld. Graag concrete voorbeelden.

4. Hoe wordt er concreet geïnvesteerd in preventie als het gaat om VGV?

5. Op welke wijze hebben de migrantenkerken een rol in de preventie van VGV?

6. Hoeveel voorlichtingen zijn er in 2019 in Den Haag gegeven? Graag ook concreet aangeven waar precies de voorlichtingen zijn gegeven. Denk bijv. aan scholen, ziekenhuizen, etc.

7. Kunt u aangeven welke risicogroepen wel en welke geen voorlichtingen krijgen?

8. Is signalering van mogelijk risico op VGV daar ook een onderdeel van? Zo ja, hoe ziet dat er concreet uit. Zo nee, waarom niet?

9. Hoeveel sleutelfiguren zijn er nu actief in Den Haag op het vlak van preventie? Wat zijn de resultaten?

10. Gaat er geïnvesteerd worden in opsporing met behulp van sleutelfiguren van risicogezinnen?

11. Is er, specifiek voor VGV-uitreizigers, beleid in Den Haag. Zo ja, waar bestaat dat uit? Zo nee, waarom zijn die er niet?

12. Heeft de douane of Koninklijke Marechaussee een rol in het opsporen van mogelijke reizen om vrouwen te besnijden of bij terugkeer? Zo ja, welke rol? Zo nee, waarom niet? Welke rol ziet de gemeente voor zichzelf hierin?

13. Welke resultaten zijn er geboekt naar aanleiding van de voorlichtingsbrieven van de huisarts die meegegeven worden aan gezinnen die reizen naar VGV-risicolanden. Hoe vaak is dit gedaan? Naar welke landen? Welk effect heeft dit gehad? Wordt er nog ergens een controle uitgevoerd? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

14. Klopt het dat er een protocol is voor verloskundigen hoe zij VGV bespreekbaar kunnen maken? Hoe vaak wordt dit gedaan?

15. Hoe komt het dat er geen signalen zijn vanuit hulpverlening?

16. Klopt het dat het centrum van Jeugd en Gezin ook een protocol heeft t.a.v. VGV? Kunt u uitleggen wat dit precies inhoud? Hoe vaak is dit het afgelopen jaar ingezet? Is het een eenmalige consultatie of een doorlopend aandachtspunt? Zo ja, kunt u uitleggen hoe vaak en wanneer een ouder met kind hiermee te maken krijgt? Zo nee, waarom niet.

17. Het lijkt ons evident dat de slachtoffers fysiek en mentaal last hebben van de VGV. Welke onderwerpen zijn er nog meer geëvalueerd? Welke nieuwe inzichten en actiepunten zijn naar voren gekomen? En welke acties zijn er ingezet.

Het preventieprogramma van de GGD Haaglanden is middels gesprekken geëvalueerd. Eén van de dingen die vanuit de doelgroep naar voren kwam, was dat zij veel last hebben van de besnijdenis, zowel fysiek als mentaal.

18. Met wie is er gesproken tijdens de evaluatie? Waren dit vrouwen die slachtoffer zijn van VGV? Wat is hun leeftijd en etniciteit?

19. Is er in de evaluatie ook opgenomen hoe de slachtoffers zijn geworven?

20. Zijn de landen waar de VGV heeft plaastgevonden ter sprake gekomen tijdens de evaluatie? Zo ja, wat waren de uitkomsten? Zo nee, waarom niet? Zijn routes zoals beschreven in degroene.nl meegenomen in de evaluatie? Zo nee, waarom niet?

21. In het artikel van degroene.nl wordt gesproken over een concrete route naar het buitenland om VGV te doen bij jonge Nederlandse meisjes. Dit wetende, klopt het dat er tot nu toe vanuit hulp en dienstverlening geen meldingen gedaan zijn van recente VGV bij jonge meisjes? Kunt u, gezien het preventieprogramma, uitleggen hoe dit mogelijk is?

22. Is het bekend worden van deze route een reden om het huidige beleid t.a.v. VGV nog eens goed tegen het licht te houden, omdat we niet goed weten wat er aan de hand is in de verschillende risicogroepen?

23. Zijn er, naast deze route naar Kenia, nog andere routes bekend van andere risicogroepen?

24. Bent u het met mij eens dat geen enkel meisje in onze stad deze ernstige vorm van misogynie mag ondergaan?

Fatima Faid
Haagse Stadspartij

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.