Staedion

Staedion speculeert met weilanden Kerkehout

De Haagse woningcorporatie Staedion heeft voor veel meer dan de marktwaarde een boerderij met veel grasland in Wassenaar Kerkehout aangekocht. Volgens Joris Wijsmuller heeft de woningcorporatie niets in de weilanden te zoeken.

Update: De vragen zijn beantwoord.

Politiek wil uitleg over rare deal
(AD/Algemeen Dagblad, 21 jun 2010)

DEN HAAG De Haagse politiek wil uitleg over de aankoop van landerijen door de woningcorporatie Staedion in de rijksbufferzone in Wassenaar.

,,Ik begrijp werkelijk niet wat Staedion daar te zoeken heeft , foetert Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. ,,Waarom stort een woningcorporatie zich op agrarische grond, terwijl er totaal geen perspectief is dat daar ooit gebouwd kan worden?

De woningcorporatie Staedion heeft in 2008 voor een bedrag van 8 miljoen euro landerijen en een boerderij in het Wassenaarse Kerkehout gekocht, zo schreef deze krant afgelopen zaterdag. Wijsmuller wil uitleg over deze deal en roept wethouder Norder op de woningcorporatie terug te fluiten.

Volgens Wijsmuller heeft Staedion te veel betaald voor de 28 hectare grond en de boerderij. ,,Als je de agrarische prijs rekent, dan kom je voor de graslanden uit op maar 1,5 miljoen euro. Dat roept vragen op, zeker als je bedenkt dat de corporatie door de crisis projecten in de stad afblaast en verandert.

Een woordvoerder van Staedion zegt dat de aankoop heel normaal en te verantwoorden is. De grond is pas gekocht na overleg met het college van Wassenaar, dat een nieuwe wijk in Kerkehout wil bouwen.

,,Als wij kunnen helpen in de woonbehoefte in Wassenaar, doen we dat. Wij bouwen voor de hele regio Haaglanden. De redering dat de aankoop in Wassenaar nadelig voor Den Haag is, klopt niet. ,,Je kan veel zeggen over ons, maar niet dat we niets doen in Den Haag.

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller

Den Haag, 20 juli 2010

Inzake: Vragen Haagse Stadspartij over investering Staedion in Kerkehout

Het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller heeft op 17 juni 2010 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Ingevolge het bepaalde in artikel 38, van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, antwoorden wij als volgt.

“Woningcorporaties moeten verantwoording afleggen”, aldus wethouder Norder in het
artikel ‘Meer inspraak huurder’ (AD/Haagsche Courant van 14 juni jl). Onder verwijzing
naar het desbetreffende artikel van het reglement van orde leg ik de volgende vragen
aan het college voor.

1. In het artikel sprak Norder als voorzitter van de commissie Wonen van de VNG. Deelt het college de door Norder geuite opvattingen over de rol en verantwoordingsplicht van
woningcorporaties? Zo nee, waarom niet?

Wij staan in Den Haag voor grote volkshuisvestelijke opgaven. De Haagse woningcorporaties zijn hierbij voor de gemeente een belangrijke partner. Tegen de achtergrond van deze lokale opgaven speelt een landelijke discussie over hoe ver de invloed van de overheid op woningcorporaties reikt en zou moeten reiken. Wij vinden dat, vooral in de wijkenaanpak, het ons als lokaal bestuur op momenten aan instrumenten ontbeert om deze regiefunctie goed te kunnen invullen.

2. Is het college op de hoogte van het feit dat de Haagse woningcorporatie Staedion in december 2008 voor maar liefst 8 miljoen euro een melkveehouderij met voor in totaal 28,5 hectare grasland in het gebied Wassenaar Kerkehout heeft aangekocht? Zo ja, sinds wanneer?

Staedion heeft richting de gemeente geen meldingsplicht over de grondaankopen die zij doet. We hebben in reactie op deze vragen contact opgenomen met Staedion. Zij hebben de aankoop van het bovenstaande perceel in Wassenaar Kerkehout bevestigd.

3. Het door Staedion aangekochte gebied heeft een agrarische bestemming en is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur. Bekend is dat de Leidschendamse GolfVereniging Leeuwenbergh dit gebied ziet als alternatieve locatie voor de golfbaan in de Vlietzone, die wellicht plaats moet maken voor de Rotterdamsebaan. Wat moet een woningcorporatie volgens het college met een melkveehouderij en natuurbeheer, of met de ontwikkeling van een golfbaan?

Navraag heeft geleerd dat Staedion deze locatie aankocht met als doel om er op termijn woningbouw op te plegen. Hiervoor is inmiddels een plan ingediend bij de gemeente Wassenaar. In dit plan, dat een oppervlak van zo’n 7,5 hectare beslaat, zijn 240 woningen opgenomen, waarvan 72 sociale nieuwbouwwoningen.

4. In het artikel stelt Norder dat er zich in de Haagse regio gelukkig geen excessen en idiotie met woningcorporaties hebben voorgedaan. Uitgaande van de marktwaarde voor grasland (circa 50.000 euro per hectare) en de marktwaarde van de boerderij heeft Staedion enkele miljoenen te veel voor deze locatie betaald. Is het college met mij van mening dat voormelde aankoop door Staedion als een exces moet worden gezien? Zo nee, waarom niet?

Het toezicht op woningcorporaties is een primaire taak van het Rijk. De gemeente heeft hierover, in principe, geen zeggenschap. Binnen de Haagse context is Staedion een belangrijke investeringspartner in onze wijkenaanpak. Staedion staat hierbij voor een grote opgave, waarbij wij als college verwachten dat Staedion haar verantwoordelijkheid hierin ook neemt. Wij willen voorkomen dat investeringen buiten de Haagse gemeentegrens ten koste gaan van de investeringen van Staedion in Den Haag. Hierop zullen wij Staedion ook aanspreken. Vooralsnog zien wij echter geen redenen om te twijfelen aan de bereidheid van Staedion om te participeren en investeren in onze Haagse opgaven. Staedion heeft in haar statutaire doelstelling omschreven dat zij uitsluitend actief wil zijn op het gebied van volkshuisvesting. Haar werkgebied beperkt zich echter niet uitsluitend tot de Haagse gemeentegrens, maar strekt zich uit tot alle gemeenten in het gewest Haaglanden, gemeenten in de regio Holland-Rijnland en de regio Rijnstreek. Het Rijk heeft ingestemd met deze verruiming van het werkgebied van Staedion.

5. Is het college met mij van mening dat Staedion in de weilanden van Kerkehout niets te zoeken heeft, en is het college bereid om Staedion op deze dubieuze praktijk aan te spreken? Zo nee, waarom niet?

Staedion heeft de vrijheid om, binnen haar statutaire doelstellingen en werkgebied, haar eigen vastgoedkoers te varen. Daarbij zijn er in Nederland tal van woningcorporaties die landelijk opereren en haar activiteiten niet tot één gemeente beperken.

Het college van burgemeester en wethouders,
de locosecretaris, de locoburgemeester,

Steven Broers Marnix Norder

Ruildeal Wassenaar flop voor Staedion
(De Telegraaf, 30 jul 2010)

door Jop Goslinga

WASSENAAR,

De Haagse woningcorporatie Staedion is voor acht miljoen euro de boot
ingegaan door te speculeren met een stuk grond in Wassenaar.

Staedion dacht een fantastische deal te doen door een lap grond bij de
Wassenaarse wijk Kerkehout op te kopen. Het was een strategische aankoop.
Op de gekochte kavel mocht echter onder geen beding gebouwd worden. Het
maakt namelijk deel uit van de ecologische hoofdstructuur. Het idee van
Staedion was dan ook om met de gemeente een ruildeal te maken. De gemeente
mocht het groen bij Kerkehout hebben, maar dan wilde de woningreus het
gebied rondom sportcomplex S.V. Wassenaar, zodat daar verspreid over een
gebied van 7,5 hectare 240 woningen konden worden neergezet.

De gemeente heeft inmiddels echter te kennen gegeven een dergelijke
ruildeal helemaal niet te zien zitten. “Het plan is ingediend, maar er is
negatief op gereageerd”, zegt een gemeentewoordvoerder. “Zij hebben het
risico genomen en schijnbaar gedacht dat het mogelijk was. Dat pakt voor
hen nu verkeerd uit.”

“Wij hebben dit perceel gekocht in de verwachting dat een uitwisseling van
grond met de gemeente zou lukken”, schuttert een woordvoerder van
Staedion.

Inmiddels zit de woningcorporatie met een peperduur perceel waarop het
niet mag bouwen. Wat er met het stuk grond gaat gebeuren is vooralsnog
onbekend.

Wassenaars protest tegen golfbaan (RTVWest)

WASSENAAR – Natuurverenigingen en omwonenden zijn tegen de aanleg van een golfbaan in het natuurgebied Duivenvoorde, tussen Wassenaar en Leidschendam. Dat werd maandag duidelijk op een informatieavond van de gemeente Wassenaar.

De Leidschendamse golfvereniging de Leeuwenberg moet wijken voor de aanleg van de Rotterdamsebaan, de nieuwe verbindingsweg tussen het Haagse bedrijventerrein De Binckhorst en knooppunt Ypenburg. Daarom wil de golfvereniging verhuizen naar het beschermde natuurgebied in Wassenaar.

De provincie en Staatsbosbeheer hebben echter al laten weten dat ze niets zien in deze plannen. Toch wil de gemeente Wassenaar de mogelijkheid alsnog onderzoeken.

1 reactie op de site van RTVWest:

We zijn niet alleen tegen de golfbaan, maar ook tegen woningbouw. Staedion heeft het grondgebied van Boer Nel gekocht terwijl zij wisten dat hier niet gebouwd kan/mag worden. Dit is een strategishe keuze geweest om dit deel weer te kunnen verkopen / gebruiken voor de golfbaan. want op deze plek kunnen ze 6000 woningen plaatsen…… er worden vieze spelletjes gespeeld.. met geld van de belasting betaler.

F. Wesseling