Sloopdreiging Notenbuurt nog lang niet geweken

Alle seinen staan op rood voor de Notenbuurt in Loosduinen. In antwoord op vragen van de Haagse Stadspartij en het CDA bevestigt het Haagse gemeentebestuur dat wooncorporatie Staedion verschillende scenario’s onderzoekt voor de Notenbuurt. Sloop/nieuwbouw is één van de te onderzoeken scenario’s. Daarnaast wordt bevestigd dat ook corporatie Haag Wonen de toekomstmogelijkheden onderzoekt van zo’n 140 woningen in de Notenbuurt.

Inmiddels is uit onderzoek van Staedion gebleken dat de bewoners in grote meerderheid kiezen voor renovatie en graag in hun geliefde Notenbuurt willen blijven. Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij, blijft zich hard maken voor renovatie en is niet gerust op een goede afloop: “Het college van b&w neemt een afwachtende houding aan en wacht de plannen van de corporaties af. Ondertussen worden leegkomende woningen niet meer verhuurd aan reguliere woningzoekenden, maar anti-kraak beheerd. Dat vind ik ongepast, de gemeente moet ingrijpen”.

In nieuwe schriftelijke vragen wil Peter Bos weten hoe het kan dat leegkomende woningen in de Notenbuurt nu al anti-kraak worden beheerd. Peter Bos: “De leegkomende woningen zijn nog in prima staat en het is nog zeer onzeker of en wanneer de woningen aangepakt gaan worden. Met anti-kraak worden reguliere huurders vervangen door tijdelijke bewoners die geen enkel huurrecht en inspraakrecht hebben. Het lijkt er op dat Staedion al voorsorteert op sloop en op deze manier de weerstand aan het breken is. Dat zou ik weerzinwekkend vinden”.

Op verzoek van Peter Bos zal de raadscommissie Ruimte binnenkort een werkbezoek gaan brengen aan de Notenbuurt. Peter Bos: “De onrust in de wijk is groot. Mensen zijn bezorgd en boos over de sloopdreiging en willen dat de corporaties na 80 jaar huur innen, eindelijk gaan investeren in renovatie. Met een werkbezoek kunnen de politici met eigen ogen zien wat een leuke gemengde wijk dit is en met de bewoners in gesprek gaan.”

Het raadslid de heer Bos heeft op 20 februari 2019 een brief met daarin achttien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Staedion stelt in de brief dat leegkomende woningen niet meer worden verhuurd middels normale verhuur via Woonnet Haaglanden. Lege woningen worden nu antikraak bewoond door beheerders via het bedrijf VPS Nederland. Is het college daarvan op de hoogte? Zo nee,
waarom niet?

Ja.

2. De leegkomende woningen in de Notenbuurt behoren tot de sociale woningvoorraad, maar komen niet meer beschikbaar via Woonnet Haaglanden, en worden anti-kraak beheerd door een leegstandsbeheerder. Bij anti-kraak gaat het om het beheer van leegstaande gebouwen die tijdelijk voor bewoning gebruikt worden. Is in dit geval sprake van “leegstaan” volgens art. 1, 1e lid en aanhef onder d. van de Leegstandwet? Zo nee, waarom niet?

Nee, het is in gebruik krachtens zakelijk recht.

3. Wat moet volgens de parlementaire geschiedenis van deze wet worden verstaan onder “leegstaan”?

In Artikel 1, onder d, van de Leegstandwet is leegstaan gedefinieerd als “het niet of niet krachtens een zakelijk of persoonlijk recht in gebruik zijn alsmede een gebruik dat de kennelijke strekking heeft afbreuk te doen aan de werking van deze wet”. Voor een aanvullende invulling verwijzen wij u naar de Memorie van toelichting, Kamerstuk 28987 nr.3, met publicatiedatum 11-07-2003 in vergaderjaar 2002-2003. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28987-3.html

4. Antikraakverblijf, zo oordeelde de Raad van State in uitspraak ECLI:NL:RVS:2017:435) d.d. 15 februari 2017, is tijdelijk en slechts bedoeld om een periode te overbruggen tussen twee bestemmingen van een pand of tussen een bestemming en verbouw of sloop van een pand.
Zodanig verblijf bestemt het pand daarom niet voor bewoning. Kent het college deze uitspraak?

Ja.

5. Behoren de woningen van Staedion in de Notenbuurt tot de categorie woningen die volgens artikel 35 van de Huisvestingsverordening Den Haag niet zonder vergunning aan de bestemming tot (permanente) bewoning mogen worden onttrokken? Zo nee, waarom niet?

Ja, deze vallen onder de genoemde vergunningplicht. Alle woonruimten in Den Haag vallen hieronder.

6. Zijn voor de woningen die nu anti-kraak in gebruik zijn gegeven op grond van artikel 21 van de Huisvestingswet en artikel 35 van de Huisvestingsverordening Den Haag vergunningen voor woningonttrekking vereist en verstrekt? Zo nee, waarom niet?

Nee, de woningen zijn niet onttrokken aan hun bestemming. Anti-kraak wijzigt niet de bestemming van een woonruimte.

7. Volgens de Huisvestingsverordening Den Haag is het verboden om zonder huisvestingsvergunning een woning te betrekken. Zijn in dit geval huisvestingsvergunningen vereist en verstrekt? Zo nee, waarom niet?

Ja, voor het in gebruik geven van een woonruimte onder de huurprijsgrens is een huisvestingsvergunning verplicht. Deze zijn in dit geval niet verstrekt. De woningen zijn in eerste instantie leeg gehouden om te gebruiken als wisselwoning, omdat men uitging van renovatie. Gaande het traject werd besluitvorming verdaagd, omdat men ook sloop/nieuwbouw wilde afwegen. Daarnaast wilde men niet meer verhuren vanwege leefbaarheidsproblemen. Er waren veel problemen met geluidsoverlast en buurtomstandigheden. Het college is met Staedion in gesprek om de voor bewoning bestemde woonruimten in gebruik te geven aan een huishoudens die beschikken over een huisvestingsvergunning.

8. Welke instrumenten en middelen heeft het college om anti-kraak toe te staan, te reguleren en te controleren als het gaat om sociale woningen?

Het toestaan is gebruikelijk indien het absoluut niet meer wenselijk is om deze woonruimte te verhuren en het tegelijkertijd onwenselijk is om een woonruimte zonder anti-kraak onbeheerd te laten.

9. Is het college op de hoogte van de door het Parlement aangenomen motie van Paulus Jansen van de SP om de woningcorporaties te bewegen bij tijdelijke leegstand alleen met tijdelijke verhuurcontracten te gaan werken, en niet met anti-kraak? Zo nee, waarom niet?

Ja.

10. Welke afspraken heeft het college met corporaties gemaakt als het gaat om anti-kraak en tijdelijke verhuur?

In beginsel schrijft de Huisvestingsverordening Den Haag 2015-2019 voor dat corporatiewoningen worden verhuurd via het daartoe aangewezen uniforme medium. Daar wordt alleen van afgeweken als de staat van onderhoud dit niet toestaat of wanneer de termijnen van exploitatie voor sloop dusdanig kort zijn dat leegstand en anti-kraak voordeliger zijn in verband met het voorkomen van dure vergoedingen aan huurder bij gedwongen verhuizing. Het anti-kraak gebruik omvat in beginsel het in gebruik geven van een pand voor bewoning. Om verschillende redenen kan bewoning onwenselijk zijn en wordt gezocht naar een ander gebruik.

11. Is het college met mij van mening dat tijdelijke verhuur van tot de kernvoorraad behorende sociale woningen ongewenst is als er nog onvoldoende duidelijkheid is over sloop, dan wel renovatie? Zo nee, waarom niet?

Nee, het college is niet van mening dat een tot de kernvoorraad behorende sociale woning niet tijdelijk verhuurd kan worden. Zie ook antwoord op vraag 7.

12. Is het college met mij van mening dat leegkomende woningen in de Notenbuurt middels normale verhuur via Woonnet Haaglanden verhuurd zouden moeten worden zo lang er nog onvoldoende duidelijkheid is over sloop, dan wel renovatie? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 7.

13. Volgens de brief van Staedion zullen de woningen die nu anti-kraak bewoond worden in de toekomst tijdelijk worden verhuurd. Kan het college aangeven welke vergunningen op basis van de Leegstandwet, de Huisvestingswet en de Huisvestingsverordening dan vereist zijn?

Tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandswet betekent een vergunning op grond van artikel 15 van de Leegstandwet. Voor overige verhuringen van zelfstandige woonruimten (m.u.v. studentencontracten) onder de huurprijsgrens is een huisvestingsvergunning verplicht op grond van de Huisvestingsverordening en Huisvestingswet 2014.

14. Is het college met mij van mening dat zo lang niet duidelijk is wat de plannen van Staedion met de Notenbuurt precies inhouden, niet voldaan wordt aan de eisen van artikel 15 van de Leegstandwet om tijdelijke verhuur toe te staan? Zo nee, waarom niet?

Ja.

15. Is het college met mij van mening dat leegkomende woningen in de Notenbuurt regulier verhuurd moeten blijven zo lang er nog geen aanwijzing tot actiegebied heeft plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet?

Nee, het college is van mening dat er wel andere gronden aanleiding kunnen geven om woningen in de Notenbuurt op andere wijze dan middels normale verhuur via Woonnet Haaglanden te verhuren.

16. Het feit dat Staedion leegkomende woningen in de Notenbuurt niet meer wil verhuren via Woonnet heeft volgens Staedion te maken met de onzekere toekomst. Hebben bewoners met een anti-kraakcontract of een tijdelijke huurcontract recht op huurbescherming? Zo nee, waarom niet?

Bewoners met een huurovereenkomst met een tijdelijke contractduur hebben huurbescherming gedurende de periode waarop de huurovereenkomst betrekking heeft. Bewoners met een antikraakcontract hebben geen huurbescherming, er is dan sprake van bruikleen en niet van een huurovereenkomst.

17. Hebben bewoners met een anti-kraakcontract of een tijdelijke huurcontract dezelfde rechten als reguliere huurders ingeval van grootschalige renovatie of sloop/nieuwbouw? Zo nee, waarom niet?

Nee, anti-kraak “bewoners” tekenen voor een bruikleenovereenkomst. Bewoners met een tijdelijke huurovereenkomst hebben gedurende hun contractduur dezelfde rechten als reguliere huurders.

18. Is het juist dat bewoners die een anti-kraakcontract of een tijdelijke huurcontract hebben geen bezwaar mogen maken tegen de plannen van de woningcorporatie? Zo nee, waarom niet?

Dit is juist.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,               de burgemeester,
Peter Hennephof        Pauline Krikke

2 Responses
  1. Marianne

    Twee van mijn kinderen beheren antikraak via VPS in de Notenbuurt. Gesteld wordt dat de woningen in prima conditie verkeren . Beide woningen van onze zoons hebben we twee en een halve maand opgeknapt omdat de woningen in bijzonder slechte staat verkeerden . Ik kan me goed voorstellen dat Staedion , in de wetenschap dat over een paar jaar deze woningen geheel gerenoveerd moeten worden of evt zelfs gesloopt , de woningen in deze staat, niet aan reguliere woningzoekenden verhuurt . Het is een flinke investering , zowel fysiek als financieel, om de woningen goed bewoonbaar te krijgen , omdat onze zoons, overigens ook beide langer ingeschreven als woningzoekenden, voor een redelijk bedrag hier kunnen huren ( beheren) is het de investering wel waard maar ik kan me voorstellen dat als je de woning huurt voor rond de 500 per maand dat je wel iets meer kwaliteit mag verwachten.. Wel is de positie van jong volwassenen die anti kraak beheren nu uiterst onzeker . Onze kinderen zouden erg graag in de woning blijven wonen , het zou fijn zijn als Staedion , de woningbouwvereniging waar wij overigens al 43 jaar met plezier een woning van huren , de huurcontracten zou willen continueren na renovatie .

    1. Marianne

      Ter aanvulling op bovenstaande :Onze zonen zijn 29 en 32 jaar en al jaren op zoek naar een koop- of huurwoning zonder resultaat.