Schriftelijke vragen: Toch huisuitzettingen in Den Haag

In de coronacrisis worden landelijk en lokaal regels gemaakt om te voorkomen dat mensen hun huis worden uitgezet. Daartoe deed de gemeente ook een dringende oproep aan verhuurders en woningcorporaties.  Echter krijgen wij signalen uit de stad dat er wel degelijk mensen uit hun huizen worden geplaatst in Den Haag.

Raadslid Fatima Faid: “In tijden van een pandemie is het onbestaanbaar om mensen uit huis te plaatsen. Woningcorporaties zouden een voorbeeld nemen aan alle solidariteitsacties in de stad.”

Het zijn al stressvolle tijden en de crisis spaart niemand. En niemand zou tijdens deze crisis te maken moeten hebben met een huisuitzetting. Mensen zonder een huurcontract of antikraak zouden de geruststelling moeten krijgen dat zij niet uit huis worden geplaatst. 

Fractievertegenwoordiger Tim de Boer: “Iedereen heeft recht op woonzekerheid. Ook de mensen met flexibele huurovereenkomst , bruikleenovereenkomst of als zij wonen in kraakpand.”

Hierover zijn de volgende vragen gesteld:

Schriftelijke vragen: Toch huisuitzettingen in den haag

Indiener:Fatima Faïd 

Datum

21 april 2020

Onderwerp

Antwoord van het college op de vragen van het raadslid mevrouw Faïd, luidend Toch huisuitzettingen in Den Haag

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Ons kenmerk SV/2020.218 RIS305117

Het raadslid mevrouw Faïd heeft op 14 april 2020 een brief met daarin acht vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In de coronacrisis worden landelijk en lokaal regels gemaakt om te voorkomen dat mensen hun huis worden uitgezet. De gemeente deed ook al een dringende oproep aan verhuurders en woningcorporaties om uitzettingen stop te zetten.

  1. Zijn er om huisuitzettingen te voorkomen bindende afspraken gemaakt met Zo ja, met welke verhuurders en wat houden die afspraken precies in? Zo nee, waarom niet?

Ja. Op landelijk niveau zijn er afspraken gemaakt tussen de minister en de verhuurorganisaties en brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) om geen huisuitzettingen te doen1. Hierbij wordt 80% van de huurwoningen gedekt. De minister heeft verder laten weten dat, indien blijkt dat de afspraken niet worden nageleefd of wanneer verhuurders die niet zijn aangesloten bij een verhuurorganisatie toch overgaan tot huisuitzettingen, een wettelijke maatregel niet uitgesloten is.

Daarnaast zijn ook lokaal en regionaal afspraken gemaakt met de corporaties en zijn ook alle grote verhuurders aangeschreven met een moreel appel om onder meer af te zien van huisuitzettingen in deze periode.

  1. Voor welke situaties gelden de regels wel? En voor welke situatie gelden de regels volgens het college niet?

Het gaat om betalingsachterstanden die ontstaan als gevolg van het coronavirus tijdens de crisisperiode. De verhuurorganisaties en brancheverenigingen Aedes, IVBN, Kences en Vastgoedbelang hebben laten weten dat huisuitzettingen voorlopig worden uitgesteld, tenzij er evidente redenen zijn, zoals criminele activiteiten of extreme overlast. Daarnaast spannen de verhuurders zich maximaal in om binnen hun mogelijkheden te zoeken naar maatwerkoplossingen voor verhuurders die in de problemen zijn gekomen door het coronavirus. Zo zullen verhuurders geen incassokosten doorberekenen aan huurders.

  1. Is het college het met mij eens dat het recht op woonzekerheid ook geldt voor mensen met een tijdelijk huurcontract, een campuscontract, andere vormen van tijdelijke contracten, alle vormen van bruikleenovereenkomsten en bewoners van gekraakte panden?

Het college spant zich in om ervoor te zorgen dat alle Hagenaars fatsoenlijk kunnen wonen, maar kan in geval van de door u aangehaalde contractvormen woonzekerheid niet rechtens afdwingen. Voor het college geldt het uitgangspunt dat mensen wanneer er geen evidente alternatieven zijn niet zouden moeten worden uitgezet. Via een wettelijke maatregel is het mogelijk ook tijdelijke huurcontracten te verlengen. In geval van bijvoorbeeld sloop-nieuwbouw wordt in voorkomende gevallen alternatieve woonruimte geboden.

  1. Is het college bereid deze woonzekerheid ook daadwerkelijk af te spreken met verschillende verhuurders en partijen in de stad? En vast te leggen in juridisch bindende overeenkomsten?

De gemeente is geen contractpartij bij deze overeenkomsten. Wel heeft het college middels een brief (d.d. 20 maart 2020) aan verhuurders, energie- en waterleveranciers gevraagd om niet over te gaan tot huisuitzettingen of afsluitingen van gas, water en elektra. Ook heeft het Rijk met verschillende koepel- en brancheorganisaties afspraken gemaakt (zie beantwoording vraag 1) over dit thema. Desondanks blijft dit een privaatrechtelijke kwestie tussen huurder en verhuurder en zolang er geen wettelijke grondslag ligt, kan de gemeente niks afdwingen. Dit neemt niet weg dat de gemeente altijd sociaaljuridische ondersteuning en financiële hulpverlening kan bieden als dit nodig is.

  1. En als het college het niet met ons eens is, ziet zij dan geen gevaar voor de volksgezondheid als deze uitzettingen en opzeggingen doorgaan?

Het college is van mening dat er gedurende de crisis geen uitzettingen en opzeggingen moeten plaatsvinden. Zoals in bovenstaande beantwoording is aangegeven, is dat ook de afspraak die door het Rijk met de verhuurorganisaties en brancheverenigingen is gemaakt. Indien partijen zich hier niet aan houden, kan de minister overgaan tot een wettelijke maatregel. Wij zullen niet aarzelen daarop aan te dringen, indien zich onverhoopt situaties voordoen die daar aanleiding toe geven.

We ontvangen verschillende signalen dat woningcorporaties toch overgaan tot het opzeggen van bruikleenovereenkomsten en het ontruimen van gekraakte panden, zelfs tijdens deze crisis. Dit doen zij zelf, maar ook via leegstandsbeheerders zoals AD HOC. We ontvangen berichten dat het gaat om o.a. Panden van Haag Wonen, Vestia en Stadion.

  1. Is de gemeente hiermee bekend? Zo nee, kan het college bij de verschillende woningverhuurders actief informeren over hun uitzet- en opzegbeleid?

De gemeente heeft contact met de verschillende verhuurders in de stad. Zo ook met leegstandbestrijders, waaronder Ad Hoc. Met de corporaties zijn zowel op rijksniveau als door de gemeente Den Haag afspraken gemaakt over het niet doorvoeren van huisuitzettingen en huuropzeggingen. Met de verhuurders van complexen waarover wij signalen hebben ontvangen dat daar mogelijk huuropzegging aan de orde of aanstaande is, hebben wij contact gehad. Daaruit blijkt niet dat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd. Ad Hoc heeft als standpunt dat zij de mensen een alternatieve woonruimte aanbiedt. Daarbij doet Ad Hoc ook een beroep op de flexibiliteit van de bewoners, hetgeen gezien de woon- en contractvorm (tijdelijke antileegstandsbewoning) billijk is.

In het geval van de complexen in Moerwijk (die gepland staan om gesloopt te worden) wordt met alle bewoners naar alternatieve woonruimte gekeken. Ook indien bewoners dit aanbod niet accepteren zal in elk geval tot 1 juni niet tot uitzetting worden overgegaan. Wel gaan wij ervan uit dat bewoners openstaan voor redelijke alternatieven.

  1. Gaat dit opzeg- en uitzetbeleid volgens de gemeente in tegen de gemaakte afspraken?

Er is geen sprake van opzeg- en uitzetbeleid.

  1. Is het college bereid dit te regelen zodat er, zolang de lockdown duurt, geen mensen onvrijwillig op straat worden gezet?

Zie eerdere beantwoording. Het college zal de ontwikkelingen blijven volgen en waar nodig in contact treden met verhuurders die zich niet aan de afspraken (dreigen te) houden.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris a.i.,                              de wnd. burgemeester,

Ilma Merx                                          Johan Remkes