Schriftelijke vragen over standbeeld voor vredesactiviste Bertha von Suttner

Terwijl Bertha von Suttner wereldwijd bekendheid geniet als onvermoeibare strijdster  voor de vrede, is zij in Nederland vrij lang onbekend geweest.

Zelfs in Den Haag, de stad waar ‘haar’ Vredespaleis staat is zij vrijwel onbekend bij de meeste inwoners. Bertha von Suttner stond namelijk aan de wieg van o.a het Vredespaleis en de internationale vredesbeweging.

Toen de gemeente Den Haag en het Vredespaleis voorbereidingen gingen treffen voor de viering van het 100-jarig bestaan van het Vredespaleis in 2013, is besloten bij deze viering de rol van Bertha von Suttner centraal te stellen.

Vervolgens is besloten een standbeeld van Bertha von Suttner te maken en haar een ereplek in de stad te geven. Deze is gemaakt door kunstenaar Ingrid Rollema.

In schriftelijke vragen verzoeken wij het college of het mogelijk is om Bertha’s standbeeld te plaatsen op het Carnegieplein. Aantrekkelijk voor het maken van foto’s/selfies met Bertha von Suttner, als ijkpunt en met het Vredespaleis op de achtergrond.

Op 9 juni a.s zal de verjaardag van Bertha von Suttner gevierd worden, een prachtmoment om dan haar standbeeld te onthullen  op het plein voor het Vredespaleis.

Eveline Blitz en Rieks Toxopeus hebben een open brief naar de burgemeester gestuurd met het verzoek om Bertha von Suttner een plek te geven bij haar Vredespaleis.

Danielle Koster van het CDA, Janneke Holman van de PVDA en Hanneke van der Werf van D66 hebben de schriftelijke vragen van Fatima Faid mede ondertekend.

Hieronder de schriftelijke vragen en de open brief aan burgemeester.

 

Schriftelijke vragen over standbeeld vrijheid strijdster Bertha von Suttner.
Indiener: Fatima Faïd (Haagse Stadspartij), Danielle Koster (CDA), Janneke Holman (PVDA), Hanneke van der Werf (D66)
Datum: 19 maart 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Terwijl Bertha von Suttner wereldwijd bekendheid geniet als onvermoeibare strijdster voor de vrede, is zij in Nederland vrij lang onbekend geweest.
Zelfs in Den Haag, de stad waar ‘haar’ Vredespaleis staat is zij vrijwel onbekend bij de meeste inwoners. Bertha von Suttner stond namelijk aan de wieg van o.a het Vredespaleis en de internationale vredesbeweging.

Toen de gemeente Den Haag en het Vredespaleis voorbereidingen gingen treffen voor de viering van het 100-jarig bestaan van het Vredespaleis in 2013, is besloten bij deze viering de rol van Bertha von Suttner centraal te stellen.
Een van de zaken die toen ook besloten is, is een standbeeld van Bertha von Suttner te maken en haar een ereplek in de stad te geven.
Liefst op de plek waar zij hoort: op het plein voor het Vredespaleis.

Het standbeeld is klaar, alleen lijkt het er nu op dat het onduidelijk is waar deze geplaatst moet worden. Er zijn zelfs handtekeningen verzameld om de gemeente te vragen om nu eindelijk hier actie op te voeren.
Op 9 juni a.s zal de verjaardag van Bertha von Suttner gevierd worden, een prachtmoment om dan haar standbeeld te onthullen op het plein voor het Vredespaleis.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Fatima Faïd (Haagse Stadspartij), Danielle Koster (CDA), Janneke Holman (PVDA)
de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van de open brief aan de burgemeester in het weekblad Den Haag Centraal van de dames Eveline Blitz en Rieks Toxopeus?

Ja.

2. Klopt het dat er tot op heden nog geen plek is aangewezen voor het plaatsen van het standbeeld van Bertha von Suttner?

Een voorstel voor een geschikte plek voor het standbeeld is in voorbereiding. Hierbij zijn de kunstenares van het standbeeld, mevrouw Ingrid Rollema, en mevrouw Eveline Blitz nauw betrokken.

3. Gezien de relatie tussen Bertha von Suttner en het Vredespaleis is het logischer dat het standbeeld van haar op het Carnegieplein geplaatst gaat worden, aantrekkelijker voor het maken van foto’s/selfies met Bertha von Suttner als ijkpunt en het Vredespaleis op de
achtergrond. Is dit ook voor het college een mogelijkheid? Zo nee, waarom niet?

Ja. Een voorstel voor een locatie wordt voorgedragen aan de Advies Commissie Openbare Ruimte (ACOR), die daarop een advies zal geven aan het college.

4. Op 9 juni is het de verjaardag van Bertha von Suttner, is het mogelijk dat deze dag aangegrepen wordt om haar standbeeld te onthullen? Zo nee, waarom niet?

Voor het plaatsen van een beeld in de openbare ruimte wordt een zorgvuldig proces doorlopen. Bovendien is het een vergunningplichtige handeling. Dit maakt dat de datum van 9 juni niet haalbaar is gebleken. Er wordt gekeken naar een ander geschikt moment.

5. In het verleden was het de bedoeling dat rondom het beeld van Bertha schoolkinderen onderwezen werden over haar strijd voor vrede en wat zij betekent heeft voor Den Haag. Ziet het college mogelijkheden om met het onderwijs te onderzoeken welke mogelijkheden zij zien om
de belangrijke rol die Bertha von Suttner heeft betekent voor de vrede en het Vredespaleis alsnog vorm te geven?

In het kader van de viering van 75 jaar Vrijheid gaan we met partners in de stad relevantie educatieve programmering ophalen en aanbieden. Hiermee willen we het gesprek voeren over de betekenis van Vrede & Recht met aandacht voor belangrijke spelers zoals onder meer Bertha von Suttner.

Het college van burgemeester en wethouders,
de wnd. secretaris,                                 de burgemeester,
Dineke ten Hoorn Boer                         Pauline Krikke

Open brief aan burgemeester Krikke.

Geachte burgemeester Krikke,

Morgen is het Internationale Vrouwendag, een goede dag om u te vragen ervoor te zorgen dat het beeld van Bertha von Suttner eindelijk op een goede locatie wordt geplaatst. Het beeld, dat door het Vredespaleis aan de gemeente Den Haag is aangeboden ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. Het beeld, dat het gemeentebestuur in dank heeft aanvaard. Verscheidene mensen hebben u hierop meermalen geattendeerd.

Even ter herinnering:

  • Bertha von Suttner is de vrouw aan wie Den Haag zijn naam als Internationale Stad van Vrede en Recht heeft te danken.
  • Bertha von Suttner heeft de pleidooien voor vrede uít de studeerkamers en ónder de mensen gebracht door het boek te schrijven dat één grote aanklacht was tegen oorlog en geweld; dit boek (Die Waffen nieder) is in twaalf talen vertaald en in miljoenen exemplaren verkocht.
  • Bertha von Suttner werd daarna overal gevraagd lezingen te houden, congressen toe te spreken, zowel in Europa als in Amerika. Zodoende bleef ze haar hele leven onvermoeibaar pleiten voor vrede, voor een omslag in het denken van mensen. Ze heeft duizenden handtekeningen verzameld om haar pleidooi voor de oprichting van een Hof van Arbitrage te ondersteunen.
  • Bertha von Suttner heeft de vredesbeweging wereldwijd vleugels heeft gegeven.
  • Bertha von Suttner is de vrouw die Andrew Carnegie heeft geïnspireerd om het geld voor de bouw van het Vredespaleis te schenken.
  • Bertha von Suttner inspireerde Alfred Nobel tot het instellen van een Nobelprijs voor de Vrede.
  • En tenslotte was de Eerste Vredesconferentie in 1899 de kroon op haar werk; daar werd besloten tot het instellen van het Hof van Arbitrage, onder te brengen in het Vredespaleis in Den Haag.

Dankzij het Vredespaleis is Den Haag in de loop der tijd de Internationale stad van Vrede en Recht geworden. Onze vorige burgemeester, Jozias van Aartsen, heeft gezorgd dat deze woorden ook in het wapen van Den Haag staan. Of vind u die naam van Den Haag als Internationale Stad van Vrede en Recht niet zo belangrijk? Die ruim 200 internationale organisaties hebben zich niet voor niets in Den Haag gevestigd. De Leidse Universiteit heeft hier de campus gevestigd juist omdat Den Haag wereldwijd bekend is als Internationale Stad van Vrede en Recht. U gaat toch niet voorbij aan het feit dat Den Haag telkens weer als locatie wordt gekozen voor internationale gouvernementele conferenties, zoals de Afghanistan-conferentie, de Nuclear Security Summit?

Natuurlijk, we weten dat Den Haag vele gezichten heeft. Zo goed als Haagse Harry een beeld verdient op de Grote Markt, en Thorbecke een beeld verdient met zicht op het Binnenhof, zo verdient Bertha von Suttner een beeld op het Carnegieplein. Recht voor het Vredespaleis. Buiten het feit dat buitenlanders zich afvragen waarom daar nog steeds geen beeld van Bertha von Suttner staat, is de locatie buitengewoon aantrekkelijk voor het maken van foto’s/selfies met Bertha van Suttner als ijkpunt en het Vredespaleis op de achtergrond. Hoe kan het gedachtegoed van Vrede en Recht nog beter gepromoot worden? Afgelopen zomer kwam, tijdens een internationale conferentie in het Vredespaleis, spontaan een handtekeningenactie op gang om de gemeente te vragen het door Ingrid Rollema vervaardigde beeld op het Carnegieplein te plaatsen. Die handtekeningen zijn aangeboden aan Wethouder Bruines van Internationale Zaken, en ook zij heeft er bij u op aangedrongen het beeld te plaatsen.

U maakte bekend graag een beeld van Aletta Jacobs te plaatsen omdat u zelf veel aan haar te danken heeft. Het zou u, als burgemeester van Den Haag, sieren als u graag een beeld van Bertha von Suttner wilt plaatsen, omdat de stad Den Haag veel aan haar te danken heeft.

Met vriendelijke groet,

Eveline Blitz en Rieks Toxopeus.