Ruim baan voor Groepswonen

De Haagse Stadspartij pleit voor een stevige impuls voor groepswonen. De Haagse gemeenteraad nam in de raadsvergadering van 11 oktober 2018 een motie hierover aan van raadslid Peter Bos. Met de motie wordt het college opgeroepen om met woningcorporaties afspraken te maken om meer groepswoonprojecten te realiseren. Peter Bos: “Steeds meer mensen willen samen met anderen in een woongroep of woongemeenschap wonen. De vraag is enorm, maar in de praktijk is het moeilijk om een project van de grond te krijgen. Ik ben blij dat de gemeenteraad mijn motie unaniem heeft gesteund, want nu staat het echt op de kaart bij de gemeente”.

Een recent onderzoek over groepswonen uitgevoerd door Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) leverde op dat maar liefst 30% van de geënquêteerde woningzoekenden interesse heeft in groepswonen. Uit de enquête blijkt ook dat mensen van alle leeftijden graag in woongroepvorm zouden willen wonen. Peter Bos: “Groepswonen draagt bij aan de sociale cohesie, bestrijdt eenzaamheid en het bevordert de zelfredzaamheid van mensen. En verder is het gewoon heel gezellig om met meerdere mensen dingen te ondernemen. Je hebt altijd aanspraak in een woongroep. Hopelijk gaan er de komende jaren met succes veel nieuwe groepswoonprojecten opgestart worden”.

Motie: Groepswonen in prestatieafspraken

Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op11 oktober 2018, ter bespreking van Beantwoording schriftelijke vragen inzake toekomstige woningen Westhovenplein onttrokken aan sociale huursector.

Constaterende, dat:

  • het groepswonen-project voor ouderen aan het Westhovenplein op veel belangstelling kon rekenen;
  • Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) recent op een symposium over Groepswonen een enquête heeft gepresenteerd over de vraag naar interesse in Groepswonen;
  • de enquête 1.400 reacties heeft opgeleverd van woningzoekenden in de sociale huursector waaruit bleek dat 30% geïnteresseerd is in Groepswonen.

Overwegende, dat:

  • de vraag naar Groepswonen onverminderd hoog is, maar het aanbod van geschikte locaties tekort schiet;
  • de wethouder SWS in de commissie Ruimte van 26 september 2018 heeft aangegeven de samenwerking tussen het Centrum Groepswonen en de woningcorporaties te willen aanjagen en bevorderen.

Van mening, dat:

Groepswonen bijdraagt aan de sociale cohesie, bestrijding van eenzaamheid en de zelfredzaamheid van mensen bevordert.

Verzoekt het college:

  • in de op te stellen Woonagenda en de Prestatieafspraken concrete doelen m.b.t. het realiseren van groepswonenprojecten op te nemen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Peter Bos                                      Martijn Balster

Haagse Stadspartij                     PvdA

In de pers
Den Haag FM, 14 oktober 2018

2 Responses
  1. Margot van Beem

    Goede motie! Waar kan ik mij opgeven voor groepswonen? Komt de locatie Schapenatjesduin in aanmerking voor groepswonen? Arcade gaat er sociale huuirwoningen realiseren, is daar iets over bekend bij de stadspartij?