Partijprogramma

Dit verkiezingsprogramma is opgesteld door de programmacommissie van de Haagse Stadspartij. De Haagse Stadspartij is een lokale partij die streeft naar een sociaal, creatief, gezond en groen Den Haag. Een Den Haag met meer inspraak voor de bewoners. Wij zetten ons hier al 16 jaar voor in. We leveren zowel constructieve ideeën als scherpe oppositie. Ons doel? Samen de stad beter maken!

 

1) Democratie en Media

De Haagse Stadspartij wil dat bewoners meer directe invloed krijgen op het beleid. Dus geen voldongen feiten achteraf, maar burgers al invloed geven bij de voorbereiding van de besluitvorming. Ook wil de stadspartij een integer handelend bestuur: belangenverstrengeling en vriendjespolitiek zijn uit den boze. Wij zijn voorstander van open data en open source; iedereen heeft toegang tot gemeentelijke informatie en internet. Zo min mogelijk vertrouwelijke stukken, zodat controle en transparantie verbetert. Privacy is een groot goed en daarom pleiten wij voor minder toezichtcamera’s en grote voorzichtigheid met persoonlijke gegevens. Tot slot hecht de Haagse Stadspartij aan een levendig lokaal medialandschap en wil lokale pers, televisie, radio en nieuwsblogs stimuleren die onafhankelijke journalistiek bedrijven.

2) Stedelijke Ontwikkeling en Wonen

Laat groen en open ruimte met rust! De landgoederen Ockenburgh, Arendsdorp en de Vlietzone blijven gespaard van nieuwe bebouwing. Leegstand wordt aangepakt. Wees zuinig met het historisch erfgoed en benut braakliggende terreinen en leegstaande gebouwen. Hergebruik lege kantoren voor nieuwe woningen en studentenhuisvesting. Zo behoudt je het Haagse karakter. De bestaande woningvoorraad kan energiezuiniger en kwalitatief beter gemaakt worden. Wij willen meer gevarieerde en betaalbare woningen. Huisjesmelkers en uitbuiters op de woningmarkt zullen fel worden bestreden. De Haagse Stadspartij pleit daarnaast voor rust aan de kust. De zee, het strand en de duinen vormen de grootste natuurparels van Den Haag. Dus geen verstedelijking en hoogbouw in Scheveningen Haven en bij het Zuiderstrand. Het drieluik Bad-Dorp-Haven wordt gerespecteerd. Tot slot zijn wij fel tegen de bouw van het omstreden ‘cultuurpaleis’. Blaas het Spuiforum af en renoveer de theaters!

3) Natuur, Milieu en Dierenwelzijn

De Haagse Stadspartij vindt het belangrijk dat natuur en groen worden beschermd en versterkt. We pleiten voor de terugkomst van de onafhankelijke stadsecoloog, die onderzoek doet naar herstel van flora, fauna en biodiversiteit. De zorg voor natuurgebieden kan worden overgedragen aan landschaps- en natuurorganisaties. Geen bomenkap voor parkeerplaatsen aan de Laan van Meerdervoort. Om het milieu te ondersteunen, stellen wij groene energie, recycling en reductie van de uitstoot centraal en stimuleren we stadslandbouw. Tot slot staat dierenwelzijn bij ons hoog in het vaandel o.a. met een volwaardige ondersteuning van de dierenopvang en het uitbannen van vermaak met dieren.

4) Veiligheid en Leefbaarheid

Wat criminaliteit betreft, wil de Haagse Stadspartij vooral inzetten op preventie door o.a. regulering van de drugshandel en aanpak van armoede. Vrouwenhandel en huiselijk geweld zullen harder worden aangepakt. Om voldoende vertrouwen in de politie te bewerkstelligen, gaan agenten samen met de buurt optrekken. Dat betekent hun handen vrijmaken van de enorme bureaucratie en meer de straat op. Wij willen meer waardering voor de wijkagent. We willen benadrukken dat de criminaliteit in Den Haag al jaren spectaculair daalt! De leefbaarheid van de stad willen wij verbeteren via structureel onderhoud en ondergrondse afvalopslag. Tot slot ziet de Haagse Stadspartij het liefst in elke wijk een jaarlijkse buurtschouw, waarbij de gemeente met bewoners de staat van de wijk inventariseert en actie onderneemt.

5) Verkeer en Vervoer

Schone lucht – dus de aanpak van de roet- en fijnstofuitstoot – staat bij ons centraal. Daarom zeggen wij: geef fietser en voetganger de ruimte, zorg voor betaalbaar en fijnmazig openbaar vervoer, en beperk en spreid autogebruik. Vervuilend vervoer terugdringen met uitbreiding van milieuzones en meer doorgaande fietsroutes en gratis fietsstallingen. De dure Rotterdamsebaan zorgt voor extra autoverkeer en kan worden geschrapt. Bij de stadsinrichting dient meer rekening te worden gehouden met mindervaliden, bijvoorbeeld door meer gehandicaptenparkeerplaatsen te realiseren. De Haagse Stadspartij is voor een uniforme betaald parkeerregeling om de schaarse ruimte beter te verdelen. Het centrum heeft genoeg parkeergarages, terwijl er juist meer park & ride-opties aan de rand van de stad mogen komen.

6) Integratie en Emancipatie

De Haagse Stadspartij wil een humane, internationale stad. Veel integratieproblemen zijn eigenlijk armoedeproblemen. Sociaaleconomische ongelijkheid moet worden aangepakt door achterstanden weg te werken, bijvoorbeeld in taal. Dan spreken we niet alleen over mensen uit andere culturen in de arme wijken, maar ook over eenzame individuen in de rijkere buurten en personen die worden uitgesloten door armoede, ouderdom of ziekte. Daarnaast vindt de Haagse Stadspartij dat emancipatie meer prioriteit verdient. En wij pleiten voor een harde aanpak van discriminatie en actieve voorlichting over homoseksualiteit.

7) Economie en Financiën

Wij streven naar duurzame groei en een evenwichtig, gevarieerd bedrijfsleven. Naast versterking van het internationale profiel van Den Haag, moet vooral de plaatselijke economie gestimuleerd worden met meer bedrijvigheid in de wijken en meer ruimte voor het MKB, voor starters en ZZP-ers. Ook kiezen wij voor versterking van de werkgelegenheid in de haven en van de creatieve sector. De Haagse Stadspartij wil een degelijk financieel beleid waarbij niet langer mag worden gerekend met speculatieve grondopbrengsten. De Haagse Stadspartij waakt voor te hoge lasten en tarieven. De woonlasten kunnen aanzienlijk omlaag door het dividend van Eneco hiervoor in te zetten.

8) Onderwijs

De Haagse Stadspartij wil investeren in brede buurtscholen. Centraal hierbij staat de aandacht voor de leerling en de kwaliteit van het onderwijs. Wij willen de effecten van Voor- en Vroegschoolse Educatie (voor kleuters met een taalachterstand) onderzoeken en de kwaliteit van het aanbod verbeteren. Hoger en universiteitsonderwijs is goed voor de stad, maar ook technische vakscholen zijn gewenst. Den Haag mag meer investeren in (uitgaans)voorzieningen voor studenten. Realiseer meer stagemogelijkheden en geef studenten een Ooievaarspas zodat sport en cultuur voor hen betaalbaar worden.

9) Sport, Cultuur en Uitgaan

Sportbeoefening zal op wijkniveau gestimuleerd worden, vooral gericht op jonge kinderen, gehandicapten, senioren en niet-sporters. De Haagse Stadspartij zet de breedtesport centraal en is terughoudend met steun aan topsport. Wat cultuur betreft wil de stadspartij dat er na de forse bezuinigingen weer geïnvesteerd wordt in programmering en broedplaatsen. Geef prioriteit aan kunstenaars en het creatieve proces – niet aan stenen en instituten. Wij pleiten voor minder regelgeving voor horeca en cultuur. Tot slot wensen wij meer straatmuziek in de stad.

10) Zorg, Welzijn en Sociale Zaken

De Haagse Stadspartij wil wijkgerichte zorg en welzijn samen met bewoners organiseren. Jongeren willen wij speciale aandacht geven door vraaggericht jeugdwerk te bieden. Ouderen willen wij steunen door hun zelfstandigheid te stimuleren. De gemeente zal de Rijksbezuinigingen op de zorg en op het sociale vlak op moeten vangen om armoede te voorkomen. Dat vergt extra investeringen. Tot slot wil de Haagse Stadspartij dat cliënten in de zorg en opvang mee kunnen praten en mee kunnen beslissen.