Nieuwe Kerk

Opnieuw vragen over dreigende bomenkap Nieuwe Kerk

Na protesten uit de buurt en kritische vragen van de Haagse Stadspartij heeft de gemeente begin dit jaar de kap van de bomen in de tuin van de Nieuwe Kerk uitgesteld. Plotseling wil de gemeente toch weer gaan kappen. Raadslid Joris Wijsmuller: “Laat die bomen lekker staan. Ze zijn gezond, erg fraai en de omwonenden zijn fel tegen de kap. Het zijn volgroeide mooie hoge bomen. Doodzonde om deze oase in de binnenstad zo te verpesten”.

UPDATE: De vragen zijn beantwoord.

 

Boosheid om bomenkap: bewoners vinden kapvergunning onbegrijpelijk
(AD/Haagsche Courant, 5 okt 2010)

HILDE STRAATHOF

DEN HAAG • Een aantal grote bomen in de tuin van de Nieuwe Kerk aan het
Spui wordt gekapt. Buurtbewoners die op de tuin uitkijken willen niet dat
het groen verdwijnt en maken bezwaar tegen de verleende kapvergunning.
De bewoners van de appartementen boven het Theater aan het Spui zijn boos
dat de gemeente twaalf bomen in de monumentale tuin van de Nieuwe Kerk wil
kappen. Ze begrijpen niet dat de gemeente ‘zo’n drastisch besluit’ neemt
terwijl de bomen allemaal gezond zijn.
„Bovendien,” zo laten de omwonenden weten, „bepalen de bomen in hoge mate
de sfeer en het gezicht van dit bijzondere gedeelte van het oude centrum.
De bomen zijn onlosmakelijk verbonden met het historische karakter van de
Nieuwe Kerk.” De gemeente ontkent dat niet, en zegt het beste voor te
hebben met de tuin en de bomen. Niettemin is het kappen noodzakelijk, zo
wordt gesteld.

TE DICHT
„De aanvraag is gedaan omdat de bomen te dicht op elkaar staan,” legt een
woordvoerder van de gemeente uit. „Zo kunnen de bomen niet groter worden.”
Voor de herinrichting moeten daarom twaalf bomen gekapt worden, waarvoor
vier nieuwe kastanjebomen in de plaats komen.
De tien leilinden, die in een eerdere aanvraag waren opgenomen, worden
niet gekapt. De kapvergunning voor de twaalf bomen, waaronder een aantal
kastanjes, meidoorns en populieren, is de uitkomst van een tweede
vergunningsaanvraag. De geschrokken buurtbewoners hadden namelijk eerder
dit jaar over de mogelijke kap van 22 bomen aan de bel getrokken bij de
Haagse Stadspartij.
Fractievoorzitter Joris Wijsmuller zei toen: „Dit is zo’n bijzondere plek
in het centrum, daar moet je zeer zorgvuldig mee omgaan. Wat mij betreft
blijven die bomen staan, desnoods gaan we boomhutten bouwen om de kap te
voorkomen.” De aanvraag werd na schriftelijke vragen tijdelijk opgeschort,
maar na een bijeenkomst in april is er een nieuwe aanvraag ingediend voor
de kap. Wijsmuller kon nog niet reageren op het besluit om de vergunning
toch te verlenen.
De bezoekers van de tuin zijn er in ieder geval, net als de omwonenden,
niet over te spreken. „Jeetje, wat zonde,” zegt Daan de Lange. Hij geniet
geregeld in zijn pauze van de rust in de tuin.
„Het zijn mooie bomen. Waarom zouden ze die kappen als ze niet ziek zijn,”
vraagt hij zich af. „We hebben toch een beleid dat de stad meer groen
krijgt?”
Een andere regelmatige bezoekster snapt de plannen ook niet. Ze kijkt naar
de bomen en concludeert: „Deze hebben volgens mij genoeg ruimte, en het is
ook niet zo dat ze het zicht op de kerk belemmeren. Als ze nu dreigen om
te vallen- of met hun wortels gebouwen kapotmaken is het anders, maar dit
is gewoon zonde. Jammer.”
Een adviescommissie van de gemeente Den Haag doet binnen vier tot acht
weken uitspraak over de ingediende bezwaren.

Ongebreidelde kap van bomen moet stoppen (ingezonden brief)
(AD/Haagsche Courant, 7 okt 2010)

Een aantal grote bomen in de tuin van de Nieuwe Kerk aan het Spui in Den
Haag wordt gekapt (AD HC 5-10). Buurtbewoners die op de tuin uitkijken
willen niet dat het groen verdwijnt en maken bezwaar tegen de verleende
kapvergunning Ze begrijpen niet dat de gemeente zo’n besluit neemt terwijl
het om twaalf gezonde en monumentale bomen gaat. Het is belachelijk zoals
de gemeente Den Haag zich gedraagt met betrekking tot de zorg om bomen.
Eerst is er in de Scheveningse Bosjes voor een kaalslag gezorgd en nu weer
bij de Nieuwe Kerk. Wanneer stopt dat ongebreidelde geweld tegen bomen met
stomme smoezen, zoals dat ze te dicht op elkaar zouden staan. Zullen we
het gereedschap gaan afpakken van die vernielers?

Leo van Dongen, Den Haag.

Terechte actie bewoners Spui tegen bomenkap (ingezonden brief)
(AD/Haagsche Courant, 14 okt 2010)

Met verbazing heb ik het artikel gelezen over de mogelijke bomenkap van de bomen in de tuin van de Nieuwe Kerk aan het Spui. Terecht dat de omwonenden en andere mensen die genieten van al dat groen in actie zijn gekomen. Ik heb een tijd geleden gelezen dat bewoners in aanmerking kunnen komen voor een hoop geld om je wijk groener te maken. En dan lees je dit bericht. Ik hoop dat het kappen niet doorgaat en dat de gemeente zich bezig gaat houden met belangrijke zaken.

Mw. P. van Duyn,
Den Haag.

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller

Den Haag, 30 november 2010

Inzake: Kap bomen Nieuwe Kerk

De gemeenteraad

Het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller heeft op 30 september 2010 een brief met
daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoorden wij deze vragen als volgt.

1. Op 2 maart 2010 heeft u onze eerdere vragen over de mogelijke kap van bomen in de tuin van de nieuwe Kerk beantwoord. Het college stelde dat er een herhaaldelijk ambtelijk overleg met de betrokkenen zou worden georganiseerd. Kan het college aangeven wanneer dit overleg heeft plaatsgevonden, wie daarvoor waren uitgenodigd en wat de uitkomst was van dit overleg?

Het overleg met de betrokkenen heeft op 19 april 2010 plaatsgevonden. Voor dit overleg waren de volgende belanghebbenden uitgenodigd:
‐ De heer B. Steenks (Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s-Gravenhage e.o.)
‐ De heer J. Gieskes (Nederlandse Tuinenstichting)
‐ De heren T. Landheer en H. van Spanning (Stichting Nieuwe Kerk)
‐ Mevrouw E. van den Heuvel (Werkgroep leefbaarheid Oude Centrum)
‐ De heren R. Offerein en J. Schrier (Bewonersorganisatie Markthof)
‐ Mevrouw M. Heijmans (Bewoner Herzberger complex)
‐ De heer R. Boelens (Taat & de Regt, evenementen Nieuwe Kerk)
Samengevat was de uitkomst van het overleg dat de geplande bomenkap vooralsnog niet op grote bezwaren stuitte. De meeste van de aanwezige belanghebbenden spraken zich uit tegen het verplanten van de leilindes aan de achterzijde van de tuin. Daarom is besloten de leilindes voorlopig niet te verplanten en als aandachtspunt toe te voegen aan de toekomstplannen voor de tuin. Met betrekking tot de bomenkap heeft de gemeente meegedeeld voornemens te zijn de kapvergunningsaanvraag opnieuw in te dienen. Aan de belanghebbenden is meegedeeld dat zij tot 13 mei 2010 gelegenheid hadden om een reactie te geven op de voorgenomen kapvergunningsaanvraag.
Binnen die termijn zijn geen concrete, beargumenteerde bezwaren ingediend tegen het kappen van de bomen, waarna de kapvergunningsaanvraag opnieuw is ingediend. Een aantal belanghebbenden heeft aangegeven geen bezwaren te hebben tegen de kap, maar wel twijfels te hebben over de keuze van de nieuw te planten bomen. Naar aanleiding hiervan wordt de keuze voor de nieuwe bomen op dit moment heroverwogen. Over de nieuwe visie voor de tuin vindt op een later tijdstip een nieuw overleg plaats waarvoor alle aanwezige belanghebbenden zullen worden uitgenodigd.

2. Naar nu blijkt hebben 19 bewoners van het Herzberger complex bezwaar gemaakt tegen het verlenen van de kapvergunning Spui, terrein Nieuwe Kerk, met kenmerk BWT-0684KAP09 d.d. 03-08-2010. Het bezwaar richt zich vooral op de kap van de hoge bomen die recht voor de ramen van de omwonenden langs de zijmuur met de Sint Jacobstraat staan. Is dit juist?

Nee, het bezwaar richt zich op de kap van alle bomen in de kapvergunning en niet specifiek op de bomen langs de zijmuur met de Sint Jacobstraat.

3. Is het juist dat uit het bomenrapport van “New York Boomadvies” blijkt dat alle bomen gezond zijn? Zo nee, waarom niet en zo ja, wat is dat de dringende reden om tot kap over te gaan?

Uit het bomenrapport blijkt dat de bomen in de kapvergunning een redelijke tot matige conditie en een redelijke tot matige groei hebben. Enkele van de bomen hebben stambeschadigingen. In het bomenrapport wordt niet gesproken in termen gezond of ongezond. Voor de redenen om tot kap over te gaan wordt verwezen naar vraag 4.

4. Is het juist dat er nog geen totaalplan is voor het terrein bij de Nieuwe Kerk en ook dat het CDA recent schriftelijke vragen heeft gesteld over de mogelijke inrichting van het terrein? Zo nee, waarom niet? En zo ja bent u het met mij eens dat er eerst een plan met visie moet komen met bijbehorende inspraakprocedure voor belanghebbenden en instemming van de gemeenteraad, voordat de kapvergunning kan worden uitgevoerd?

Er is geen nieuw totaalplan opgesteld voor het terrein bij de Nieuwe Kerk, aangezien eind 2008 al een (deel van de) herinrichting heeft plaatsgevonden. Zoals het college eerder aangaf (beantwoording schriftelijke vragen d.d. 2 maart 2010, RIS 170265) is het verwijderen, verplanten en planten van de bomen onderdeel van een kwaliteitsverbetering van de gehele tuin. De kwaliteitsverbetering bestaat uit het verbeteren van de looproute van het Spuiplein naar het Rabbijn Maarsenplein en het verbeteren van de verblijfskwaliteit van de tuin. Hiervoor is het hek aan de zijde van het Rabbijn Maarsenplein tussen zonsopgang en -ondergang geopend, zijn de bestrating van de paden, de openbare verlichting, de banken en de afvalbakken opgeknapt. Donkere plekken in de tuin zijn opgeheven door het verwijderen van bosschages, waardoor de tuin overzichtelijker en sociaal veiliger is geworden. Deze werkzaamheden zijn eind 2008 uitgevoerd. Later is besloten met de recessiegelden de resterende werkzaamheden aan het groen (het kappen, verplanten en nieuw planten van enkele bomen en het aanbrengen van bloembollen in het gras) uit te voeren. Het betreft hier dus het laatste onderdeel van de kwaliteitsverbetering. Er is daarom nu geen plan voor een nieuwe herinrichting (zie ook beantwoording schriftelijke vragen 5 oktober 2010, RIS 174919).

In het licht van de bezuinigingen op tal van gemeentelijke projecten lijkt ons weer een nieuwe herinrichting van de tuin nu niet aan de orde.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen