Opnieuw vragen over aankoop HTM-remise

De gemeente is bezig met de aankoop van de busremise aan de Telexstraat terwijl de gemeenteraad nog van niets weet. Zelfs vragen hierover worden niet door wethouder Smit beantwoord.

Haagse Stadspartij pikt zwijgen van wethouder Smit niet

Wethouder Smit (VVD) reageerde als een mossel op de vragen van de Haagse Stadspartij over de voorgenomen aankoop van de HTM-remise in de Telexstraat. Hij sloot zijn schelp en wenste geen antwoorden te geven op de vragen van fractievoorzitter Joris Wijsmuller:

“In afwachting van de uitkomsten van de gesprekken tussen Haaglanden en HTM wenst het college, mede om haar onderhandelingspositie niet te schaden, geen nadere mededelingen te doen over de eventuele aankoop van de remise alsmede de voorwaarden waaronder deze plaats vinden. Ook over andere hieraan gerelateerde onderwerpen zullen wij u, zodra daartoe aanleiding bestaat, zo spoedig mogelijk nader informeren”, aldus de wethouder in zijn beantwoording.

Joris Wijsmuller: “Het ligt klaarblijkelijk zeer gevoelig, maar daar heeft hij het dan ook zelf naar gemaakt door de raad helemaal niet te informeren. Het is aan de raad om te bepalen wanneer er aanleiding is om vragen te stellen, en het college is verplicht om conform de gemeentewet de raad alle inlichtingen te verschaffen die nodig zijn om haar taak uit te oefenen. Ik heb de vragen dan ook opnieuw ingediend.”

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Den Haag, 12 april 2011

Betreft: vervolgvragen busremise Telexstraat

Geachte voorzitter,

In de beantwoording van 11 april jl. op mijn vragen maakt het college voor het eerst aan de raad kenbaar met Haaglanden en HTM in onderhandeling te zijn over de eventuele aankoop van de busremise Telexstraat. Over de toedracht van de eventuele aankoop wenst het college geen mededelingen te doen, en ook het verstrekken van informatie over andere hieraan gerelateerde onderwerpen acht het college in al haar wijsheid niet opportuun. Naar aanleiding hiervan heb ik, onder verwijzing naar artikel 38 van het reglement van orde, de volgende vragen aan het college.

1. Waar komt deze eventuele aankoop ineens vandaan, en waarom is de gemeenteraad nog nooit geïnformeerd over dit voornemen?

Het klopt dat de gemeenteraad nog niet eerder was geïnformeerd over ons voornemen tot aankoop. De reden is dat de aankoop tot recentelijk niet aan de orde was. In de bestaande en de thans in aanbesteding zijnde busconcessies van Haaglanden, staat voorgeschreven dat busbedrijven gebruik kunnen maken van de Telexstraatremise. Hierbij speelde het eigendom van de remise geen rol. Thans maakt HTM gebruik van de busremise voor haar eigen buspark en bestaat er een contract met Veolia waarin HTM en Veolia afspraken hebben gemaakt over het – tegen betaling – stallen van Veoliabussen.
Twee ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het college overweegt de remise aan te kopen van de huidige eigenaar, de HTM. Ten eerste hebben zich recentelijk zakelijke geschillen voorgedaan tussen Veolia en HTM over de uitvoering van het contract tot het stallen van bussen, dat tussen beide ondernemingen bestaat. Dit geschil heeft zelfs tot een rechterlijke procedure en uitspraak geleid. Als gevolg van de geschillen tussen Veolia en HTM, heeft de gemeente moeten besluiten tot het tijdelijk beschikbaar stellen van een stalling voor aardgasbussen aan de Petroleumhaven.
Ten tweede is de gemeente al meer dan twee jaar met HTM in gesprek over noodzakelijke aanpassingen aan de remise, zodat hier veilig aardgasbussen kunnen worden gestald.
Het college is van opvatting dat de noodzakelijke verbouwingen adequater opgepakt kunnen worden indien de remise in eigendom komt van de gemeente. Zoals in de brief aan de Commissie Leefomgeving van 17 april 2012 (RIS 248373) is aangekondigd, hopen wij de Commissie en Raad een voorstel te kunnen presenteren.

2. Kan het college aangeven op welke wijze het geschil over stalling van de aardgasbussen tussen Veolia en de HTM is geschikt, en of en zo ja op welke wijze de gemeente hierin een rol heeft gespeeld?

De kern van het geschil was dat HTM door Haaglanden verplicht was met aardgasbussen te gaan rijden. Door de problemen met de remise Telexstraat was HTM niet in staat om alle aardgasbussen adequaat te stallen. HTM heeft geprobeerd stallingsruimte te creëren door het contract met VEOLIA op te zeggen. De rechter heeft dit in eerste instantie verboden.
Omdat de wijze waarop het conflict tussen HTM en VEOLIA wordt opgelost mogelijke
consequenties heeft voor een ongestoorde cq. kostenefficiënte uitvoering van de dienstregeling, hebben zowel de gemeente als het stadsgewest zich zoveel mogelijk faciliterend en bemiddelend naar partijen opgesteld. Het streven is erop gericht een permanente situatie te creëren, waarin dienstregelingen zonder excessieve extra kosten kunnen worden uitgevoerd.
Het geschil is uiteindelijk opgelost door o.a. een toezegging van het stadgewest Haaglanden dat zij HTM niet zal beboeten voor het niet helemaal met aardgasbussen van de dienstregeling, gedurende de periode van ombouw van de remise Telexstraat. De gemeente heeft een bemiddelende en informerende rol gespeeld bij het bereiken van deze oplossing voor het geschil. Ook heeft zij door het creëren van een tijdelijke stalling op de Petroleumhaven, ruimte geschapen voor het stallen van aardgasbussen.

3. Op 8 november 2011 besloot het college 0,4 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de inrichting van een tijdelijke stalling aan de Petroleumhaven. Wat is er met dit geld gebeurd of gaat er met dit geld gebeuren?

Het beschikbaar gestelde budget van € 0,4 miljoen is besteed aan het inrichten van het terrein aan de Petroleumhaven voor de tijdelijke stalling van aardgasbussen. Deze werkzaamheden zijn inmiddels ook afgerond waardoor de aardgasbussen een tijdelijke stallingsplaats hebben en het mogelijk wordt de remise aan de Telexstraat om te bouwen.

4. Hoe staat het nu met de laatste 45 van de 135 bestelde aardgasbussen die niet geleverd zijn en waarvan al bekend was dat 12 bussen door de bezuinigingen op het busvervoer overbodig waren? Hoeveel aardgasbussen worden er in totaal overbodig wanneer de nieuwe dienstregeling die nu in procedure is ongewijzigd wordt vastgesteld?

De 135 aardgasbussen waren feitelijk al voor het bekend worden van de bezuinigingstaakstelling aangeschaft. Alle bussen – ook de laatste 45 – zijn inmiddels daadwerkelijk geleverd. In afwachting van de ombouw van de stalling aan de Telexstraat staan de laatst geleverde 45 bussen tijdelijk gestald in Vianen. Binnenkort komen ook deze bussen naar Den Haag (Petroleumhaven). Navraag bij het stadsgewest Haaglanden heeft duidelijk gemaakt dat er bij het ongewijzigd in werking treden van de nieuwe dienstregeling, in totaal 20 aardgasbussen overbodig worden.

5. Is het college met mij van mening dat het aan de raad is om te bepalen wanneer er aanleiding is om vragen te stellen, en dat het college verplicht is om conform de gemeentewet de raad alle inlichtingen te verschaffen die nodig zijn om haar taak uit te oefenen? Zo nee, waarom niet?

Het is uiteraard aan de Raad om te bepalen waarover zij vragen stelt. Het college is vervolgens gehouden deze vragen naar beste vermogen te beantwoorden en daarbij alle inlichtingen te verschaffen die de Raad nodig heeft om haar controlerende taak uit te oefenen. Het college kan echter de Raad verzoeken enig geduld te betrachten bij het wachten op de gevraagde informatie, zeker als daarbij is gevraagd naar standpunten en zakelijke informatie die deel uitmaken van een lopend onderhandelingsproces of verwervingsactie. Het college is daarbij soms genoodzaakt de Raad te wijzen op onjuiste veronderstellingen en aannames in raadsvragen. Zo werd in de vragen die zijn gesteld op 5 april 2012 over het onderwerp remise Telexstraat (RIS 248260), er ten onrechte vanuit gegaan dat het college de remise had aangekocht zonder de Raad daarvan op de hoogte stellen. Zulks is niet het geval. Met het wegnemen van dit misverstand meende het college de Raad een dienst te bewijzen.

Ophef rond aankoop busremise Telexstraat
(Den Haag Centraal, 12 apr 2012)

De Haagse Stadspartij staat op haar achterste benen, omdat de gemeente de busremise in de Telexstraat van HTM zou hebben gekocht voor een bedrag van 8,3 miljoen euro. Fractievoorzitter Joris Wijsmulier is ‘verbaasd en verbolgen’, dat de gemeenteraad tot nu toe niet is geconsulteerd. Zowel HTM als Wethouder Smit (verkeer) ontkennen echter dat de koop al rond is.

Door Jasper Gramsma

“Ik kan me bij het plan wel iets voorstellen, maar ik vind dit een fors bedrag”, licht Wijsmuller toe op zijn ontsteltenis. “Daarnaast is er een aantal zaken dat eerst opgehelderd moet worden, zoals een kostbare aanpassing van de dakconstructie voor aardgasbussen, achterstallig onderhoud en eventuele bodemvervuiling”. Volgens Wijsmulier heeft wethouder Smit (verkeer) een ‘dubbele pet’ op als het gaat om openbaar vervoer: “Smit dient zowel de belangen van het Stadsgewest Haaglanden als van de gemeente Den Haag. Dat maakt de zaak nog onduidelijker”. Wijsmuller denkt dat de raad niet betrokken is, omdat de wethouder eerst alles ‘voorkookt en in kannen en kruiken wil hebben’. “Dat gebeurt met dit college wel vaker. Zo neemt het draagvlak voor de besluiten snel af. Het college heeft helemaal geen mandaat voor zo’n hoog bedrag. Het budgetrecht ligt bij de raad, dus die moet het laatste woord hebben”. De openbare aanbesteding van het busvervoer in de hofstad maakt het noodzakelijk dat de busremise, die nu nog eigendom is van HTM, in neutrale handen komt.
Volgens HTM is de gemeente de meest voor de hand liggende koper doordat zij de grootste aandeelhouder is. Op haar beurt zal de gemeente de remise verhuren aan het Stadsgewest Haaglanden. HTM bevestigt dat er met de gemeente is gesproken over de aankoop, maar stelt dat er nog niets op papier is vastgelegd: “HTM heeft alleen nog mondeling de bereidheid uitgesproken de remise te verkopen. Voor welk bedrag precies kan ik niet zeggen, maar Wijsmuller zit aardig in de buurt”, aldus de woordvoerder.

Wijsmuller legt in zijn schriftelijke vragen een verband tussen de aankoop en een schikking in het geschil tussen Veolia en HTM over het stallen van aardgasbussen. HTM ontkent dat er een verband bestaat. De zaak zou om een andere reden zijn geschikt. Wethouder Smit laat eveneens via zijn woordvoerder weten dat de remise niet aangekocht is: “De gemeente heeft wel het voornemen de remise te kopen, maar het is nog niet zover. Op dit moment wordt er gewerkt aan een voorstel om aan de gemeenteraad voor te leggen, gewoon zoals het hoort”. Het genoemde bedrag van 8,3 miljoen euro is de woordvoerder onbekend. Ze noemt het ‘heel bijzonder dat dit allemaal op straat ligt’. De woordvoerder vermoedt wel een oorzaak voor de ophef: “Op de besluitenlijst waar Wijsmuller aan refereert, staat ‘aankoop remise Telexstraat’, misschien dat deze titel verwarring heeft gewekt”. Wijsmullers verontwaardiging is er niet minder om: “Ik begrijp dat de wethouder zichzelf wil indekken, maar hij had de raad hier hoe dan ook veel eerder bij moeten betrekken”.

Gemeente koopt busremise: Stadspartij stelt vragen
(De Posthoorn, 10 april 2012)

DEN HAAG – De gemeente heeft recent de remise aan de Telexstraat van de HTM gekocht voor een bedrag van 8,3 miljoen euro. De gemeenteraad is hierover niet geconsulteerd.
UPDATE: De koop is nog niet gedaan; er is alleen een voornemen, aldus een woordvoerder van de gemeente. Dit uitwerken in een voorstel neemt nog tijd in beslag.
Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij is hoogst
verbaasd: “Ik wist hier niets van. Het college is verplicht om
dergelijke aankopen aan de raad voor te leggen. Nu dit niet is gebeurd
is het college de fout in gegaan.” De Haagse Stadspartij heeft in
schriftelijke vragen om opheldering gevraagd.

Petroleumhaven

Wijsmuller wil weten waarom de aankoop zonder medeweten van de raad is
gedaan. Ook vraagt hij zich af wat er met de tijdelijke stalling aan de
Petroleumhaven gaat gebeuren. Op 8 november 2011 besloot het college nog
0,4 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de inrichting van deze
tijdelijke stalling. Ook wil de Haagse Stadspartij weten of het klopt
dat het dak van de remise aan de Telexstraat voor een bedrag van circa 3
miljoen verbouwd moet worden om deze geschikt te maken voor
aardgasbussen.

Busconcessie

Stadsgewest Haaglanden heeft een busconcessie tot 2018 uitgeschreven
voor de regio. Als een andere vervoerder dan HTM deze concessie krijgt,
moet dat bedrijf gebruik kunnen maken van de Haagse remises om zijn
bussen te kunnen stallen.

HTM-garage nog niet aangekocht
(AD/Haagsche Courant, 11 Apr 2012)

De busstalling van de HTM aan de Telexstraat wordt pas verkocht nadat de
gemeenteraad zich erover heeft uitgesproken. Dat zegt een woordvoerster
van wethouder Peter Smit (VVD, vervoer). Ze reageert hiermee op de
suggestie van raadslid Joris Wijsmuller van de Stadspartij dat de
gemeente de garage al zou hebben gekocht voor een bedrag van 8,3 miljoen
euro. Op de inhoud van het voorstel wilde ze niet ingaan.

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller

Den Haag, 11 april 2012

Inzake: aankoop remise Telexstraat

Het raadslid, de heer G.H.M. Wijsmuller heeft op 5 april 2012 een brief met daarin negen vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Naar aanleiding van de besluitenlijst van het college over de aankoop van de remise aan de Telexstraat, leg ik onder verwijzing naar het desbetreffende artikel van het reglement van orde het college de volgende vragen voor.

1. Klopt het dat de gemeente de remise aan de Telexstraat van de HTM heeft gekocht voor een bedrag van 8,3 miljoen euro? Zo nee, waarom niet?

Nee. Het college heeft de remise Telexstraat niet aangekocht en kan dit alleen doen na goedkeuring van de gemeenteraad. Het college is op dit moment in overleg met het stadsgewest Haaglanden en de HTM over een eventuele aankoop van de remise. Het is het college onduidelijk waarop de in de vragen genoemde bedragen en nadere aankoopomstandigheden gebaseerd zijn. In afwachting van de uitkomsten van de gesprekken tussen Haaglanden en HTM wenst het college, mede om haar onderhandelingspositie niet te schaden, geen nadere mededelingen te doen over de eventuele aankoop van de remise alsmede de voorwaarden waaronder deze plaats vinden. Ook over andere hieraan gerelateerde onderwerpen zullen wij u, zodra daartoe aanleiding bestaat, zo spoedig mogelijk nader informeren.

2. Kunt u aangeven waarop het aankoopbedrag is gebaseerd, of en zo ja in welke mate rekening is gehouden met zaken als achterstallig onderhoud en bodemvervuiling?

3. Is het juist dat het dak van de remise voor een bedrag van circa 3 miljoen verbouwd moet worden om deze geschikt te maken voor aardgasbussen? Zo nee, waarom niet?

4. Is deze aankoop gedaan onder voorbehoud van goedkeuring door de raad? Zo nee, waarom niet?

5. Kan het college aangeven hoe deze aankoop gedekt zou moeten worden?

6. Op 8 november 2011 besloot het college nog 0,4 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de inrichting van een tijdelijke stalling aan de Petroleumhaven. Wat is er met dit geld gebeurd of gaat met dit geld gebeuren?

7. In hoeverre houdt deze aankoop verband met het bericht vorige week dat het geschil tussen HTM en Veolia m.b.t. het stallen van aardgasbussen is opgelost?

8. Waar komt deze aankoop ineens vandaan, en waarom is de gemeenteraad helemaal niet gekend in dit voornemen?

9. Hoe staat het nu met de laatste 45 van de 135 bestelde aardgasbussen die niet geleverd zijn en waarvan al bekend was dat 12 bussen door de bezuinigingen op het busvervoer overbodig waren? En hoeveel aardgasbussen zijn overbodig wanneer de nieuwe dienstregeling die nu in procedure is ongewijzigd wordt vastgesteld?

Voor de beantwoording vragen 2 t/m 9 zie het antwoord op vraag 1.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen