Ontruiming kraakpand Bezuidenhout was illegaal​

De ontruiming zaterdag 27 januari jl. door de Mobiele Eenheid van een gekraakt pand in de Willem van Outhoornstraat in Bezuidenhout was volgens Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij onnodig en illegaal. Het pand was herkraakt door een groep jongeren die er twee jaar geleden was vertrokken omdat de eigenaar plannen zou hebben. In werkelijkheid werd het pand doorverkocht aan een liefdadigheidsstichting die het vervolgens weer anderhalf jaar leeg liet staan.

Peter Bos: ‘Dit soort speculatiepraktijken vind ik verwerpelijk en schandalig. De woningnood loopt al jaren op en ieder pand dat leeg komt moet zo snel mogelijk weer bewoond worden. Als een groep idealisten daar actie tegen voert door zo’n pand weer een nuttige functie te geven worden ze als misdadigers aangepakt en ontruimd door politie en justitie.

De ontruiming was bovendien juridisch gezien illegaal. Peter Bos: ‘De eigenaar van een gekraakt pand moet eerst aangifte doen en vervolgens aantonen dat hij serieuze en uitvoerbare plannen heeft. Ook dienen krakers acht dagen de tijd te krijgen om naar de rechter te stappen. Deze regels zijn in Den Haag kennelijk overboord gegooid. Op deze manier blijft hardnekkige leegstand in stand.’

Het raadslid de heer Bos heeft op 30 januari 2018 een brief met daarin 14 vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Het Autonoom Centrum was van 2011 tot januari 2016 gevestigd in gekraakte panden in de Willem van Outhoornstraat 15-17 in Bezuidenhout. De krakers verloren destijds een rechtszaak waarin de rechter oordeelde dat het pand vanaf 30 januari 2016 ontruimd mocht worden. De krakers hebben gehoor gegeven aan het vonnis van de rechter en het pand zonder tussenkomst van de politie verlaten. Is het college hiervan op de hoogte?

2. ‘Wat er daarna met het pand gebeurt blijft volledig onduidelijk (..). De kans dat het pand weer leeg komt te staan is dan ook erg groot’ (1), verklaarden de krakers destijds in de pers. Is het college hiervan op de hoogte?

3. In januari 2016 werden panden in de Harstenhoekweg in Scheveningen Bad gekraakt waarin het Autonoom Centrum zich vestigde. Na uitspraak van de rechtbank d.d. 15 februari 2017 zijn ook hier de krakers zonder tussenkomst van de politie vertrokken. Is het college hiervan op de hoogte?
4. Op 16 juni 2016 kocht de Stichting Hofje van Hoogelande het pand voor € 280.000,- en sindsdien is er niets mee gebeurd en heeft het pand tot de dag van vandaag leeggestaan. Is het college hiervan op de hoogte?

Ad 1 t/m 4
Het college is in algemene zin op de hoogte van de situatie.

5. Heeft het college iets gedaan aan het tegengaan van leegstand m.b.t. dit pand? Zo nee, waarom niet?

Het college heeft hiertoe geen mogelijkheden. Den Haag heeft er voor gekozen geen leegstandsverordening af te kondigen.

6. De Stichting Hofje van Hoogelande is een liefdadigheidsinstelling welke eigenaar is van het naast de kraakpanden gelegen hofjescomplex in de Willem van Outhoornstraat. Alleen alleenstaande vrouwen met een laag inkomen en geen of weinig eigen middelen kunnen een woning in het complex huren. De stichting wordt momenteel bestuurd door de volgende regenten: Ernest F.J.M. Helmich, Eugene P.C.M. van Nispen tot Sevenaer en Seger E. baron van Voorst tot Voorst. Heeft de stichting of hebben voornoemde regenten, aangifte van de herkraak gedaan bij de politie? Zo nee, wie dan wel?

7. Strafrechtelijke ontruimingen dienen door het Openbaar Ministerie vooraf en schriftelijk aan de bewoners van een kraakpand te worden aangekondigd. Dit is niet alleen jurisprudentie, maar is ook vastgelegd in een aantal beleidsregels. De ontruiming vindt nooit plaats binnen de eerste zeven dagen van deze termijn. Waarom is dat in dit geval niet gebeurd?

8. Wanneer en hoe is de politie op de hoogte gebracht van de herkraak?

9. Op basis van welke wettelijke grond is besloten tot ontruiming?

10. Welke bewijsmiddelen dat er sprake was van een overtreding of misdrijf waren er op dat moment voorhanden?

11. Wie heeft opdracht gegeven tot ontruiming?

12. Is de burgemeester op de hoogte gebracht van de herkraak en heeft de burgemeester een rol gespeeld bij de beslissing om politie in te zetten? Zo nee, waarom niet?

13. Welke rechtsmiddelen staan er open voor krakers op het moment dat zij menen dat zij onterecht ontruimd dreigen te worden?

14. De ontruiming duurde meer dan vijf uur en al die tijd waren tientallen agenten en ME-ers, een BraTra-team uit Amsterdam, politieauto’s, politiebusjes, ME-busjes en een HTM-bus ingezet. Wat is het maatschappelijk nut van deze ontruiming die tot gevolg heeft dat het pand weer leeg komt te staan?

Ad 6 t/m 14
Het betreft hier een strafrechtelijke ontruiming. Een dergelijke ontruiming geschiedt onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie en niet onder verantwoordelijkheid van het college. Het is dan ook niet aan het college om vragen te beantwoorden over de omstandigheden die geleid hebben tot deze strafrechtelijke ontruiming, de wettelijke grondslag daarvan, de rechtsmiddelen die
hiertegen openstaan en het maatschappelijk nut van de ontruiming. De burgemeester is direct over de ontruiming geïnformeerd vanwege de eventuele gevolgen voor de openbare orde. Deze deden zich in de praktijk niet voor.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
Peter Hennephof Pauline Krikke

1) Zie: https://denhaagfm.nl/2016/01/07/ontruiming-autonoom-centrum-inwillemvan-outhoornstraat-nabij/

In de pers
Dagblad070, woensdag 31 januari 2018
Den Haag FM, woensdag 31 januari 2018

Later verschenen artikel over dit onderwerp, 10 april 2018