Onfrisse kamers in Bezuidenhout

Raadslid Gerwin van Vulpen heeft vragen ingediend over de overlast van kamerverhuur in Bezuidenhout.

Update: de schriftelijke vragen zijn beantwoord.

 

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid de heer G.W. van Vulpen
Den Haag, 5 juni 2013
Inzake: Overlast door woningsplitsing en kamerverhuur

Het raadslid de heer G.W. van Vulpen heeft op 7 mei 2013 een brief met daarin veertien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Den Haag wil een aantrekkelijk en gevarieerd woningaanbod realiseren o.a. door middel van
woningsplitsing en kamerbewoning. Om dat te bereiken benadert de gemeente, volgens de Evaluatie Nota Kamerbewoning uit 2010, actief vastgoedpartijen. Kamerverhuur zet de leefbaarheid in aantrekkelijke woonwijken echter sterk onder druk. Omwonenden klagen over de toename van de
parkeerdruk, geluidsoverlast en bouwregels die niet nageleefd worden.
Naar aanleiding hiervan leg ik, onder verwijzing naar artikel 38 van het reglement van orde, het
college de volgende vragen voor.
Bewoners van de Laan van Nieuw Oost Indië 160 werden vier jaar geleden geconfronteerd met vastgoedpartij Goed Vast Vastgoed die binnen de VVE (158-160) op nummer 158 een kamerverhuurbedrijf wilde starten. Bij de aanleg van de afvoerkanalen is er afgeweken van de
ingediende bouwtekeningen waardoor bewoners nu stankoverlast ervaren. De ondeugdelijke
afvoerinstallatie is ook nog zonder toestemming aan de gevel van de bewoners op no. 160 bevestigd.
Inmiddels heeft een onafhankelijk ingenieursbureau in een rapport de stankoverlast bevestigd en de
situatie afgekeurd.

1. Is het college op hoogte van de klachten over stankoverlast van bewoners op de Laan van Nieuw
Oost Indië 160? En is het college op de hoogte van de conclusies in het rapport?

Ja. Het college is op de hoogte van de conclusies van het rapport van IAC van januari 2013.

2. Mag er een vergunning voor kamerverhuur afgegeven worden als de rest van de VVE het daar
niet mee eens is? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Ja. De gemeente mag zich bij de verlening van een vergunning (bestuursrecht) niet mengen in
privaatrechtelijke aangelegenheden, zoals besluiten van de VVE.

3. Er is indertijd een vergunning afgegeven voor kamerverhuur. Kan het college aangeven of de
wooneenheden op no 158 ook bouwkundig zijn gesplitst? Zo nee, waarom zijn er op dit adres dan
huisnummers toegekend aan de kamers?

Nee de woning is niet bouwkundig gesplitst. Op 16 december 2011 is een omgevingsvergunning
verleend voor de woonfunctie van kamergewijze verhuur. In juni 2012 is er een aanvullende
omgevingsvergunning verleend voor de plaatsing van keukenblokken. Voor de kamergewijze verhuur
zijn ten onrechte huisnummerbesluiten afgegeven. Dit wordt binnenkort gecorrigeerd.

4. Is er bij het verlenen van de vergunning getoetst op de overschrijding van de parkeernorm? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is daarbij ook gelet op het aantal kamerverhuurbedrijven die zich reeds
op dit deel (tussen Juliana van Stolbergenlaan en Schenkkade) van de Laan van Nieuw Oost Indië
bevinden? Kan het college aangeven op hoeveel adressen in dit deel met vergunning kamers
worden verhuurd?

Nee, er zijn geen extra woningen gerealiseerd. Het gaat om sinds 1996 bestaande kamerverhuur. Op
de Laan van Nieuw Oost Indië tussen de Schenkkade en Juliana van Stolberglaan zijn acht adressen
bekend waar kamers worden verhuurd.

5. Kan het college aangeven waarom DSO indertijd akkoord is gegaan met de aanleg van de
afvoerinstallatie die niet conform de bouwtekeningen was? Zo nee, waarom niet?

De afvoerinstallatie heeft voor de drie kamers op de begane grond overeenkomstig de
omgevingsvergunning van 25 juni 2012 en de bij deze vergunning behorende tekening, een
verzamelpunt van leidingen boven het verlaagde plafond in het toilet op de begane grond. Deze
afvoerleidingen zijn aangesloten op de bestaande leidingen in de binnenplaats (cour). De kamers die in het achterhuis zijn gesitueerd, hebben eigen afvoerleidingen die naar het platte dak voeren.

6. Waarom treden gemeente-inspecteurs niet op tegen het niet naleven van regels door deze
vastgoedpartij?

Indien deze vastgoedpartij bouwt in afwijking van de regelgeving, dan treden wij hier tegen op.

7. Kan het college precies aangeven wat zij onder het ‘actief benaderen’ van vastgoedpartijen
verstaat? Worden daar kosten voor gemaakt en zo ja, hoeveel bedragen die?

Met het ‘actief benaderen’ van vastgoedpartijen in de evaluatie van de nota kamerbewoning (RIS
248020) wordt met name gedoeld op de communicatie over de mogelijkheden van het beleid.
Informatie hierover kan worden gevonden op de website van de gemeente (www.denhaag.nl). In de
handhavingsbesluiten wordt verwezen naar het beleid inzake kamerbewoning. In de prestatieafspraken die worden gemaakt met corporaties wordt ingezet op de realisatie van 1.500 slaapplaatsen (op kamers) voor arbeidsmigranten (RIS 180721) en er wordt actief ingezet op de realisatie van
studentenhuisvesting (RIS 250765). Bij de communicatie over het beleid en in het overleg met de uitzendbranche en vastgoedbranche wordt aandacht besteed aan de transformatie van kantoren (RIS 182105).
De kosten van deze inzet zijn minimaal, omdat de communicatie is geïntegreerd in de reguliere
taakuitoefening en overlegstructuren.

8. Worden vastgoedpartijen bijvoorbeeld ook ‘actief’ op de mogelijkheid gewezen om woningen
eerst met een dakopbouw te vergroten en vervolgens te splitsen, om zo meer rendement uit de
huuropbrengsten te kunnen halen?

Nee.

9. Valt onder ‘actief benaderen’ ook een voorkeursbehandeling bij het niet naleven van regels en bouwvoorschriften?

Nee.

10. Kan het college aangeven of zij de vastgoedpartij indertijd ‘actief’ benaderd heeft om op de Laan van Nieuw Oost Indië 158 een kamerverhuurbedrijf te starten?

Nee, de vastgoedpartij is indertijd niet actief benaderd om op de Laan van Nieuw Oost Indië 158 een kamerverhuurbedrijf te starten .

11. Kan het college aangeven hoeveel vastgoedpartijen ‘actief’ benaderd zijn? En in
welke gevallen dit tot kamerverhuur heeft geleid? En op welke criteria worden deze partijen
geselecteerd? Zo nee, waarom niet?

Nee. Zie vraag 7.

12 Worden vastgoedpartijen vooraf beoordeeld op het prijsniveau? Zo nee, waarom niet?

Nee, de gemeente heeft hiertoe geen bevoegdheden. Een huurder kan een te hoge huurprijs zelf laten
bijstellen via de huurcommissie en rechtbank en eventueel met ondersteuning van het Huurteam.

13. Vallen kamers van 14m2 die voor 500 euro per maand verhuurd worden volgens het college nog
onder de definitie van een aantrekkelijk en gevarieerd woningaanbod? Zo nee, waarom faciliteert het college dit dan?

Er is ook behoefte aan kamerverhuur in Den Haag. Of de prijs passend is bij de betreffende
woning/kamer kan worden getoetst door de Huurcommissie.

14. Hanteert het college voor de minimum kamermaat van 14m2 ook een maximum huurprijs om een
grens te definiëren waarop kamerverhuur overgaat in huisjesmelkerij? Zo ja, hoe hoog zou die
huurprijs moeten zijn? Zo nee, waarom niet?

Nee, het college is niet bevoegd huurprijzen vast te stellen. Wel kunnen huurders een puntentelling
laten maken door het Huurteam. Het Huurteam kan dan bepalen wat de maximale huurprijs is, die
betaald hoeft te worden, en kan de huurder ondersteunen om dit af te dwingen via de Huurcommissie en de rechtbank.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen