Omgevingsvergunningen beter publiceren

21 Jan 2011. Bouw- en sloopvergunningen en kapvergunningen bestaan niet meer. Sinds de invoering van de Wet WABO spreekt men van een omgevingsvergunning. Maar publicatie hiervan in de Posthoon is een zooitje. Met een motie hebben de Haagse Stadspartij en GroenLinks dit rechtgezet.

 

Op de raadsagenda stond ook de verklaring van geen bedenking Wabo. De Wabo
is een omgevingsvergunning. Volgens de Haagse Stadspartij moet er meer oog zijn voor de burger in de Wabo. Daarom diende zij samen met de GroenLinks-fractie een motie in. Deze motie kreeg de steun van de hele raad.

Motie Publicatie Wabo-vergunningen

De gemeenteraad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 20
januari 2011 ter bespreking van het raadsvoorstel van het college inzake
Verklaring van geen bedenking Wabo (rv 171);

Constaterende dat

– sinds de invoering van de wet WABO de publicatie van vergunningen in de
Posthoorn sterk veranderd is;
– burgers over de nieuwe wijze van publicatie klachten hebben over de
summiere omschrijving van de vergunning en de overzichten per stadsdeel
ontbreken;

Van mening dat

– verandering van vergunningenstelsels geen invloed mag hebben op de wijze
van publicatie;
– burgers goed geïnformeerd moeten blijven over aangevraagde en verleende
vergunningen in hun omgeving;

Verzoekt het college de vergunningen die in het kader van de Wabo worden
aangevraagd en verleend te publiceren met inachtneming van de volgende
eisen:

• vergunningenoverzicht per stadsdeel;
• per stadsdeel op alfabetische volgorde van de adressen;
• met een deugdelijke omschrijving van de aanvraag.

Joris Wijsmuller
Inge Vianen