Niemand op straat met de kerst!

Update: in de raadsvergadering over de Wmo op donderdagavond 18 december heeft raadslid Elly Burgering de toezegging gekregen dat de beddenreductie in de nachtopvang voor volwassenen en jongeren niet door gaat. Daarnaast haalde haar motie ‘de hele winter alle daklozen bed, bad en brood in Den Haag’  een raadsmeerderheid.  Elly Burgering: “Den Haag is weer een stukje menselijker geworden!!!”

Raadslid Elly Burgering van de Haagse Stadspartij heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over het almaar toenemende aantal daklozen en de beperkte opvangcapaciteit voor daklozen in Den Haag. Uit cijfers van de Federatie Opvang blijkt dat de groep daklozen in een Nederland steeds groter wordt, in 2013 hadden ruim 60.000 mensen geen plek om te slapen. De stijging wordt vooral veroorzaakt door instroom van zogenaamde ‘nieuwe daklozen’; slachtoffers van de economische crisis die de rekeningen niet meer konden betalen en op straat kwamen te staan. Daarnaast is ook het aantal mensen met psychische problemen dat een beroep doet op de opvang gestegen door bezuinigingen in de gezondheidszorg. Elly Burgering: “het aantal daklozen is nu al zo enorm gestegen en heel veel bezuinigingen moeten nog worden doorgevoerd. Er gaat toch echt iets grondig mis met de verdeling van de welvaart in Nederland”.

In haar brief aan de Tweede Kamer stelt de Federatie Opvang dat de gemeentelijke opgave om dakloosheid tegen te gaan groter is geworden door de economische crisis en de decentralisaties. Het komt volgend de Federatie Opvang nu op gemeenten aan om daadkracht te tonen en adequaat beleid te formuleren voor de steeds groter wordende groep daklozen. Ondanks de toename in het aantal daklozen is het aantal plaatsen in de opvang in Den Haag onlangs juist gereduceerd: van 100 naar 85 bedden. Dit betekent dat er gemiddeld zo’n 20 daklozen per nacht worden weggestuurd wegens plaatsgebrek. Dit naast alle daklozen die het niet meer probéren om een plekje te bemachtigen.

Elly Burgering wil van het college weten waarom zij het aantal bedden in de Haagse daklozenopvang heeft gereduceerd. Er zijn nu verschillende groepen daklozen die met elkaar moeten concurreren om één van de schaarse plekjes in de opvang. Of zelfs helemaal niet in aanmerking komen voor opvang doordat zij bijvoorbeeld uit een ander Europees land komen. Raadslid Burgering: “in een rijk land als Nederland is dakloosheid niet nodig. Er is geld en plek zat. Het is een bewijs van onvermogen dat we het met elkaar nog steeds niet hebben kunnen oplossen. Het zou absoluut niet moeten uitmaken wat de problemen precies zijn of waar iemand vandaan komt, we zijn ten slotte allemaal mensen. Die kerstkalkoen smaakt toch veel beter als iedereen in dit land een warme plek heeft met Kerst!”

Hieronder de tekst en de vragen die hierover zijn voorgelegd aan het college:

Al eerder dit jaar stelde het CBS dat het aantal daklozen in Nederland toeneemt. Op Nu.nl verscheen op 16 december jl. het bericht dat er in Nederland steeds meer daklozen leven. Ruim 60.000 mensen hadden in 2013 geen eigen plek om te slapen. In 2010 waren 55.230 mensen dakloos. Dat blijkt uit cijfers van Federatie Opvang die dinsdagavond in het programma Nieuwsuur worden besproken.

Uit de Haagse praktijk, van Haagse hulpverleners, ontvangen wij signalen dat steeds meer mensen buiten moeten slapen en wordt ons gevraagd of er voor de komende feestdagen een regeling getroffen zou kunnen worden.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het reglement van orde stelt de HSP hierover de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met deze berichten over de toename van het aantal daklozen?

Onlangs is het aantal bedden in de nachtopvang in Den Haag gereduceerd, van 100 naar 85 bedden, terwijl er dagelijks wegens plaatsgebrek ca. 20 mensen worden weggestuurd.

 1. Kan het college aangeven hoe deze beslissing tot stand is gekomen?

Volgens de Federatie Opvang zijn er signalen dat de stijging met name komt door een toenemende groep “nieuwe daklozen”. Dat zijn mensen die door schulden, werkloosheid of de zware hypotheeklast dakloos zijn geworden. In deze groep spelen psychische problemen spelen geen rol.

 1. Is het college met de HSP van mening dat deze mensen ook recht hebben op nachtopvang? En zo nee, waarom niet?
 2. Is het college met HSP van mening dat de opvang van daklozen, die geen alternatieven hebben, een gemeentelijke taak is en geen particuliere?

Daarnaast moeten er volgens Federatie Opvang ook steeds meer mensen met psychische problemen opgevangen worden. Het orgaan vermoedt dat dat komt door bezuinigingen op de gezondheidszorg: mensen met psychische problemen krijgen door de bezuinigingen minder begeleiding en belanden daardoor eerder op straat.

 1. Is het college met de HSP van mening dat hierdoor het gevaar ontstaat dat er twee groepen met elkaar moeten concurreren om een schaars plekje in de nachtopvang te bemachtigen? En vindt het college dat net als de HSP onwenselijk?

Door het CCP (daklozenloket) worden aan “rechthebbenden” zorgpasjes verstrekt. Er wordt aan de hand van criteria gekeken of mensen recht hebben op opvang. En als dit recht bestaat wordt een zorgpas verstrekt. In de praktijk blijkt dat het aantal plekken in de nachtopvang onvoldoende is om mensen met een zorgpasje op te vangen. Er worden mensen met een zorgpas geweigerd, omdat er geen plek meer is.

 1. Is het college met de HSP van mening dat de gemeente hierin een sturende en faciliterende rol moet hebben en de plekken in de nachtopvang niet volgens het recht van de sterkste of wie het eerst komt, het eerst maalt toegewezen zou moeten worden? Zo ja, wat doet het college er aan om deze concurrentie te voorkomen?
 2. Is het college met de HSP van mening dat er voor alle mensen met een zorgpas plek zou moeten zijn in de nachtopvang? Zo nee, waarom niet?

Reeds in de zomer werd het aantal bedden verhoogd, van 85 naar 100, om de toename aan daklozen op te vangen. Een toename die wordt bevestigd door diverse onderzoeken in Nederland.

 1. Heeft de gemeente zelf onderzocht hoe deze toename werd veroorzaakt? Zo nee, waarom niet?

In de praktijk wordt steeds vaker onderscheid gemaakt in groepen mensen. Een aantal jaar geleden werd besloten dat de nachtopvang alleen nog bedoeld is om “rechthebbenden” op te vangen. Onder andere mensen uit andere Europese landen (Oost- of Zuid-Europa) en mensen zonder verblijfsstatus worden sindsdien niet meer toegelaten. Inmiddels zijn de criteria nog verder verscherpt, of worden zij strenger toegepast, en komen mensen zonder OGGZ-problemen steeds lastiger aan een plek in de opvang.

Onlangs sprak het comité voor sociale rechten van de Raad van Europa uit dat op grond van het verdrag van de rechten van de mens alle mensen in Europa recht hebben op een bed-, bad-, broodvoorziening.

 1. Is het college bekend met deze uitspraak?
 2. Hoe wil het college hier uitvoering aan gaan geven? Ofwel, wat is het beleid en wat zijn de plannen van het college voor deze groeiende groepen mensen die nu buiten de boot vallen?

Het is bijna Kerstmis. Gezien de urgentie van deze problematiek stellen wij tot slot nog de volgende vragen:

11. Is het college bereid om te overwegen dat de Haagse daklozen die nu geen plek in de opvang kunnen bemachtigen al tijdens de komende feestdagen gebruik kunnen maken van extra tijdelijke opvang, bijvoorbeeld in de ruimte die is gereserveerd (en klaar staat) voor de winterregeling?

12. Is het college bereid om deze vragen nog voor het kerstreces te beantwoorden?

1 Response
 1. Robert Donkers

  Weet u wat het is ik zal het uitleggen aan u door dat er steeds meer moelanders en asielzoekers naar hier komen moeten die hier worden ondergebracht en dat gaat ten kosten voor het budget van daklozen zorg der Nederlanden zoekt u maar is uit want u bent voor meer moe landers opvangen in opvang dan minder bedden voor de daklozen hier of u bent voor meer bedden in nacht opvang dan minder opvang voor moe landers het is of en niet en en zo werkt het niet met budgetten in de politiek landelijk of lokaal dus maak een duidelijke keuze

  En heb liever dat u voor mijn kiest als dakloze

  Hoogachtend

  Robert Donkers