Nader onderzoek beloningen Haagse politietop

Er is veel ophef ontstaan over de soms buitensporige vergoedingen en
betalingen aan de Nederlandse politietop. De feiten zijn het afgelopen jaar door
RTL Nieuws naar buiten gebracht. Naar aanleiding hiervan heeft de Haagse Stadspartij op 3 december 2009 kritische vragen gesteld over de vergoedingen die in 2008 aan de leiding van Politie Haaglanden zijn uitbetaald.

 

De vragen zijn inmiddels beantwoord door het college. Het college kan melden dat er op landelijke niveau gekeken gaat worden naar de beloningen van de politietop.

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid G.H.M. Wijsmuller

Den Haag, 5 januari 2010

Inzake: declaraties korpsleiding politie

Het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller heeft op 3 december 2009 een brief met daarin vijftien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Ingevolge het bepaalde in artikel 38, van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, antwoorden wij als volgt.

Deze week heeft het RTL Nieuws verslag gedaan van haar onderzoek naar het declaratiegedrag van de politietop. De naar blijkt zijn er aan de olitietop talloze vergoedingen verstrekt die in schril contrast staan met de beloning van de agent op straat. Op 30 oktober 2009 blijkt de burgemeester in zijn hoedanigheid als korpsbeheerder van Politie Haaglanden op verzoek van RTL Nieuws een overzicht te hebben verstrekt van alle betalingen aan de korpschef en zijn plaatsvervanger over 2008 en 2009.

Alvorens de vragen te beantwoorden, merken wij voor de goede orde op dat het treffen van rechtpositionele regelingen met de korpsleiding een verantwoordelijkheid van de korpsbeheerder is. Tussen de korpsbeheerder en de gemeenteraad bestaat geen verantwoordingsrelatie. Niettemin zijn wij bereid de gestelde vragen te beantwoorden. Daarbij hechten wij eraan op te merken, dat ons in relatie tot het onderwerp van de gestelde vragen, van onregelmatigheden niet is gebleken.

1. Aan de korpschef en zijn plaatsvervanger zijn in 2008 een “Koop en behoudtoelage” van respectievelijk € 26.148,69 en € 6.555,60 verstrekt. Wat is een “Koop en behoudtoelage”, hoe wordt de hoogte van het bedrag bepaald en om welke redenen zijn deze toelages verstrekt?

De toekenning van deze toelages vindt zijn grondslag in art. 19 van het Besluit Bezoldiging Politie (Bbp). Een dergelijke toelage wordt toegekend om redenen ‘van werving en behoud’, waarbij een relatie bestaat met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
In deze concrete situatie heeft de minister van BZK in het kader van de vervulling van de vacature van korpschef van Politie Haaglanden onder meer overwogen, dat toekenning gerechtvaardigd is met het oog op de inkomenspositie van korpschefs van andere korpsen, alsmede de gewenste snelle invulling van de bestaande vacature door een gekwalificeerde functionaris. Het Bbp stelt een maximum aan de hoogte van een toelage ex art. 19, te weten € 45.440,00 per jaar.

2. Aan de plaatsvervangend korpschef is in 2008 een “Persoonlijke toelage ambtelijk inkomen” van € 6.000 verstrekt. Wat is een “Persoonlijke toelage ambtelijk inkomen”, hoe wordt de hoogte van het bedrag bepaald en om welke redenen is deze toelage verstrekt?

Deze toelage vindt zijn grondslag in art. 21 van het Bbp. Het gaat hier om een persoonlijke toelage, die overigens inmiddels is geïncorporeerd in de toelage ex art. 19 Bbp die de plv. korpschef ontvangt.

3. Aan de korpschef en zijn plaatsvervanger zijn in 2008 een “Inhaaltoelage bezwarende functies” van respectievelijk € 5.025,60 en € 7.158,- verstrekt. Wat is een “Inhaaltoelage bezwarende functies”, hoe wordt de hoogte van het bedrag bepaald en om welke redenen zijn deze toelages verstrekt?

De toekenning van deze toelages vindt zijn oorsprong in de Politie-CAO 2008-2010 en houdt verband met de overgang van de FLO-regeling naar de Levensloopregeling. In de CAO is opgenomen, dat alle personeelsleden die onder deze CAO vallen en in het kader van de FLO-regeling over zgn. garantiejaren beschikten (en dus voor FLO in aanmerking kwamen), deze in de vorm van een toelage gecompenseerd krijgen.

4. Aan zowel de korpschef als aan zijn plaatsvervanger is in 2008 een “Tijdelijke uitkering” van € 1.200,- verstrekt. Wat is een “Tijdelijke uitkering”, hoe wordt de hoogte van het bedrag bepaald en om welke reden is deze uitkering verstrekt?

Ook deze uitkering vloeit voort uit de CAO 2008-2010 en geldt dus voor al het politiepersoneel. De hoogte van de uitkering is voor alle personeelsleden die onder de CAO vallen gelijk.

5. Aan de korpschef en zijn plaatsvervanger zijn in 2008 “Eindejaarsuitkeringen” van respectievelijk € 10.349,90 en € 8.846,80 verstrekt. Wat is een “Eindejaarsuitkering”, hoe wordt de hoogte van het bedrag bepaald en om welke redenen zijn deze uitkeringen verstrekt?

De eindejaarsuitkering maakt eveneens onderdeel uit van de CAO 2008-2010. Dit betreft een generieke uitkering voor al het politiepersoneel op basis van art. 25 Bbp. De hoogte daarvan is gebaseerd op 8% van het bruto jaarsalaris van de betrokken functionaris.

6. Aan de korpschef is in 2008 een bedrag van € 1.875,- vergoed voor Telecommunicatiekosten. Hoe wordt de hoogte van het bedrag bepaald en om welke redenen zijn deze kosten vergoed?

Deze kosten houden verband met de inrichting van een standaardwerkplek op het woonadres van de korpschef, om redenen van bereikbaarheid en beschikbaarheid. De kosten hebben betrekking op de installatie en het gebruik van een specifieke telefoon, internet en faxverbinding in dat kader.

7. Waarom ontbreken de vergoedingen voor reiskosten woon-werkverkeer in het overzicht?

8. Beschikt de korpschef en/of zijn plaatsvervanger over een dienstauto? Zo ja, waarom?

De korpschef en zijn plaatsvervanger beschikken om redenen van beschikbaarheid en bereikbaarheid beiden over een dienstauto. Vergoeding van reiskosten voor woon-werkverkeer is derhalve niet aan de orde.

9. Beschikt de korpschef en/of zijn plaatsvervanger over een benzinepas? Zo ja, waarom? En zo ja, voor welke bedragen is in 2008 hiervan gebruikt gemaakt?

Ja. Een overzicht over 2008 van de betalingen ten laste van deze passen is te uwer informatie bijgevoegd.

10. Kunt u een overzicht verschaffen van alle dienstreizen die de korpschef en zijn plaatsvervanger in 2008 hebben gemaakt en wat de kosten daarvan waren? Zo nee, waarom niet?

De korpschef heeft in 2008 dienstreizen gemaakt naar Cyprus, Düsseldorf en Turkije. De dienstreis naar Turkije vond plaats in het verband van de Raad van Korpschefs en is ten laste van het budget van de RKC gebracht. De kosten van de reis naar Cyprus bedroegen circa € 1900,00. De dienstreis naar Düsseldorf is per dienstauto gemaakt; de verblijfkosten zijn – afgezien van een bedrag van € 10, 00 voor gebruikte consumpties – voor rekening van het ontvangende politiekorps gekomen.
De plv. korpschef heeft in 2008 een bezoek gebracht aan Noord-Ierland. De organisatie van deze dienstreis berustte bij het KLPD; achteraf heeft verrekening met de deelnemende korpsen plaatsgevonden. De reis- en verblijfkosten verband houdend met deelname van de plv. korpschef aan deze reis bedroegen circa € 3100,00.

11. In het overzicht van de korpsbeheerder zijn kostendeclaraties te vinden van een dienstreis naar Cyprus in april 2008. Wat was het doel en nut van deze dienstreis?

Wij gaan ervan uit dat uw vraag zich richt op een in deze periode door de korpschef gemaakte dienstreis. Deze was gericht op het onderhouden van de relatie en de band met medewerkers van het korps, die voor een langere periode zijn uitgezonden en in VN-verband in een delicate (politieke) situatie hun taak verrichten.

12. In het overzicht van de korpsbeheerder is een kostendeclaratie te vinden van een dienstreis naar Marokko in januari 2009. Wat was het doel en nut van deze dienstreis? Politie Haaglanden onderhoudt een duurzame samenwerkingrelatie met Marokko. Deze relatie vloeit mede voort uit de contacten die reeds gedurende langere tijd vanuit het korps met Marokko worden onderhouden op het gebied van o.m. de aanpak van eergerelateerd geweld. Politie Haaglanden vervult daarin binnen de Nederlandse Politie een voortrekkersrol; inmiddels is ook het landelijk expertisecentrum eergerelateerd geweld bij Politie Haaglanden ondergebracht. De samenwerking heeft zich gaandeweg verbreed naar andere onderwerpen. Daarbij participeert Politie Haaglanden tezamen met het KLPD en enkele andere regiokorpsen ook in de politiële samenwerking met Marokko op landelijk niveau. Wij gaan er overigens van uit dat u in uw vraagstelling doelt op een kostendeclaratie van de korpschef in relatie tot deze dienstreis.

13. M.b.t. deze laatstgenoemde dienstreis is een bedrag van € 3.724,14 gedeclareerd van Hotel Tour Hassan in Rabat zonder omschrijving of kostenspecificatie. Wat is de verklaring hiervoor?

De desbetreffende post heeft betrekking op de verblijfkosten van in totaal zeven deelnemers behorend tot de delegatie, waarvan tevens medewerkers van het KLPD en een ander regiokorps deel uitmaakten. Achteraf heeft verrekening van de kosten met de betrokken korpsen plaatsgevonden.

14. Bent u bereid m.b.t. alle gedeclareerde representatiekosten de raad (desnoods vertrouwelijk) te informeren over nut en noodzaak van de gedeclareerde bedragen? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn bereid de gevraagde informatie op hetzelfde gedetailleerde niveau als verstrekt aan RTL voor u ter inzage te leggen in de leeskamer (map no. 1).

15. Bent u met mij van mening dat de vergoedingssystematiek m.b.t. de politietop aanscherping behoeft en voorkomen moet worden dat de indruk ontstaat dat de politietop zich verrijkt met talloze vergoedingsregelingen? Zo ja, bent u bereid dit signaal aan de verantwoordelijke minister over te brengen en de raad daarvan in kennis te stellen?

Op de bezoldiging van de politietop is het Beleidskader Arbeidsvoorwaarden Politietop van toepassing, dat door de minister van BZK is vastgesteld. De rechtspositionele regeling ten behoeve van leden van de leiding van de politiekorpsen wordt daaraan reeds getoest.
In aanvulling daarop hebben het Korpsbeheerdersberaad en de Raad van Korpschefs afgesproken dat op korte termijn een externe toets plaatsvindt op de declaraties van de politietop. Ook zal worden beoordeeld of de beloningen en toelagen passen binnen de rechtspositionele regelingen van de politie en het hiervoor vermelde beleidskader, mede in vergelijking tot andere overheidssectoren. Wij wachten de uitkomsten van deze toets, die begin volgend jaar verwacht worden, af.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen