Leegstand Reinkenstraat ontoelaatbaar

Volgens Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij, heeft de politie onterecht een kraakpand in de Reinkenstraat ontruimd. Het gaat om een pand dat al vijf jaar leeg staat en waarover al eerder ophef was ontstaan wegens verloedering door de eigenaar.

 

Wijsmuller: “Het pand is twee weken gekraakt geweest en staat nu weer leeg. Er is ontruimd voor leegstand en dat vind ik ongehoord. De ontruiming was bovendien illegaal. Sinds de nieuwe Wet Kraken en Leegstand geldt er een speciale procedure bij kraakacties. Na melding en aangifte van een kraakactie moeten krakers minimaal een week de tijd krijgen om de zaak aan de rechter voor te kunnen leggen. Bij de ontruiming van dit pand is die procedure niet gevolgd en heeft de politie illegaal gehandeld.” Wijsmuller heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van b&w: “Met veel machtsvertoon een kraker drie dagen opsluiten, een boete van 150 euro geven en vervolgens niets doen aan leegstand en verloedering is de wereld op z’n kop.”

Update: De vragen zijn beantwoord.

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller

Den Haag, 19 maart 2013

Inzake: Leegstand en ontruiming pand Reinkenstraat 77

Het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller heeft op 12 februari 2013 een brief met daarin elf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

N.a.v. het al vele jaren leegstaande pand Reinkenstraat 77 heb ik, onder verwijzing naar artikel 38 van het reglement van orde, de volgende vragen voor het college.

1. Op 12 oktober 2010 heeft het college de vragen van VVD-raadslid Lakerveld m.b.t. de leegstand en verloedering van Reinkenstraat 77 beantwoord. De “rotte kies” stond toen al 3 jaar leeg. De eigenaar van het pand heeft sindsdien enige werkzaamheden verricht n.a.v. een aanschrijving van de gemeente. Heeft de eigenaar inmiddels aan deze aanschrijving voldaan?

Ja. Het pand maakte overigens geen onderdeel uit van het project ”Rotte kiezen en Brandpanden”

2. Het pand staat al enige tijd te huur maar dient volgens de makelaarswebsite geheel te worden opgeknapt. Op 28 december 2012 is het nog steeds leegstaande pand gekraakt. Is het college daarvan op de hoogte?

Het college heeft hier kennis van genomen.

3. Ruim twee weken later, op 15 januari 2013, trok een politiemacht bestaande uit 2 politiebusjes, 4 politiewagens en 1 motoragent naar de Reinkenstraat om het pand te ontruimen. Is het college daarvan op de hoogte? Zo ja, was er aangifte gedaan van de kraak?

De politie reageerde op 15 januari jl. op een melding van vernieling en woninginbraak. Hierbij is één persoon aangehouden. De aanpak van woninginbraken heeft in Den Haag een hoge prioriteit. Er was geen sprake van een voorgenomen ontruiming van een kraakpand.

4. Op 12 juli 2012 heeft u mijn vragen over de Wet Kraken en Leegstand beantwoord. Het college bevestigde toen de Richtlijn Strafrechtelijke ontruimingen over het te volgen beleid bij voorgenomen strafrechtelijke ontruimingen van kraakpanden te kennen. Ook gaf het college aan dat op basis van deze richtlijn op 13 december 2012 een korpsvoorschrift was vastgesteld, dat aan alle korpsleden bekend was gemaakt. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Ja.

5. Wat staat er precies in dit Korpsvoorschrift en kan het college een kopie hiervan met de beantwoording van deze vragen meezenden?

Een kopie van dit stuk is bijgevoegd.

6. De genoemde richtlijn komt er op neer dat een ontruiming tijdig moet worden aangekondigd, en dat de krakers de gelegenheid moeten krijgen om een kort geding aanhangig te maken. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Zoals geantwoord bij vraag 3 was er geen sprake van een voorgenomen ontruiming van een kraakpand.

7. De bij de Reinkenstraat 77 aangetroffen kraker is zonder pardon gearresteerd en heeft drie dagen in de politiecel gezeten. Waarom is in het geval van de Reinkenstraat niet in overeenstemming met de richtlijn gehandeld?

Zie het antwoord op vraag 3. Overigens merken wij op dat het naleven van de richtlijn een zaak van Openbaar Ministerie en politie is en niet van het college.

8. De kraker is op 17 januari vrijgelaten met een strafbeschikking van het Openbaar Ministerie. Vanwege het kraken van de Reinkenstraat 77 in de periode 28 december 2012 tot 15 januari 2013 is een boete opgelegd van 150 euro. Is het college daarvan op de hoogte?

Nee. Dit is geen zaak van het college maar van het Openbaar Ministerie.

9. Het pand Reinkenstraat 77 staat inmiddels ruim 5 jaar leeg. De eigenaar lijkt niet erg zijn best te doen om het pand een functie te geven en de buurt klaagt al jaren. Wat heeft het college de afgelopen jaren gedaan om de leegstand van dit pand aan te pakken en wat gaat het college hier in de toekomst aan doen?

De gemeente kan een eigenaar niet verplichten om een pand actief te verhuren, wel om dit goed te onderhouden. Door hierop actief te handhaven lijkt er nu wel beweging in te komen, aangezien het pand te huur staat. De gemeente blijft in samenwerking met o.a. de ondernemers in het gebied alert op de ontwikkelingen.

10. Waarom wordt in Den Haag met de Wet Kraken en Leegstand alleen het kraken aangepakt en niet de leegstand?

11. Is het college van mening dat het met veel kostbare politie-inzet ontruimen en arresteren van krakers en vervolgens weer leeg laten staan van panden proportioneel en zinvol is? Zo ja, waarom?

Ad 10 en 11
Het college is van mening dat het instellen van een leegstandsverordening niet de juiste weg is om leegstand van kantoor- en bedrijfspanden aan te pakken. Liever gaat zij uit van een constructieve benadering in de aanpak van leegstand (onder verwijzing naar RIS177236). Zie overigens het antwoord op vraag 3.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Reacties:

1. Op 2013-02-28 23:13:47 schreef L.Zuidhof:

Wijsmuller zou eens eens contact (hebben) moeten zoeken met de eigenaar; dan werd ie pas ‘Wijs’!

Maar vragen stellen is natuurlijk véél belangrijker – publiciteit hé, Joris?!