Vragen over veiligheid honden op strand

Samen met de Partij voor de Dieren en de SP heeft de Haagse Stadspartij opheldering gevraagd over de auto’s op het strand en de onveilige situatie voor honden. Dit naar aanleiding van de aanrijding op het strand bij Kijkduin waarbij een hond is doodgereden.

Update: De vragen zijn beantwoord.

 

‘Pak hardrijders op het strand aan’
(AD/Haagsche Courant, 15 feb 2013)

De gemeente doet te weinig om bestuurders, die op het strand harder dan 15 km per uur rijden, aan te pakken. Dat vinden de SP, de Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren. Aanleiding is de recente aanrijding op het strand bij Kijkduin waarbij de zes maanden oude pup Anna onder de wielen van een wagen van Rijkswaterstaat terechtkwam en overleed. Volgens de gemeente zou de bestuurder niet te hard hebben gereden en zijn hondenbezitters zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun dier. Ooggetuigen meldden dat de auto wel te hard zou hebben gereden. De partijen willen dat de gemeente extra maatregelen neemt tegen hardrijders op het strand.

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van de raadsleden mw. M.J.E de Groot, mw. I.M. Gyömörei en de heer G.H.M. Wijsmuller

Den Haag, 13 maart 2013

Inzake: Onveilige situatie voor honden op het strand

De raadsleden mevrouw M.J.E. de Groot, mevrouw I.M. Gyömörei en de heer G.H.M. Wijsmuller hebben op 14 februari 2013 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De Partij voor de Dieren, HSP en SP hebben met ongenoegen kennis genomen van de antwoorden van de wethouder op de mondelinge vragen van de Partij voor de Dieren in de Commissie Leefomgeving van 13 februari ’13 over de onveilige situatie voor honden op het strand. De gemeente Den Haag is niet van plan om extra maatregelen te treffen om de veiligheid van honden op het strand te waarborgen.
Aanleiding van de mondelinge vragen was de recente aanrijding op het strand van Kijkduin waarbij een hond werd doodgereden door een terreinwagen van Rijkswaterstaat. Volgens ooggetuigen reed de bestuurder veel harder dan de maximum toegestane snelheid van 15 km/uur. Het strand is een uitrengebied voor honden en zij moeten daar veilig uitgelaten kunnen worden. Auto’s die te hard rijden zorgen voor zeer gevaarlijke situaties op het strand. Niet alleen voor honden, maar ook voor bezoekers.
De gemeente Den Haag stelt dat hondenbezitters zelf verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid en dat van hun dier of kinderen. De gemeente geeft tevens aan dat het beperkt aantal toegelaten voertuigen op het strand zich aan de snelheidsregels behoren te houden en er handhavers zijn die daar op toezien.
De recente aanrijding op het strand is niet het eerste incident. In 2009 heeft SP (RIS 162867) en in 2010 hebben zowel de Partij voor de Dieren als de SP (RIS 174984, RIS 174983) ook al aan het college verzocht actie te ondernemen tegen de onveilige situatie op het strand. Ook toen al gaf het college aan geen extra maatregelen te treffen omdat zij deze voldoende achtten.
Afgelopen jaar zijn er bij de Dierenbescherming Den Haag en na het incident van 6 februari jl. op het strand van Kijkduin tientallen reacties binnengekomen over hard en roekeloos rijden op het strand.
De Partij voor de Dieren, HSP en SP betreuren het dat het college niet strenger wil toezien op de naleving van de maximum toegestane snelheid van 15 km/uur en het verlenen van ontheffingen.
Haagse hondenbezitters roepen nu op om honden niet meer uit te laten rennen op het strand gezien de onveilige situatie. Zij vragen zich af waar in Den Haag de honden dan nog wel veilig kunnen loslopen.
Niet op de groenstroken langs de trambaan die de gemeente heeft aangewezen als ‘veilig’ losloopgebied. Daarnaast komen er steeds meer gebiedsverboden bij.

1. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat hondenbezitters zich weer veilig voelen op het strand?

Het is niet toegestaan om met gemotoriseerde voertuigen op het strand te komen. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt een ontheffing verleend. Aan deze ontheffing is de bepaling verbonden dat op het strand maximaal 15 km per uur mag worden gereden. De eigenaar van de hond blijft desondanks verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en de veiligheid van zijn hond. Honden dienen te allen tijde onder appèl te staan.

2. Steeds meer losloopgebieden voor honden verdwijnen. Daarbij is ook nog eens een groot aantal aangewezen uitrengebieden niet veilig te noemen, zoals groenstroken langs de trambaan. Kan het college aangeven op welke plekken in de stad hondenbezitters hun honden nog wel veilig kunnen uitlaten uitrennen?

Het college wijst geen uitrengebieden aan op plaatsen, die daar niet geschikt voor zijn. In een drukke stad is het echter niet mogelijk om voor ieder uitrengebied afzonderlijk te garanderen, dat er helemaal geen ongelukken kunnen gebeuren. Den Haag kent op dit moment 169 uitrengebieden. In samenspraak met diverse belangenorganisaties is een voorstel gemaakt om dit aantal uitrengebieden uit te breiden.
Dit voorstel is aan de stad voorgelegd. In april wordt de raad hierover geïnformeerd. Eén van de toegepaste criteria was dat de nieuwe uitrengebieden niet langs een drukke verkeersader mochten liggen. In de komende ‘Voortgangsnota Hondenbeleid 2011-2012’ gaan wij hier nader op in.

3. Wat gaat het college doen om voldoende en veilige losloopplekken te realiseren?

Zie beantwoording vraag 2.

4. Het college heeft de verantwoordelijkheid om de maximum snelheid van 15 km/uur op het strand te handhaven. Hoe heeft het college hier invulling aan gegeven de afgelopen twee jaar? Welke handhavingsinspanning heeft het college hierop ingezet? Met welke frequentie is gecontroleerd? Zijn bij gesignaleerde snelheidsovertredingen sancties opgelegd? Ging van deze sanctie ook een preventieve werking uit naar andere houders van ontheffingen? Is met de houders van ontheffingen een indringend gesprek gevoerd over het houden aan de maximum snelheid in het kader van veiligheid?

Bij het constateren van een snelheidsovertreding wordt er verbaliserend opgetreden. Ook bij meldingen en aangiftes wordt daarop gereageerd. Het toezicht op de maximum snelheid op het strand behoort, gezien het relatief geringe aantal auto’s dat op het strand mag komen, niet tot de gemeentelijke handhavingsprioriteiten.
De vertegenwoordigers van gemeentelijke diensten en hulpdiensten hebben een voorbeeldfunctie bij het rijden op het strand. Wij hebben de gemeentelijke medewerkers en andere belanghebbenden, die ambtshalve met een auto op het strand moeten komen, er nadrukkelijk op gewezen dat op het strand en in de duinen een maximumsnelheid geldt van 15 km per uur. De strandtenthouders wordt in de ontheffing voor het rijden op het strand nadrukkelijk gewezen op deze maximumsnelheid.

5. Kan het college een overzicht geven van de verstrekte ontheffingen en het maatschappelijk doel dat daarmee gediend is? Is het college bereid kritisch te bezien of het aantal ontheffingen waar mogelijk kan worden beperkt, zodat alleen strikt noodzakelijke voertuigen over het strand rijden?

In 2012 zijn 36 ontheffingen verleend om met een motorvoertuig op het strand te mogen rijden, waarvan 25 voor onbepaalde tijd. Ontheffingen worden slechts verleend voor beroepswerkzaamheden, die niet op een andere manier kunnen worden uitgevoerd, zoals strandtenthouders, die hun bedrijf niet vanaf de openbare weg kunnen bereiken, en Rijkswaterstaat of voor spoedwerkzaamheden op het strand. De voertuigen van nood- en hulpdiensten mogen te allen tijde op het strand rijden.

6. Het college impliceerde in antwoorden op vragen van de Partij voor de Dieren dat de pakkans klein is als er wel te hard wordt gereden op het strand1. Wat is de sanctie op harder dan 15 km/uur rijden en is dat naar uw mening voldoende afschrikwekkend om te compenseren voor de lage pakkans? Zo ja, hoe verklaart u dan de vele meldingen van te hard rijden? Zo nee, wat zou dan de sanctie moeten zijn?

De hoogte van de boetes voor te hard rijden wordt niet door de gemeente vastgesteld, maar door het Openbaar Ministerie. De gemeente heeft echter wel de mogelijkheid om een ontheffing wegens overtreding van de daaraan verbonden voorwaarden in te trekken of niet opnieuw te verlenen.

7. Gaat u de ontheffinghouders actief informeren over de gevolgen van een overtreding en het belang om zich aan de maximumsnelheid te houden voor mens en dier?

Aan de ontheffing is de bepaling verbonden dat op het strand maximaal 15 km per uur mag worden gereden. De veiligheid van strandbezoekers mag niet in gevaar worden gebracht en het rijden op het strand mag geen overlast veroorzaken. Ontheffinghouders kunnen een boete krijgen als de regels worden overtreden. Dit wordt expliciet in de ontheffing genoemd.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen