Intimidatie op de Haagse campus Universiteit Leiden


De Haagse Stadspartij heeft 30 vragen gesteld naar aanleiding van de gebeurtenissen op de Universiteit in Den Haag op 9 november. Tijdens een vreedzame bijeenkomst over de situatie in Palestina, waar leerlingen en staf, waaronder hoogleraren, op een vreedzame en rustige manier hun verhalen deelden en in discussie gingen, escaleerde de situatie.

Voorafgaand aan de officiële start greep de beveiliging in door spullen van studenten en staf af te nemen. Hierbij werden studenten en medewerkers hardhandig geduwd en gefilmd. Ondanks deze verstoring kon de ’teach-in’ doorgaan, na afloop wilden de studenten en staf het gebouw weer verlaten waar zij weer opgewacht werden door de beveiliging en politie. De beveiliging probeerden  hen tegen te houden, maar slaagde hier niet in dankzij het ingrijpen van de staf die aanwezig waren bij de teach-in.

Vervolgens achtervolgde de beveiliging een groep studenten en medewerkers urenlang door de stad en wachtte hen op bij winkels. Zowel studenten als staf hebben dit als zeer intimiderend en beangstigend ervaren.

Michel Vermeer, beleidsmedewerker van de Haagse Stadspartij en tevens student aan de Haagse campus van de Universiteit Leiden, reageert geschokt: “Ik ben met veel plezier en hoop naar de universiteit gekomen, maar al snel bleek dat dingen niet goed gaan. Het is onacceptabel dat beveiligers studenten en staf aanvallen, filmen, achtervolgen en opwachten bij winkels omdat zij een gesprek hebben gehouden over een onderwerp wat jij niet leuk vindt. Het is dan ook heel beangstigend om te zien dat er in het officiële statement van de universiteit naar aanleiding van deze gebeurtenissen aangekondigd word de aanwezige studenten en werknemers te straffen voor hun aanwezigheid.

Vermeer benadrukt dat diverse onderwerpen, waaronder Palestina, racisme, kolonialisme en internationaal recht, niet besproken kunnen worden op de plek van academische vrijheid in Den Haag. Een groeiend aantal studenten en medewerkers heeft dit gedrag veroordeeld via een circulerende brief binnen de universiteit, waarin de oproep wordt gedaan om voortaan alle discussies openlijk te faciliteren en een onafhankelijk onderzoek te starten naar het handelen van de beveiligers. Deze brief is inmiddels ondertekend door 228 studenten en 163 medewerkers van de universiteit.

Fatima Faid, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij, voegt toe: “Ik kan met geen woorden beschrijven hoe ik me voel over deze gebeurtenis. Een universiteit waar elke student zich veilig hoort te voelen, snoert studenten en medewerkers op een harde en intimiderende wijze de mond. Het achtervolgen van studenten en medewerkers door de stad en in winkels is illegaal en volkomen ontoelaatbaar en daar moet door het college onmiddellijk actie tegen worden genomen.”

Faid benadrukt dat veel studenten en medewerkers van kleur aangeven zich niet langer welkom en veilig te voelen op de universiteit. Er zijn ook meldingen van studenten die aangeven dat hun gesprekken worden afgeluisterd en opgenomen zonder hun toestemming door de beveiliging. “Een universiteit die zo te werk gaat, heeft niks te zoeken in de stad van vrede en recht.”

Voor meer informatie: Michel Vermeer (06 38706957) (michel.vermeer@denhaag.nl)

Zie ook:https://www.mareonline.nl/nieuws/hoe-een-protest-van-students-for-palestine-uitliep-op-een-achtervolging

Zie ook: https://www.denhaagcentraal.net/nieuws/ontzetting-over-palestinarel-op-haagse-campus/

Schriftelijke vragen: Problemen en intimidatie op Universiteit Leiden, campus Den Haag

Indiener: Fatima Faïd, Haagse Stadspartij

Datum: 13 november 2023

Naar aanleiding van een artikel van het Leids universitair weekblad Mare genaamd ‘’Hoe een Palestina-protest uitliep op een achtervolging (en een vlucht tussen de kledingrekken)’’, heeft de Haagse Stadspartij enkele vragen met betrekking tot de positie en het handelen van de Universiteit Leiden op de campus Den Haag.

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van Orde stelt raadslid Fatima Faïd de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met het genoemde artikel van Mare?
 2. Kan het college aangeven welke relaties de gemeente onderhoudt met de universiteit en de campus Den Haag?
 3. Hoe ziet het college de rol van de universiteit in het faciliteren van open debat, dialoog en gesprek? En welke waarde geeft het college aan deze rol?
 4. Kan het college aangeven hoeveel geld de Universiteit Leiden tot heden heeft ontvangen van de gemeente, inclusief alle overige kosten zoals bouwkosten die de gemeente heeft vergoed?
 5. Kan het college aangeven of er bestaande afspraken gelden op dit moment tussen de gemeente en de universiteit, zoals over leningen, bepaalde taken en rollen?

De laatste tijd vinden er constant controles plaats op studentenpassen in de universiteit waarbij zowel studenten als professoren aangeven dat er voornamelijk gelet wordt op studenten en werknemers van kleur die dit als intimiderend en discriminerend ervaren en het gevoel krijgen dat zij niet langer gewenst zijn op de universiteit.

 1. Is het college het eens met de Haagse Stadspartij dat dit een zeer zorgelijke ontwikkeling is en er alles op alles moet worden gezet om dit te bestrijden en op te komen voor de zwarte mensen en mensen van kleur op de universiteit? Zo ja, welke stappen gaat het college hiervoor ondernemen? Zo nee, waarom niet?
 2. Is het college het eens met de Haagse Stadspartij dat zowel directe als indirecte vormen van intimidatie door de universiteit met als doel het monddood maken van ongewenste meningen onacceptabel zijn voor een plek van openlijke academische vrijheid en vrijheid van meningsuiting?
 3. Wat is het standpunt van het college met betrekking tot de reactie van de universiteit op de demonstratie, met name het gedrag van de beveiligers en het achtervolgen van studenten en docenten? Graag een uitgebreide toelichting.
 4. Kan het college aangeven of zij het hardhandig duwen van medestanders door beveiligers van de universiteit veroordelen? Zo ja, hoe gaat het college ervoor zorgen dat de universiteit hiervan op de hoogte wordt gesteld? Zo nee, waarom niet?
 5. Wat vindt het college ervan dat beveiligers foto’s maken van ID’s van deelnemers en dat medestanders en sprekers worden gefilmd door de beveiliging? Graag een uitgebreide toelichting.
 6. Is het college het eens met de Haagse Stadspartij dat het inzetten van willekeurige werknemers als beveiligers ongewenst is en het grote gevolgen kan hebben om ongekwalificeerde werknemers het materiaal en mandaat te geven van gekwalificeerde beveiligers?
 7. Kan het college aangeven of de beveiligers van de universiteit bevoegdheid hebben om individuen de hele stad door te achtervolgen? Zo ja, waarom? Zo niet, is het college het eens met de Haagse Stadspartij dat hier dan een illegale actie heeft plaatsgevonden?
 8. Is het college het met de Haagse Stadspartij eens dat het achtervolgen van studenten en werknemers door de gehele stad en het opwachten in winkels onacceptabel is? Zo ja, welke acties gaat het college hierop ondernemen? Zo nee, waarom niet?
 9. Is het college bereid aangifte te doen tegen de beveiligers van de universiteit die studenten en werknemers achtervolgenden door de hele stad, intimideerden en opwachtten? Zo nee, waarom niet?
 10. Deelt het college de mening dat alle studenten ongeacht hun afkomst, achtergrond en politieke affiliatie beschermd moeten worden, ook als zij demonstreren binnen hun opleidingsinstituut en Universiteit Leiden daar niet selectief in kan optreden? Zo ja, welke acties gaat het college ondernemen om dit te bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?
 11. Is het college bereid om in samenwerking met de universiteit maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat toekomstige demonstraties op een vreedzame en respectvolle manier kunnen plaatsvinden, rekening houdend met de vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstratie? Zo ja, hoe gaat het college dit doen?  Zo nee, waarom niet?
 12. Gaat het college in gesprek met de universiteit om te voorkomen dat studenten die vreedzaam hun ongenoegen uiten gestraft zullen worden door de universiteit zoals beschreven in het officiële statement van de universiteit? Zo nee, waarom niet?
 13. Is het college het eens met de Haagse Stadspartij dat dit een serieuze inbreuk is op de vrijheid van meningsuiting? Zo nee, waarom niet?

De universiteit geeft aan een evaluatie in te stellen naar het handelen van de beveiliging.

 1. Is het college bereid om in gesprek te gaan met de universiteit over deze evaluatie? En deze indien akkoord te delen met de raad?
 1. Is het college van plan een eigen onderzoek in te stellen naar het intimideren en achtervolgen van de beveiliging bij de studenten en werknemers door de gehele stad en deze tevens op te wachten bij de ingang van winkels waar zij naar binnen zijn gegaan? Zo nee, waarom niet?
 2. Is het college bereid in gesprek te gaan met de universiteit over dit voorval? Zo nee, waarom niet?

Er gaat een brief rond over de gebeurtenissen op 9 november op de universiteit waarin tot op heden 163 medewerkers zoals staf en hoogleraren en 228 studenten hun afschuw uitspreken over de gebeurtenissen, het racisme en de censuur die zij ervaren over het bespreken van de Palestijnse zaak, racisme, kolonialisme en internationaal recht.

 1. Wat is de reflectie van het college op deze brandbrief? Graag een uitgebreide toelichting
 1. Deelt het college de eisen die er in de brandbrief worden gesteld? Zo nee, waarom niet?
 1. Is het college het eens met de Haagse Stadspartij dat de klachten die benoemd worden in deze brief uiterst zorgwekkend zijn? Zo ja, wat wil het college hierop als actie ondernemen? Zo nee, waarom niet?
 1. Wat is de reflectie van het college erop dat de brief tot op heden ondertekend is door 163 medewerkers en 228 studenten die achter de inhoud van deze brief staan?

De Haagse Stadspartij krijgt signalen dat beveiligers, soms undercover, en studenten die samenwerken met beveiligers, andere studenten bewust afluisteren en hun gesprekken opnemen zonder toestemming.

 1. Wat is de reactie van het college op dit feit? Graag een uitgebreide toelichting.
 1. Is het college bereid ook hierover in gesprek te gaan met de universiteit? Zo nee, waarom niet?
 1. Is het college bereid hier een onderzoek naar in te stellen? Zo nee, waarom niet?

Den Haag profileert zich met trots als internationale stad van vrede & recht.

 1. Kan het college een uitgebreide toelichting geven welke verantwoordelijkheden en taken deze titel van onze stad met zich meebrengt?
 1. Kan het college aangeven wat de gemeente doet om deze verantwoordelijkheden te beschermen en de taken hiervoor uit te voeren? Graag uitgebreid toelichten.